Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlingar frå A til Å

Nyheiter

 • 15.08.2017
  Ustabile telefonliner i Molde og Kristiansund

  OPPDATERT 16.08.2017: Telefonlinene er no stabile. Dei blir overvaka utover dagen for å sjekke at linene framleis er stabile når trafikken aukar igjen.

 • 15.08.2017
  Vi skal utvikle sjukehusa våre til det beste for pasientane

  Helse Møre og Romsdal (HMR) sitt overordna mål er å sikre alle 266 000 innbyggjarane i fylket eit best mogleg fagleg tilbod. Gjennom utviklingsplanen jobbar vi no saman med kommunane for å planleggje framtidas helsetenester.

 • 10.08.2017
  Helseføretaket vedtek førelegg i Sebastian-saka

  Helse Møre og Romsdal er ilagt eit førelegg på 500.000 kroner i samband med Sebastian-saka.

 • 08.08.2017
  Solberg lovar pengar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

  Statsminister Erna Solberg bekrefter at det kjem pengar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på neste års statsbudsjett.

 • 26.07.2017
  Ustabile telefonlinjer i Molde og Kristiansund

  Etter eit strømbrot på Molde sjukehus, har det vore nokre problem med ustabile telefonlinjer.

 • 03.07.2017
  Lungeseksjonen er førebilete i arbeidet med ventetider

  Lungeseksjonen ved sjukehuset i Ålesund fekk ros da helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte sjukehuset førre veke. Høie fekk mellom anna høyre korleis avdelinga gjennom systematisk arbeid har greidd å redusere ventetida for pasientane kraftig.

 • 23.06.2017
  Tilsett klinikksjef i klinikk for psykisk helse og rus

  Karl-Arne Remvik har i dag takka ja til stillinga som ny klinikksjef i Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal (HMR).

 • 21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 16.06.2017
  Auka inntekter i mai

  Mai månad viser inntekter på 1,7 mill. kroner høgare enn budsjettert, medan varekostnader og lønskostnader trakk ned månadsresultatet som blei 9,2 millionar bak budsjett. Totalt er avviket mot budsjett på -57 mill. kroner korrigert for pensjonskostnader.

 • 16.06.2017
  Stor tru på å tenke nytt i utviklinga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

  Vi må våge å tenke nytt rundt dimensjonering og utvikling av tilbodet til pasientane våre, det var bodskapen både frå SNR-prosjektet og fleire styremedlemmar under møtet 16.juni.

 • 15.06.2017
  Følg styremøtet 16. juni

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 07.06.2017
  Forskingspris for fokus på samhandling

  Regionalt brukerutval i Helse Midt-Norge deler ut pris til klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal) og professor Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund).

 • 01.06.2017
  Noko redusert drift på Hjelset fram til 12.juni

  Deler av alderpsykiatrisk avdeling på Hjelset må halde stengt inntil vidare. Bygget blei skadd da det oppstod brann onsdag føremiddag og fire sengeplassar er råka.

 • 31.05.2017
  Brannen på Hjelset er sløkt

  Det oppstod brann på kjøkkenet ved den alderspsykiatriske avdelinga på Hjelset onsdag føremiddag. - Brannen er sløkt og situasjonen er under kontroll, det seier avdelingssjef i klinikk for psykiske helsevern og rus, Berit Kalgraff.

 • 30.05.2017
  Får gode skussmål for arbeidet med pasienttryggleik

  Sjefen for pasienttryggleiksprogrammet tok turen innom Ålesund sjukehus forrige veke.

 • 22.05.2017
  Hjelp til å velje

  Når du får tilvising til undersøking eller behandling på sjukehus, har du rett til å velje behandlingsstad. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av ein pasientrådgivar!

 • 15.05.2017
  Først i Noreg med spesialistutdanning for legar innan rus- og avhengigheit

  - Ein stor milepæl for oss, seier avdelingssjef Kari Remø Nesseth.

 • 12.05.2017
  Utlysing av forskingsmidlar frå Helse Møre og Romsdal HF for 2018

  Utlysing av forskingsmidlar

 • 11.05.2017
  Halverte akuttinnleggingar i psykiatrien

  Torsdag ble seksjonsleiar Jo Volle heidra med den gjeve leiarprisen i pasientsikkerheit av helseminister Bent Høie.

