Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlingar frå A til Å

Nyheiter

27.03.2017

Satsar i lag for ein heilskapleg behandling av eldre, multisjuke pasientar

Heile fylket er involvert i det som er det største samhandlingsprosjektet Helse Møre og Romsdal har vore med på. Torsdag 23. mars var det samling i Ålesund, dette var den andre av fire samlingar i ein fylkesturné for å styrke heilskapen i b...
24.03.2017

Leiar for arbeidet med det barnemedisinske tilbodet er klar

Barnelege Marianne Nordhov skal leie arbeidsgruppa som skal evaluere dagens driftsmodell i Nordmøre og Romsdal, og greie ut framtidig organiseringa av pediatrien i heile helseføretaket.
20.03.2017

Kva tema byr ein på når Arbeids- og sosialkomiteen frå Stortinget kjem på besøk?

Vi fekk bestillinga på førehand - dei ville høyre om "Raskere tilbake" og "Oppfølging av gravide tilsette" i helseføretaket.
15.03.2017

Starter planlegginga av det barnemedisinske tilbodet i HMR

I langt tid har det vore eit stort engasjementet frå brukarar, politikarar og media rundt kva tilbod helseføretaket planlegg for barn og unge inn i SNR. Helseføretaket har vist til arbeidet med utviklingsplanen for 2017, der ein skal sjå på...
15.03.2017

Følg styremøtet 15. mars

Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.
14.03.2017

Legevakta og overgrepsmottaket i Ålesund flyttar

Ålesund interkommunale legevakt og overgrepsmottak flyttar frå sjukehusområdet til Ålesund lokalmedisinske senter på Åse. Legevakta flyttar 21. mars og overgrepsmottaket 22. mars.
09.03.2017

Ny organisering av klinikkar er vedteke

Ny organisasjonsstruktur for klinikk for kirurgi og klinikk for akuttbehandling er vedteke av styringsgruppa for OU-arbeidet i Helse Møre og Romsdal
09.03.2017

Innkalling og sakliste til styremøtet 15. mars

Onsdag 15. mars er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakliste er no lagt ut på nett.
01.03.2017

Ustabile telefonliner ved Molde og Kristiansund sjukehus

OPPDATERT 03.03.17: Onsdag 1.mars blei det varsla om ustabile telefonliner inn til Molde og Kristiansund sjukehus. Helse Møre og Romsdal har funne feilen og har sett inn ressursar som jobbar med å få løyst problemet.
17.02.2017

Opning av Pusterom nr. 15 i Norge

Onsdag den 15. februar var det interessante foredrag og hopp og sprett før snora blei klipt og opninga av Pusterommet i Kristiansund var ein realitet. No har kreftpasientar ved sjukehuset eit treningsrom og sosial arena, og ein instruktør m...
15.02.2017

Helse Møre og Romsdal er sikta i Sebastian-saka

Helse Møre og Romsdal HF har mottatt ei sikting frå Politimesteren i Møre og Romsdal i samband med Sebastian-saka. Grunnlag for siktinga er at mangelfull organisering av verksemda førte til at det ikkje blei sørga for forsvarleg helsehjelp.
03.02.2017

Jublar for tildeling frå Forskingsrådet

Helse Møre og Romsdal startar omfattande og viktig forskingsprosjekt om behandling av tarmbetennelsessjukdommen ulceriøs kolitt.
30.01.2017

SNR-prosjektet styrkar laget med to erfarne hovud

Helse Møre og Romsdal har tilsett Hans Christian Ofstad som prosjektleiar og Olav Finnøy som hovudansvarleg for å leie arbeidet med organisasjonsutvikling i SNR-prosjektet.
27.01.2017

Fleire store investeringsprosjekt fullført i 2016

– Tiltakspakken frå Helse- og omsorgsdepartementet har bidratt til at vi har fått realisert fleire prosjekt enn det vi hadde håpa på, seier klinikksjef Mona Aagaard-Nilsen i Helse Møre og Romsdal.
25.01.2017

Stort engasjement for riktig bruk av tvang i psykisk helsevern

Styret i Helse Møre og Romsdal støttar dei framlagde tiltaka for riktig bruk av mekaniske tvangsmidlar i psykisk helsevern. Konstituert klinikksjef, Karl Arne Remvik, kunne i dag orientere styret om eit stort engasjement blant tilsette og l...
25.01.2017

