Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlingar frå A til Å

Nyheiter

 • 21.04.2017
  Gler seg til framtida med Helseplattformen

  Pasientar, tilsette i spesialisthelsetenesta og i kommunane ser fram til ein ny felles pasientjournal. Det fekk Helseplattformen erfare då dei besøkte Helse Møre og Romsdal med utstilling og foredrag denne veka.

 • 10.04.2017
  Planlegg framtida no

  Utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal er for alvor i gang! Fredag før påske møtte om lag 70 deltakarar frå kommunar, brukarar og tillitsvalde på det første av i alt tre planlagde dialogmøter mellom partane i 2017.

 • 07.04.2017
  Klinikksjef blir ny prosjektsjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  Ketil Landevåg Gaupset er tilsett som ny prosjektsjef for SNR-prosjektet. Gaupset vil saman med prosjektdirektør Helle Jensen frå Sykehusbygg, utgjere leiarduoen som får ansvaret for utviklinga og planlegginga av det nye fellessjukehuset.

 • 05.04.2017
  Påskestengde avdelingar

  Fleire avdelingar har stengt eller lågare aktivitet i høgtider og feriar. Sjå oversikta over kva avdelingar som er stengt i påska.

 • 04.04.2017
  Dialogmøte om utviklingsplanen 7. april

  Kva vil vere dei viktigaste utviklingsområda som bør prioriterast i utviklingsplanen 2018 - 2021? Det står på programmet når Helse Møre og Romsdal inviterer til dialogmøte med viktige samarbeidspartar fredag 7. april.

 • 31.03.2017
  I mål med manuell teljing i psykiatrien

  I februar i år fekk alle helseføretak i landet pålegg frå Helse- og omsorgsdepartementet å gjere ei manuell teljing av alle vedtak tvangsvedtak for årene 2014 og 2015, og å rapportere inn desse innan 1. april. I ettermiddag sendte klinikksj...

 • 27.03.2017
  Satsar i lag for ein heilskapleg behandling av eldre, multisjuke pasientar

  Heile fylket er involvert i det som er det største samhandlingsprosjektet Helse Møre og Romsdal har vore med på. Torsdag 23. mars var det samling i Ålesund, dette var den andre av fire samlingar i ein fylkesturné for å styrke heilskapen i b...

 • 24.03.2017
  Leiar for arbeidet med det barnemedisinske tilbodet er klar

  Barnelege Marianne Nordhov skal leie arbeidsgruppa som skal evaluere dagens driftsmodell i Nordmøre og Romsdal, og greie ut framtidig organiseringa av pediatrien i heile helseføretaket.

 • 20.03.2017
  Kva tema byr ein på når Arbeids- og sosialkomiteen frå Stortinget kjem på besøk?

  Vi fekk bestillinga på førehand - dei ville høyre om "Raskere tilbake" og "Oppfølging av gravide tilsette" i helseføretaket.

 • 15.03.2017
  Følg styremøtet 15. mars

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 15.03.2017
  Starter planlegginga av det barnemedisinske tilbodet i HMR

  I langt tid har det vore eit stort engasjementet frå brukarar, politikarar og media rundt kva tilbod helseføretaket planlegg for barn og unge inn i SNR. Helseføretaket har vist til arbeidet med utviklingsplanen for 2017, der ein skal sjå på...

 • 14.03.2017
  Legevakta og overgrepsmottaket i Ålesund flyttar

  Ålesund interkommunale legevakt og overgrepsmottak flyttar frå sjukehusområdet til Ålesund lokalmedisinske senter på Åse. Legevakta flyttar 21. mars og overgrepsmottaket 22. mars.

 • 09.03.2017
  Ny organisering av klinikkar er vedteke

  Ny organisasjonsstruktur for klinikk for kirurgi og klinikk for akuttbehandling er vedteke av styringsgruppa for OU-arbeidet i Helse Møre og Romsdal

 • 09.03.2017
  Innkalling og sakliste til styremøtet 15. mars

  Onsdag 15. mars er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakliste er no lagt ut på nett.

 • 01.03.2017
  Ustabile telefonliner ved Molde og Kristiansund sjukehus

  OPPDATERT 03.03.17: Onsdag 1.mars blei det varsla om ustabile telefonliner inn til Molde og Kristiansund sjukehus. Helse Møre og Romsdal har funne feilen og har sett inn ressursar som jobbar med å få løyst problemet.

 • 17.02.2017
  Opning av Pusterom nr. 15 i Norge

  Onsdag den 15. februar var det interessante foredrag og hopp og sprett før snora blei klipt og opninga av Pusterommet i Kristiansund var ein realitet. No har kreftpasientar ved sjukehuset eit treningsrom og sosial arena, og ein instruktør m...

 • 15.02.2017
  Helse Møre og Romsdal er sikta i Sebastian-saka

  Helse Møre og Romsdal HF har mottatt ei sikting frå Politimesteren i Møre og Romsdal i samband med Sebastian-saka. Grunnlag for siktinga er at mangelfull organisering av verksemda førte til at det ikkje blei sørga for forsvarleg helsehjelp.

