Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal

Vi tilbyr primært spesialisthelsetenester til eldre med psykiske lidingar som oppstår i aldersgruppa over 65 år. For demensutgreiing av pasientar med uklar demensdiagnose, er det ingen aldersgrense. Vi tilbyr difor samtalegruppe for yngre personar med demens og deira pårørande.

Les meir om Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal

Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal

Våre hovudoppgåver er:

 • Utgreiing - kartlegging
 • Behandling
 • Undervising, opplæring og rettleiing
 • Forsking og utvikling

Alderspsykiatrisk døgnsesksjon

Vi har 6 sengeplassar - ingen akuttfunksjon. 4 senger for planlagde innleggingar og 2 overføringssenger – for pasientar frå andre seksjonar i føretaket. Innlegging skjer etter tilvising frå fastlege, sjukeheimslege eller anna lege/seksjon/avdeling i helseføretaket.

UTGREIING OG BEHANDLING

Vi tilbyr utgreiing og behandling med spørsmål om demens eller kognitiv svikt og demens med psykiatriske tilleggssymptom. I tillegg til andre psykiatriske sjukdommar/ tilstandar som angst, depresjon, psykose, akutt forvirring/delir. Vi forsøker å tilby eit individuelt behandlingstilbod. Vi jobber med å identifisere årsak (-ene) til for eksempel utfordrande atferd og psykiske plager. Dette skjer gjennom systematisk kartlegging og utprøving av tiltak. Det blir gjort ei helskapleg vurdering av pasienten sitt behov for medisinar. Vi set også diagnose.

FAGGRUPPER

 • Psykiater
 • Geriater
 • Assistentlege
 • Turnuslege
 • Psykolog
 • Sjukepleiarar
 • Geriatriske sjukepleiarar
 • Psykiatriske sjukepleiarar
 • Ergoterapeut
 • Vernepleiarar
 • Hjelpepleiarar


PRIMÆRSJUKEPLEIE
Du får ein fast behandlar, primær- og sekundærkontakt under opphaldet. Denne samarbeider med dine næraste pårørande, har samtale med deg ved innkomst, i løpet av behandlingstida og ved planlegging av utskriving.

OPPFØLGING ETTER UTSKRIVING
Etter utskriving får du oppfølging frå avdeling eller poliklinisk team. Dette blir bestemt etter avtale med deg, pårørande og primærhelsetenesta.

Alderspsykiatrisk poliklinikk

I alderspsykiatrisk poliklinikk arbeider vi både stasjonært, der vi tar imot pasientar på poliklinikken eller ambulant, der eit team reiser ut i disktriktet og besøker pasientane i heimen eller etter anna avtale.

FAGGRUPPER 

 • Geriatriske- og psykiatriske sjukepleiarar
 • Geriater
 • Psykiater
 • Psykolog
 • Turnuslege 
 • Ergoterapeut

Våre ambulante team har vanlegvis to fagpersonar.

POLIKLINISK VURDERING

 • Tilvising: Aktuell  problemstilling
 • Somatisk undersøking gjerast av fastlege
 • Som regel heimebesøk (i eigen heim eller på institusjon)
 • Innhentar komparentopplysningar (pårørande, personal, pasient ect)
 • Pasienten si livshistorie; oppvekst, familieforhold barndom og no, arbeidsforhold, hobbyar/interesser mm.
 • Sjukehistorie
 • Medisinar
 • Kognitive testar
 • Kartelgging av funksjonsnivå
 • Anna kartlegging

Kontaktinformasjon

Besøkstider
måndag - fredag 16.00–19.00
laurdag - sundag 11.00–14.00 og 16.00–19.00
Telefon
71 21 74 30 . Forløpskoordinator pakkeforløp 71 21 73 50
måndag - sundag 08.00–15.30
Seksjonsleiar Kristin Steffenssen
E-post
Hjelset
Besøksadresse
Opdølvegen(Kart)
Telefon
71 12 00 00
Sentralbord
E-post

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Fann du det du leita etter?