Følg styremøtet 25. januar

Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.
24.01.2017

Sjølvhjelpshandbok til deg som har tinnitus

Molde sjukehus har laga ei sjølvhjelpshandbok som skal gi deg eit endå betre utbyte av behandling for tinnitus og/eller nedsett lydtoleranse. Handboka er tilpassa behandlinga ved Molde sjukehus, men kan også vere nyttig for deg som er til b...
19.01.2017

Legg fram intern rapport om bruk av tvang

Helse Møre og Romsdal har ikkje gode nok rutinar og praksis ved bruk av tvang innan psykisk helsevern, det visar ein intern gjennomgang. Bruken av tvang er likevel vesentleg mindre enn det som VG presenterte i desember 2016.
18.01.2017

Nyttig dom over nye nettsider

«Dette var oversiktleg!» Tilbakemeldingane frå pasientar som har brukartesta sjukehusa sine nettsider er positive. Men det var også nokre lærepunkt for oss som vil gjere opplevinga på nett endå bedre.
18.01.2017

Innkalling og sakliste til styremøtet 25. januar

Onsdag 25. januar er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakliste er no lagt ut på nett.
13.01.2017

Skal teste ut løysing for stadleg leiing i Helse Møre og Romsdal

I februar startar eit pilotprosjekt med mål om å prøve ut og vidareutvikle ei løysing for stadleg leiing ved sjukehusa i Møre og Romsdal. Volda sjukehus er valt ut til å køyre piloten som skal gå over tre månadar.
10.01.2017

Pasienten si helseteneste på nett

Korleis er det eigentleg å vere sjuk? Kva informasjon treng du då? For å lage nye nettsider, måtte vi ha svar på desse spørsmåla. Prosjektet Felles nettløysing for spesialisthelsetenesta intervjua 150 pasientar, pårørande og helsepersonell...
20.12.2016

25 år i teneste på sjukehusa

– Det er viktig for oss å markere dette jubileet for å vise kor viktig ressurs dei tilsette er for Helse Møre og Romsdal som arbeidsgivar, sa dåverande personaldirektør Olav Finnøy under markeringa tidlegare i år.
20.12.2016

Frå 25 til under 3 prosent sjukfråver

Med tillitsvalt som prosjektleiar og alle tilsette med på laget snudde medisinsk sengepost B ved Molde sjukehus eit skremmande høgt sjukefråver på kort tid.
16.12.2016

Helsetilsynet la i dag fram Sebastian-rapporten

– Vi skal til ei kvar tid sikre pasientane våre eit godt og trygt helsetilbod. I denne saka får fleire partar kritikk. Vi treng no tid til å gå grundigare gjennom rapporten, seier fagdirektør Odd Veddeng.
15.12.2016

Er i gong med tiltaka i psykisk helsevern

Dei siste vekene har det vore stor merksemd rundt bruk av mekaniske tvangsmiddel i psykisk helsevern. I tillegg er det kjent at tilsette ved akuttseksjonen på Hjelset tidlegare i haust har sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen knytta til...
09.12.2016

Klarsignal for SNR

I styremøte i kveld ga eit einstemmig styre for Helse Midt-Norge klarsignal for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.
07.12.2016

Styret støttar tiltaka

– Vi støttar tiltaka som direktøren legg fram, og ber om å få ei styresak i januar på tematikken riktig tvangsbruk. Vi har også bedt direktøren om halde styret informert om framdrifta i arbeidet utover i 2017, seier styreleiar Stein Kinserdal.
07.12.2016

Brannøving ved Molde sjukehus

7. – 9. og 16. desember blir det gjennomført praktisk brannøving med røyk og stigebil frå brannvesenet i ein tom etasje på austsida av Molde sjukehus.
07.12.2016

Følg styremøtet 7. desember

Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10:00.
02.12.2016

Sakspapir til styremøtet 7. desember

Onsdag 7. desember er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakspapir er no lagt ut på nett.  
01.12.2016

Høgtideleg nyopning av obduksjonssal i Ålesund

LIS-lege Camilla Jøsok Nybø fekk det ærefulle oppdraget som snorklippar.
30.11.2016