 • 10.05.2017
  Held fast på strategien

  Eit uføresett dårleg resultat for mars låg som bakteppe då styret i Helse Møre og Romsdal skulle behandle statusrapport og langtidsbudsjett i dagens møte. Eit negativt avvik på 28,2 millionar i mars, og totalt 35,9 millionar for dei tre før...

 • 10.05.2017
  Nye skisser av akuttsjukehuset på Hjelset

  Planlegginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal held god framdrift og er i rute. Under styremøtet 9.mai fekk styret sjå heilt nye illustrasjonar som viser utviklinga av akuttsjukehuset på Hjelset.

 • 09.05.2017
  Følg styremøtet 9. mai

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 08.05.2017
  Omfattande forskingsprosjekt starta i dag

  Med BIOSTOP-studien starta Helse Møre og Romsdal sitt største forskingsprosjekt nokonsinne.

 • 28.04.2017
  Økonomisk nedtur i mars

  Helse Møre og Romsdal har store negative tal for drifta i mars månad, noko som gjer det nødvendig å sette i verk tiltak for å sikre fagleg tilbod og økonomisk berekraft.

 • 27.04.2017
  Nytt høyrselstilbod ved Volda sjukehus

  Torsdag 27.april var det høgtideleg opning av nytt høyrselstilbod ved Volda sjukehus. Tilbodet er i regi av høyrselssentralen i Ålesund og vil ha opent med to audiografar 2 gonger i månaden.

 • 26.04.2017
  Røykutvikling i barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund

  Etter kl. 3 natt til 26. april oppsto det røykutvikling i kjøkkenet i 2. etg ved barne- og ungdomsavdelinga ved Ålesund sjukehus. Sju pasientar med pårørande blei evakuert og er fordelt til aktuelle avdelingar i sjukehuset og pasienthotellet.

 • 21.04.2017
  Gler seg til framtida med Helseplattformen

  Pasientar, tilsette i spesialisthelsetenesta og i kommunane ser fram til ein ny felles pasientjournal. Det fekk Helseplattformen erfare då dei besøkte Helse Møre og Romsdal med utstilling og foredrag denne veka.

 • 10.04.2017
  Planlegg framtida no

  Utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal er for alvor i gang! Fredag før påske møtte om lag 70 deltakarar frå kommunar, brukarar og tillitsvalde på det første av i alt tre planlagde dialogmøter mellom partane i 2017.

 • 07.04.2017
  Klinikksjef blir ny prosjektsjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  Ketil Landevåg Gaupset er tilsett som ny prosjektsjef for SNR-prosjektet. Gaupset vil saman med prosjektdirektør Helle Jensen frå Sykehusbygg, utgjere leiarduoen som får ansvaret for utviklinga og planlegginga av det nye fellessjukehuset.

 • 05.04.2017
  Påskestengde avdelingar

  Fleire avdelingar har stengt eller lågare aktivitet i høgtider og feriar. Sjå oversikta over kva avdelingar som er stengt i påska.

 • 04.04.2017
  Dialogmøte om utviklingsplanen 7. april

  Kva vil vere dei viktigaste utviklingsområda som bør prioriterast i utviklingsplanen 2018 - 2021? Det står på programmet når Helse Møre og Romsdal inviterer til dialogmøte med viktige samarbeidspartar fredag 7. april.

 • 31.03.2017
  I mål med manuell teljing i psykiatrien

  I februar i år fekk alle helseføretak i landet pålegg frå Helse- og omsorgsdepartementet å gjere ei manuell teljing av alle vedtak tvangsvedtak for årene 2014 og 2015, og å rapportere inn desse innan 1. april. I ettermiddag sendte klinikksj...

 • 27.03.2017
  Satsar i lag for ein heilskapleg behandling av eldre, multisjuke pasientar

  Heile fylket er involvert i det som er det største samhandlingsprosjektet Helse Møre og Romsdal har vore med på. Torsdag 23. mars var det samling i Ålesund, dette var den andre av fire samlingar i ein fylkesturné for å styrke heilskapen i b...

 • 24.03.2017
  Leiar for arbeidet med det barnemedisinske tilbodet er klar

  Barnelege Marianne Nordhov skal leie arbeidsgruppa som skal evaluere dagens driftsmodell i Nordmøre og Romsdal, og greie ut framtidig organiseringa av pediatrien i heile helseføretaket.

 • 20.03.2017
  Kva tema byr ein på når Arbeids- og sosialkomiteen frå Stortinget kjem på besøk?