 • 03.02.2017
  Jublar for tildeling frå Forskingsrådet

  Helse Møre og Romsdal startar omfattande og viktig forskingsprosjekt om behandling av tarmbetennelsessjukdommen ulceriøs kolitt.

 • 30.01.2017
  SNR-prosjektet styrkar laget med to erfarne hovud

  Helse Møre og Romsdal har tilsett Hans Christian Ofstad som prosjektleiar og Olav Finnøy som hovudansvarleg for å leie arbeidet med organisasjonsutvikling i SNR-prosjektet.

 • 27.01.2017
  Fleire store investeringsprosjekt fullført i 2016

  – Tiltakspakken frå Helse- og omsorgsdepartementet har bidratt til at vi har fått realisert fleire prosjekt enn det vi hadde håpa på, seier klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen i Helse Møre og Romsdal.

 • 25.01.2017
  Stort engasjement for riktig bruk av tvang i psykisk helsevern

  Styret i Helse Møre og Romsdal støttar dei framlagde tiltaka for riktig bruk av mekaniske tvangsmidlar i psykisk helsevern. Konstituert klinikksjef, Karl Arne Remvik, kunne i dag orientere styret om eit stort engasjement blant tilsette og l...

 • 25.01.2017
  Følg styremøtet 25. januar

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 24.01.2017
  Sjølvhjelpshandbok til deg som har tinnitus

  Molde sjukehus har laga ei sjølvhjelpshandbok som skal gi deg eit endå betre utbyte av behandling for tinnitus og/eller nedsett lydtoleranse. Handboka er tilpassa behandlinga ved Molde sjukehus, men kan også vere nyttig for deg som er til b...

 • 19.01.2017
  Legg fram intern rapport om bruk av tvang

  Helse Møre og Romsdal har ikkje gode nok rutinar og praksis ved bruk av tvang innan psykisk helsevern, det visar ein intern gjennomgang. Bruken av tvang er likevel vesentleg mindre enn det som VG presenterte i desember 2016.

 • 18.01.2017
  Nyttig dom over nye nettsider

  «Dette var oversiktleg!» Tilbakemeldingane frå pasientar som har brukartesta sjukehusa sine nettsider er positive. Men det var også nokre lærepunkt for oss som vil gjere opplevinga på nett endå bedre.

 • 18.01.2017
  Innkalling og sakliste til styremøtet 25. januar

  Onsdag 25. januar er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakliste er no lagt ut på nett.

 • 13.01.2017
  Skal teste ut løysing for stadleg leiing i Helse Møre og Romsdal

  I februar startar eit pilotprosjekt med mål om å prøve ut og vidareutvikle ei løysing for stadleg leiing ved sjukehusa i Møre og Romsdal. Volda sjukehus er valt ut til å køyre piloten som skal gå over tre månadar.

 • 10.01.2017
  Pasienten si helseteneste på nett

  Korleis er det eigentleg å vere sjuk? Kva informasjon treng du då? For å lage nye nettsider, måtte vi ha svar på desse spørsmåla. Prosjektet Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta intervjua 150 pasientar, pårørande og helsepersonell...

 • 20.12.2016
  25 år i teneste på sjukehusa

  – Det er viktig for oss å markere dette jubileet for å vise kor viktig ressurs dei tilsette er for Helse Møre og Romsdal som arbeidsgivar, sa dåverande personaldirektør Olav Finnøy under markeringa tidlegare i år.

 • 20.12.2016
  Frå 25 til under 3 prosent sjukfråver

  Med tillitsvalt som prosjektleiar og alle tilsette med på laget snudde medisinsk sengepost B ved Molde sjukehus eit skremmande høgt sjukefråver på kort tid.

 • 16.12.2016
  Helsetilsynet la i dag fram Sebastian-rapporten

  – Vi skal til ei kvar tid sikre pasientane våre eit godt og trygt helsetilbod. I denne saka får fleire partar kritikk. Vi treng no tid til å gå grundigare gjennom rapporten, seier fagdirektør Odd Veddeng.

 • 15.12.2016
  Er i gong med tiltaka i psykisk helsevern

  Dei siste vekene har det vore stor merksemd rundt bruk av mekaniske tvangsmiddel i psykisk helsevern. I tillegg er det kjent at tilsette ved akuttseksjonen på Hjelset tidlegare i haust har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen knytta til...

 • 09.12.2016
  Klarsignal for SNR

  I styremøte i kveld ga eit einstemmig styre for Helse Midt-Norge klarsignal for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.

 • 07.12.2016
  Styret støttar tiltaka

  – Vi støttar tiltaka som direktøren legg fram, og ber om å få ei styresak i januar på tematikken riktig tvangsbruk. Vi har også bedt direktøren om halde styret informert om framdrifta i arbeidet utover i 2017, seier styreleiar Stein Kinserdal.

