HELSENORGE

God framdrift i DMS-prosjektet

I løpet av oktober 2020 skal forslag til det faglige innholdet i DMS-et være klart. To arbeidsgrupper i HMR er nå opprettet for å jobbe konkret med innholdet.

1. mai 2024 skal det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund være operativt. Det er samtidig som SNR på Hjelset skal tas i bruk. DMS-et er planlagt å inneholde spesialisthelsetjenester, kommunale- og interkommunale helsetjenester, og gjerne private aktører. Prosjektleder Joakim Varvin har sammen med den bredt sammensatte Styringsgruppe DMS lagt en framdriftsplan frem til innflyttingen.

- I HMR er det nå nedsatt to arbeidsgrupper (se medlemmer nederst i saken) som skal se på hvilke tjenester innen psykiatri/rus og somatikk som kan inkluderes i DMS-et. Dette er i tillegg til det som allerede er besluttet. Kristiansund kommune er i gang med en tilsvarende prosess, sier Joakim Varvin som er prosjektleder for det nye DMS-et.

De to arbeidsgruppene skal konkludere med forslag til faglig innhold innen oktober 2020.

Samhandlingsgevinster

Kristiansund kommune er også i gang med sitt arbeid for å se på hvilke tjenester som kan legges til DMS-et. Her skal bystyret behandle en innstilling fra hovedutvalg den 27. august og en ser også her på hvilke tjenester innen somatikk og psykiatri/rus som kan lokaliseres i DMS-et

- Gevinstene for pasientene, HMR og kommunene er at spesialisthelsetjenesten og de kommunale helsetjenestene får store samhandlingsgevinster ved å være samla under ett tak. For pasientene vil tjenestene oppleves mer sømløs, og HMR og kommunene vil få mer effektiv drift, mener Varvin.

Etter at innholdet er avklart vil det foregå en utredning av hvordan tjenestene skal organiseres og hvordan samhandlingen skal foregå. Innen desember 2022 skal dette være klart sammen med beskrivelse av kompetanse- og personellbehov ved oppstart.

Satser på innovasjonsmiljø

I tillegg til å opprette arbeidsgrupper for å se på faglig innhold vil det også bli satt sammen en gruppe for å utarbeide en forsknings- innovasjonsplan med ressurser fra både helseforetak, kommuner og andre forskningsmiljø. DMS-et har som mål å være ledende på forskning på utvalgte områder, og planen er at de skal levere sitt forslag juni 2022.

- Det er en klar målsetning om å skape det mest nyskapende DMS-et i Norge med tanke på samhandling, forsking- og innovasjon, forteller Joakim Varvin.

I tospann med SNR
Akuttsykehuset på Hjelset skal åpne i mai 2024 samtidig med DMS-et. Dimensjoneringen av SNR og innholdet av tjenester skal være samstemt med det nye DMS-et. En er derfor helt avhengig av at begge prosjekta følger framdriftsplanen.

- Vi har et tett samarbeid med SNR organisasjonen og møtes hyppig. DMS-et blir en forlengelse av sykehuset på Hjelset og vi arbeider nå for å samkjøre oss best mulig frem til åpning i 2024 slik at pasientene får et best mulig tilbud, sier Varvin.

Mer informasjon og dialog

Arbeidet med DMS-et har til nå handlet om stake ut en retning og skape fundament for samarbeid mellom HMR og kommunene. Nå er det et godt fundament på plass, og en er klar til å konkretisere. Da blir det også behov for å skape arenaer for informasjon og dialog.

- Innen september har vi mål om å ha på plass en egen nettside som omhandler prosjektet og etter hvert det fremtidige pasienttilbudet. Vi kommer da også til å etablere oss i sosiale medier. Det blir også jevnlige informasjonsmøter for de ansatte ved Kristiansund sjukehus, forteller avdelingssjef i Klinikk Kristiansund sjukehus Carina Wollan Myhre.

Myhre legger til at det også blir arrangert dialogmøter ute i kommunene for å informere om prosjektet og framdriften.  

Milepælsplan for DMS-et

​Etablering og aktivering av nettside​1. september 2020
​Beslutning faglig innhold​1. oktober 2020
​Utarbeide mandat for samhandlingstjenester​1. januar 2021
​Overordnet arealplan​31. mai 2021
​Bygningsmessig eieforhold​1. desember 2021
​Utrede organisering av samhandlingstjenester​1. desember 2022
​Utarbeide forsknings- og innovasjonsplan​1. juni 2022
​Utrede framtidig driftsmodeller​1. desember 2022
​Avtale mellom partene ​1. juni 2023

Det er nedsatt to interne arbeidsgrupper fra HMR som skal konkretisere spesialisthelsetjenesteinnholdet innen somatikk og psykisk helse og rus:

Mandat for arbeidsgruppe Somatikk:

I konseptet for SNR er det gjort vedtak om tenester som skal vere lokaliserte i DMS Kristiansund. Dette inneber eit omfattande spesialisthelsetenestetilbod og baserer seg mellom anna på følgjande prinsipp og kriteria:

  • Polikliniske og dagtenester som pasientar treng ofte, kan med fordel vere lokalisert lokalt i DMS Kristiansund for innbyggjarane på Nordmøre.
  • Tenester i DMS Kristiansund skal vere av same faglege kvalitet som ved akuttsjukehuset på Hjelset
  • Personell som arbeider på DMS er tilsett i SNR og skal som hovudprinsipp også arbeide på akuttsjukehuset
  • Spesialisthelsetenestene i DMS inneber ikkje akuttberedskap
  • Spesialisthelsetenestene i DMS skal ikkje utløyse behov for doble vaktordningar eller døgnkontinuerleg turnus for helseføretakt sitt personellet ved DMS Kristiansund
  • Evt. nye tenester i DMS Kristiansund skal ikkje utløyse behov for nye store investeringar i ombygging eller MTU utover det som ligg i SNR-prosjektet og som er knytt til allereie vedtekne tilbod.
  • Nye tenester skal ha som målsetting etablering av gode pasientforløp og faglege og driftsmessege synergiar ved samlokalisering med kommunale tenester
  • Rekruttering og stabile fagmiljø er premissgjevande
 • Arbeidsgruppa skal sakshandsame følgjande rapporter:
  • 5. juni 2019 leverte ei eiga arbeidsgruppe rapporten Spesialisthelsetenester i DMS Kristiansund. Rapporten omhandla somatiske tenester. 
  • I tillegg leverte eiga arbeidsgruppe i oktober 2019 framlegg om moglege justeringar i ortopeditilbodet i HMR.

Tidslinje;
Arbeidsgruppa tar utgangspunkt i allereie føreliggande rapport. Arbeidet må vere sluttført medio august slik at endeleg vedtak i helseføretaket kan gjerast i september og til same tidspunkt som Kristiansund vil gjere vedtak om kommunale tenester i DMS Kristiansund. Prosjektleiar DMS og styringsgruppa DMS har ansvaret for samordning av arbeidet i helseføretaket og i kommunen.

 • Arbeidsgruppe somatikk:
  Kst. klinikksjef Åge Austheim (leder)
  Kst. klinikksjef Georg Johnsen
  Avd.sjef Oddbjørn Tomren
  Seksjonsleder/overlege Kirsti Sevaldsen
  Avd.sjef Carina Myhre
  Avd.sjef Rigmor Sviggum
  Rådgiver Anita Kvendseth
  Prosjektmedarbeider Hans Christian Ofstad
  Prosjektleder DMS Joakim Varvin
  Prosjektleder OU Astrid Johanne Brandshaug
  Seksjonsleder Marit Sivertsen
  Anita Høgstøyl, HVO


Mandat arbeidsgruppe psykiatri og rus:

Med bakgrunn i rapporten Psykisk helse og rus i DMS Kristiansund datert april 2019, skal arbeidsgruppa tilrå ovanfor adm. direktør kva tenester som bør planlaggast lokalisert og kva tenester som ikkje er aktuelt å lokalisere i DMS Kristiansund.

Tilrådingane til adm. direktør skal ta utgangspunkt i følgjande vurderingar:

 • Faglege og driftsmessege synergiar ved lokalisering i DMS og samlokalisering med kommunale tenester
 • Rekruttering og kompetanse
 • Gode og effektive pasientforløp
 • Investeringsbehov i noverande lokalar og behov for bygningsmessege tilpassingar i DMS Kristiansund (inkl. arealbehov) 
 • Vere i samsvar med vedteke konsept for SNR inkl. DMS Kristiansund. Dette gjeld spesielt at tenester pasientar treng ofte med fordel kan vere i DMS og at etableringane ikkje skal utløyse behov nye vaktordningar eller behov for  vaktberedskap både på DMS og akuttsjukehuset på Hjelset

Tidslinje;
Arbeidsgruppa tar utgangspunkt i allereie føreliggande rapport. Arbeidet må vere sluttført medio august slik at endeleg vedtak i helseføretaket kan gjerast i september og til same tidspunkt som Kristiansund vil gjere vedtak om kommunale tenester i DMS Kristiansund. Prosjektleiar DMS og styringsgruppa DMS har ansvaret for samordning av arbeidet i helseføretaket og i kommunen.

 • Arbeidsgruppe psykiatri og rus:
  Klinikksjef Ståle Hoff (leder)
  Konst. Klinikksjef Janita Skogeng
  Av.sjef Hans Bjørn Vikhals
  Seksjonsleiar Tor Nygård
  Prosjektsjef Ketil Gaupset
  Prosjektleiar DMS Joakim Varvin
  Drift og Eigendom
  Audun Maatje, verneombud DPS Kristiansund døgnseksjon.

Fann du det du leita etter?