  Vi fekk bestillinga på førehand - dei ville høyre om "Raskere tilbake" og "Oppfølging av gravide tilsette" i helseføretaket.

 • 15.03.2017
  Følg styremøtet 15. mars

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 15.03.2017
  Starter planlegginga av det barnemedisinske tilbodet i HMR

  I langt tid har det vore eit stort engasjementet frå brukarar, politikarar og media rundt kva tilbod helseføretaket planlegg for barn og unge inn i SNR. Helseføretaket har vist til arbeidet med utviklingsplanen for 2017, der ein skal sjå på...

 • 14.03.2017
  Legevakta og overgrepsmottaket i Ålesund flyttar

  Ålesund interkommunale legevakt og overgrepsmottak flyttar frå sjukehusområdet til Ålesund lokalmedisinske senter på Åse. Legevakta flyttar 21. mars og overgrepsmottaket 22. mars.

 • 09.03.2017
  Ny organisering av klinikkar er vedteke

  Ny organisasjonsstruktur for klinikk for kirurgi og klinikk for akuttbehandling er vedteke av styringsgruppa for OU-arbeidet i Helse Møre og Romsdal

 • 09.03.2017
  Innkalling og sakliste til styremøtet 15. mars

  Onsdag 15. mars er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakliste er no lagt ut på nett.

 • 01.03.2017
  Ustabile telefonliner ved Molde og Kristiansund sjukehus

  OPPDATERT 03.03.17: Onsdag 1.mars blei det varsla om ustabile telefonliner inn til Molde og Kristiansund sjukehus. Helse Møre og Romsdal har funne feilen og har sett inn ressursar som jobbar med å få løyst problemet.

 • 17.02.2017
  Opning av Pusterom nr. 15 i Norge

  Onsdag den 15. februar var det interessante foredrag og hopp og sprett før snora blei klipt og opninga av Pusterommet i Kristiansund var ein realitet. No har kreftpasientar ved sjukehuset eit treningsrom og sosial arena, og ein instruktør m...

 • 15.02.2017
  Helse Møre og Romsdal er sikta i Sebastian-saka

  Helse Møre og Romsdal HF har mottatt ei sikting frå Politimesteren i Møre og Romsdal i samband med Sebastian-saka. Grunnlag for siktinga er at mangelfull organisering av verksemda førte til at det ikkje blei sørga for forsvarleg helsehjelp.

 • 03.02.2017
  Jublar for tildeling frå Forskingsrådet

  Helse Møre og Romsdal startar omfattande og viktig forskingsprosjekt om behandling av tarmbetennelsessjukdommen ulceriøs kolitt.

 • 30.01.2017
  SNR-prosjektet styrkar laget med to erfarne hovud

  Helse Møre og Romsdal har tilsett Hans Christian Ofstad som prosjektleiar og Olav Finnøy som hovudansvarleg for å leie arbeidet med organisasjonsutvikling i SNR-prosjektet.

 • 27.01.2017
  Fleire store investeringsprosjekt fullført i 2016

  – Tiltakspakken frå Helse- og omsorgsdepartementet har bidratt til at vi har fått realisert fleire prosjekt enn det vi hadde håpa på, seier klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen i Helse Møre og Romsdal.

 • 25.01.2017
  Stort engasjement for riktig bruk av tvang i psykisk helsevern

  Styret i Helse Møre og Romsdal støttar dei framlagde tiltaka for riktig bruk av mekaniske tvangsmidlar i psykisk helsevern. Konstituert klinikksjef, Karl Arne Remvik, kunne i dag orientere styret om eit stort engasjement blant tilsette og l...

 • 25.01.2017
  Følg styremøtet 25. januar

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 24.01.2017
  Sjølvhjelpshandbok til deg som har tinnitus

  Molde sjukehus har laga ei sjølvhjelpshandbok som skal gi deg eit endå betre utbyte av behandling for tinnitus og/eller nedsett lydtoleranse. Handboka er tilpassa behandlinga ved Molde sjukehus, men kan også vere nyttig for deg som er til b...

 • 19.01.2017
  Legg fram intern rapport om bruk av tvang

  Helse Møre og Romsdal har ikkje gode nok rutinar og praksis ved bruk av tvang innan psykisk helsevern, det visar ein intern gjennomgang. Bruken av tvang er likevel vesentleg mindre enn det som VG presenterte i desember 2016.

Sjå alle nyheiter

Kalender