 • 07.12.2016
  Brannøving ved Molde sjukehus

  7. – 9. og 16. desember blir det gjennomført praktisk brannøving med røyk og stigebil frå brannvesenet i ein tom etasje på austsida av Molde sjukehus.

 • 07.12.2016
  Følg styremøtet 7. desember

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10:00.

 • 02.12.2016
  Sakspapir til styremøtet 7. desember

  Onsdag 7. desember er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakspapir er no lagt ut på nett.  

 • 01.12.2016
  Høgtideleg nyopning av obduksjonssal i Ålesund

  LIS-lege Camilla Jøsok Nybø fekk det ærefulle oppdraget som snorklippar.

 • 30.11.2016
  Einigheit om nyfødttilbodet i Helse Midt-Noreg

  Fagmiljøa i Helse Midt-Noreg er einige om ei funksjonsdeling for barn født før 26. svangerskapsuke.

 • 29.11.2016
  Ulik praksis ved registrering av tvangstiltak gir store utslag

  Klinikk for psykisk helsevern og rus set no i gong eit arbeid med å granske tala.

 • 25.11.2016
  - Ein merkedag for pasientane i Møre og Romsdal

  Eit samla styre vedtok i dag å støtte tilrådinga frå adm.dir, Espen Remme i HMR i val av konsept for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).

 • 25.11.2016
  Følg styremøte 25. november

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10:00.

 • 24.11.2016
  Sakspapir til styremøte 25. november

  Fredag 25. november er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Her er litt praktisk informasjon.

 • 22.11.2016
  Ho blir ny klinikksjef for kirurgi

  Det siste namnet i den nye leiarkabalen for Helse Møre og Romsdal er no på plass.

 • 15.11.2016
  Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

  Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legg tysdag 15.november fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Remme tilrår at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å bygge eit nytt felles akuttsjukehus på H...

 • 09.11.2016
  Ho er årets sjukepleiarleiar i Møre og Romsdal

  Elin Molvær Dybvik, seksjonsleiar ved akuttmottaket på Ålesund sjukehus, tok imot den gjeve prisen onsdag.

 • 06.11.2016
  Trøbbel med telefonlinjene inn til Molde og Kristiansund sjukehus

  OPPDATERT 18. NOVEMBER.

 • 04.11.2016
  Samhandlinga på rett veg

  Gode pasientforløp, samhandling på tvers og pasientbehandling på rett nivå til rett tid, var berre nokre av fleire tema som samhandlingssjefen i Helse Midt-Norge, Daniel Haga og kommuneoverlegen i Ørsta og Volda, Arne Gotteberg løfta fram u...

 • 02.11.2016
  Ny utgåve av magasinet HELSE frå Helse Midt-Noreg

  I magasinet HELSE kan du lese om Helseplattformen som skal gi oss betre samhandling, pakkeforløp, det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) og psykisk helsevern i regionen vår.

 • 27.10.2016
  Vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

Sjå alle nyheiter

Kalender

 • 02.03 torsdag
  Asperger syndrom - unge vaksne - Molde

  Kurs for mennesker med Asperger syndrom 18 – 30 år

 • 02.03 torsdag
  Autismespekter / Asperger - for ungdom, Ålesund

  Opplæring for ungdom 13-18 år med autismespektervanskar / Asperger syndrom. Oppstart 2. mars med til saman åtte samlingar. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon.

 • 18.04 tysdag
  Hjerneskule - Ålesund

  Har du hatt hjerneslag, skade eller sjukdom i hjerna? Hjerneskulen er eit meistringskurs for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade.

 • 18.04 tysdag
  Pårørande til rusavhengige - Molde

  Temagruppe om det å være pårørande til rusavhengige startar tysdag 18.april ved Molde bahandlignssenter.

 • 03.05 onsdag
  Diabetes type 1 - Kristiansund

  På kurset lærer ein om kva insulinkrevande diabetes er og kva behandlingar som finnast.

 • 03.05 onsdag
  Videokonferanse forsking og læring og meistring

  Vi gjentar suksessen. Velkomen til ein ny regionale videokonferansen om forsking og læring og meistring. Tema denne gongen er atferdsendring, ved bruk av motiverende intervju og endringshjulet (stages of change).

 • 09.05 tysdag
  Diabetes Type 2 - Ålesund

  Sjukdomsforståing, behandling og korleise mestre eit liv med diabetes type 2 er sentrale element i kurset.

 • 12.05 fredag
  Samarbeid med pårørende - kurs for fagpersoner, Molde

  Samarbeid med pårørende i overgangen mellom barn, ungdom og voksen. Kurs for ansatte i avlastende tiltak og barneboliger. Les mer i vedlagt invitasjon.

 • 11.09 måndag
  Leddgikt - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

 • 18.09 måndag
  Sjøgren Syndrom - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

 • 19.09 tysdag
  Thyreoideakurs (stoffskifte) - Kristiansund

  Eit kurs for deg med stoffskifteproblematikk, og dine pårørande.