Einigheit om nyfødttilbodet i Helse Midt-Noreg

Fagmiljøa i Helse Midt-Noreg er einige om ei funksjonsdeling for barn født før 26. svangerskapsuke.
29.11.2016

Ulik praksis ved registrering av tvangstiltak gir store utslag

Klinikk for psykisk helsevern og rus set no i gong eit arbeid med å granske tala.
25.11.2016

- Ein merkedag for pasientane i Møre og Romsdal

Eit samla styre vedtok i dag å støtte tilrådinga frå adm.dir, Espen Remme i HMR i val av konsept for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).
25.11.2016

Følg styremøte 25. november

Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10:00.
24.11.2016

Sakspapir til styremøte 25. november

Fredag 25. november er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Her er litt praktisk informasjon.
22.11.2016

Ho blir ny klinikksjef for kirurgi

Det siste namnet i den nye leiarkabalen for Helse Møre og Romsdal er no på plass.
15.11.2016

Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legg tysdag 15.november fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Remme tilrår at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å bygge eit nytt felles akuttsjukehus på H...
09.11.2016

Ho er årets sjukepleiarleiar i Møre og Romsdal

Elin Molvær Dybvik, seksjonsleiar ved akuttmottaket på Ålesund sjukehus, tok imot den gjeve prisen onsdag.
06.11.2016

Trøbbel med telefonlinjene inn til Molde og Kristiansund sjukehus

OPPDATERT 18. NOVEMBER.
04.11.2016

Samhandlinga på rett veg

Gode pasientforløp, samhandling på tvers og pasientbehandling på rett nivå til rett tid, var berre nokre av fleire tema som samhandlingssjefen i Helse Midt-Norge, Daniel Haga og kommuneoverlegen i Ørsta og Volda, Arne Gotteberg løfta fram u...
02.11.2016

Ny utgåve av magasinet HELSE frå Helse Midt-Noreg

I magasinet HELSE kan du lese om Helseplattformen som skal gi oss betre samhandling, pakkeforløp, det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) og psykisk helsevern i regionen vår.
27.10.2016

Vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.
27.10.2016

Styret si eigaevaluering

Styret i Helse Møre og Romsdal heldt i går eit internt styreseminar der dei gjennomførte ei evaluering av eige arbeid for 2015.
27.10.2016

Positiv utvikling men må stoppe auken i bemanning

Ei positiv utvikling i ventetider, fristbrot, sjukefråver og økonomisk resultat var noko av det som blei presentert for styret som status for september månad. Auken i månadsverk viser likevel at det er nødvendig å sette inn tiltak for å stoppe veksten.
26.10.2016

Kan unngå hovudombygging av Kristiansund sjukehus

SNR-prosjektet har endra si vurdering av bruk av Kristiansund sjukehus som eit DMS. Prosjektet ser at ein kan unngå ei hovudombygging,  noko som gjer sjukehusalternativet vesentleg rimelegare enn først berekna.
26.10.2016

Tekniske problem med streaming av styremøtet

Tekniske problem gjer at vi diverre ikkje får sendt live streaming frå styremøtet i dag, 26. oktober.  
21.10.2016

Sakspapir til styremøte den 26. oktober

Onsdag den 26. oktober er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakspapir ligg offentleg tilgjengeleg på nett.
20.10.2016

Fem søkarar til stillinga som klinikksjef for Klinikk for kirurgi

14.oktober gjekk søknadsfristen ut for stillinga og i dag offentleggjer Helse Møre og Romsdal søkarlista.
Sjå alle nyheiter
Sjå fleire nyheiter()

Kalender

10.02 fredag

Autismespekter / Asperger ungdom - Kristiansund

Opplæring for ungdom frå 8. klasse med Asperger syndrom. Det er åtte samlingar med oppstart 10. februar 2017. Meir informasjon i vedlagt invitasjon.

02.03 torsdag

Asperger syndrom - unge vaksne - Molde

Kurs for mennesker med Asperger syndrom 18 – 30 år

02.03 torsdag

Autismespekter / Asperger - for ungdom, Ålesund

Opplæring for ungdom 13-18 år med autismespektervanskar / Asperger syndrom. Oppstart 2. mars med til saman åtte samlingar. Meir informasjon finn du i vedlagt invitasjon.

02.03 torsdag

Asperger syndrom - for barn - Molde

Opplæring for barn (3. - 7. klasse) med Asperger syndrom. Seks samlingar i Molde. Les meir i vedlagt invitasjon.

22.03 onsdag

ADHD foreldre til barn - Volda

Opplæring for foreldre/foresatte til barn under 12 år. Tre samlingar; 22. mars, 29. mars og 5. april 2017. Les meir i vedlagt invitasjon.

30.03 torsdag

Autismespekter/Asperger foreldre - Ålesund

Opplæring for foreldre til barn med Asperger syndrom. Tre samlingar. Les meir i vedlagt invitasjon.

31.03 fredag

Epilepsi - barn og unge - Ålesund

Opplæring for foreldre til barn og unge med epilepsi og aktuelle fagpersonar i kommunane. Les meir i vedlagt invitasjon

18.04 tysdag

Hjerneskule - Ålesund

Har du hatt hjerneslag, skade eller sjukdom i hjerna? Hjerneskulen er eit meistringskurs for menneske med kognitiv svikt etter erverva hjerneskade.

18.04 tysdag

Pårørande til rusavhengige - Molde

Temagruppe om det å være pårørande til rusavhengige startar tysdag 18.april ved Molde bahandlignssenter.

25.04 tysdag

Eksemskole i Kristiansund

Kurs for deg som har eller arbeider med små barn med atopisk eksem.

03.05 onsdag

Videokonferanse forsking og læring og meistring

Vi gjentar suksessen. Velkomen til ein ny regionale videokonferansen om forsking og læring og meistring. Tema denne gongen er atferdsendring, ved bruk av motiverende intervju og endringshjulet (stages of change).

19.09 tysdag

Thyreoideakurs (stoffskifte) - Kristiansund

Eit kurs for deg med stoffskifteproblematikk, og dine pårørande.

Sjå fleire kommande arrangement ()

IBS-skulen

IBS (*irritable bowel syndrom*) - Å leve med irritabel tarm

Astmaskulen

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.

IBD-kurs: Pasientar og pårørande med Morbus Chron og ulcerøs colitt

Har du Morbus chron eller ulcerøs colitt eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!

Cøliakiskole - i Ålesund

Målgruppe: Barn frå skulealder, foresatte, besteforeldre, andre nære påørende, skule-/SFO-/barnehagepersonale.

Diabetes type 2

Kurs for deg med diabetes type 2 og dine pårørande.

Eksemskule i Ålesund

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.

Sett seksualitet på dagsorden

Hvordan skape et seksualvennlig miljø rundt mennesker med utviklingshemming? Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden.

Hjerneslag

Gruppeopplæring for pasientar og pårørande.

Kurs for slagramma og deira pårørande

Er du ramma av slag eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!

Temakvelder om rus og avhengighet

Sted: Festsalen Molde sykehus, temabaserte foredrag

Cøliakiskule for vaksne, Ålesund

For pasientar med nyoppdaga Cøliaki/Dermatitis Herpetiformis og deira pårørande, eit tilbod der ein har fokus på kunnskap/informasjon om sjukdomen slik at dei kan leve best mogleg med tilstanden.

Kurs om prostatakreft i Kristiansund

Kurs for deg som har eller har hatt prostatakreft eller er pårørande.

Kurs for deg som er ramma av slag

Dette er eit kurs for deg som har hatt hjerneslag dei siste 1-2 åra, og som bur heime. Det er også for dine pårørande.

Diabetes type 1, kurs i Kristiansund

Kurs for deg med type 1 diabetes.

Revmatologi

Målgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.

Presentasjonsteknikk

Kurset vil være praktisk retta og basert på øvingar. Hovudmålet er at du skal få videreutvikle deg som underviser. Hovudfokus i kurset er kommunikasjon mellom menneske i ein undervisningssituasjon.

Type 2 Diabetes kurs i Kristiansund

Har du diabetes type 2 eller er pårørande, er du velkomen til å delta på kurs!

Lungekreftkurs i Ålesund

Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta.

Fagdag om legemiddel: Ikkje for få og ikkje for mange

Medisinsk avdeling, Volda i samarbeid med Fagavdelinga og sjukehusapoteket ønskjer å invitere til Fagdag om legemiddel.

Sjå fleire faste arrangement ()