Kva skjer før, under og etter behandling?

Utvalde behandlingar frå A til Å

Nyheiter

02.12.2016

Sakspapir til styremøtet 7. desember

Onsdag 7. desember er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakspapir er no lagt ut på nett.  
01.12.2016

Høgtideleg nyopning av obduksjonssal i Ålesund

LIS-lege Camilla Jøsok Nybø fekk det ærefulle oppdraget som snorklippar.
30.11.2016

Einigheit om nyfødttilbodet i Helse Midt-Noreg

Fagmiljøa i Helse Midt-Noreg er einige om ei funksjonsdeling for barn født før 26. svangerskapsuke.
29.11.2016

Ulik praksis ved registrering av tvangstiltak gir store utslag

Klinikk for psykisk helsevern og rus set no i gong eit arbeid med å granske tala.
25.11.2016

- Ein merkedag for pasientane i Møre og Romsdal

Eit samla styre vedtok i dag å støtte tilrådinga frå adm.dir, Espen Remme i HMR i val av konsept for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).
25.11.2016

Følg styremøte 25. november

Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10:00.
24.11.2016

Sakspapir til styremøte 25. november

Fredag 25. november er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Her er litt praktisk informasjon.
22.11.2016

Ho blir ny klinikksjef for kirurgi

Det siste namnet i den nye leiarkabalen for Helse Møre og Romsdal er no på plass.
15.11.2016

Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legg tysdag 15.november fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Remme tilrår at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å bygge eit nytt felles akuttsjukehus på H...
09.11.2016

Ho er årets sjukepleiarleiar i Møre og Romsdal

Elin Molvær Dybvik, seksjonsleiar ved akuttmottaket på Ålesund sjukehus, tok imot den gjeve prisen onsdag.
06.11.2016

Trøbbel med telefonlinjene inn til Molde og Kristiansund sjukehus

OPPDATERT 18. NOVEMBER.
04.11.2016

Samhandlinga på rett veg

Gode pasientforløp, samhandling på tvers og pasientbehandling på rett nivå til rett tid, var berre nokre av fleire tema som samhandlingssjefen i Helse Midt-Norge, Daniel Haga og kommuneoverlegen i Ørsta og Volda, Arne Gotteberg løfta fram u...
02.11.2016

Ny utgåve av magasinet HELSE frå Helse Midt-Noreg

I magasinet HELSE kan du lese om Helseplattformen som skal gi oss betre samhandling, pakkeforløp, det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) og psykisk helsevern i regionen vår.
27.10.2016

Vanskeleg å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.
27.10.2016

Styret si eigaevaluering

Styret i Helse Møre og Romsdal heldt i går eit internt styreseminar der dei gjennomførte ei evaluering av eige arbeid for 2015.
27.10.2016

Positiv utvikling men må stoppe auken i bemanning

Ei positiv utvikling i ventetider, fristbrot, sjukefråver og økonomisk resultat var noko av det som blei presentert for styret som status for september månad. Auken i månadsverk viser likevel at det er nødvendig å sette inn tiltak for å stoppe veksten.
26.10.2016

Kan unngå hovudombygging av Kristiansund sjukehus

SNR-prosjektet har endra si vurdering av bruk av Kristiansund sjukehus som eit DMS. Prosjektet ser at ein kan unngå ei hovudombygging,  noko som gjer sjukehusalternativet vesentleg rimelegare enn først berekna.
26.10.2016

Tekniske problem med streaming av styremøtet

Tekniske problem gjer at vi diverre ikkje får sendt live streaming frå styremøtet i dag, 26. oktober.  
21.10.2016

Sakspapir til styremøte den 26. oktober

Onsdag den 26. oktober er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og sakspapir ligg offentleg tilgjengeleg på nett.
20.10.2016

Fem søkarar til stillinga som klinikksjef for Klinikk for kirurgi

14.oktober gjekk søknadsfristen ut for stillinga og i dag offentleggjer Helse Møre og Romsdal søkarlista.
20.10.2016

- Godt gjennomført øving

Beredskapsleiar Hans Olav Ose er nøgd etter onsdagens øving på massetilstrømning av pasientar til Ålesund sjukehus.
18.10.2016

Beredskapsøving ved Ålesund sjukehus - 19. oktober

Onsdag 19. oktober blir det gjennomført ei fullskala katastrofeøving ved Ålesund sykehus og Ålesund interkommunale legevakt. Målsettinga er å øve på massetilstrøyming av pasientar.
12.10.2016

Tvungen lønnsnemnd i sjukehusstreiken

Tirsdag 11. oktober greip regjeringa inn med tvungen lønnsnemnd i streiken som har vart i fem uker.
06.10.2016

Topptur som medisin

Denne veka starta det medikamentfrie behandlingstilbodet i psykisk helsevern.
05.10.2016

Viktige beslutningar i OU-prosjektet

Tysdag 4. oktober vedtok leiargruppa kva hovudprinsipp som skal ligge til grunn for organisering av helseføretaket framover.
04.10.2016

Samhandlingskonferansen 1. november: PÅ RETT VEG?

Samhandlingskonferansen er ein viktig fagleg arena der arbeidet med pasientforløp innan dei prioriterte fagområda blir presentert og diskutert.
30.09.2016

Ålesund: Delar av vegen inn til hovudinngangen blir stengd

I fire til seks veker framover blir delar av vegen inn til hovudinngangen på sørsida av Ålesund sjukehus stengd på grunn av arbeid med fasaden.  
28.09.2016

Ikkje friskmeldt sjølv om det går i riktig retning

- Det er mykje som peiker i riktig retning for helseføretaket, men det er for tidleg med noko sigersrop, seier styreleiar Stein Kinserdal i styremøte i dag. Mange av kurvene som blei lagt fram viste ei god utvikling for helseføretaket.
28.09.2016

11 legar tatt ut i streik frå måndag 3. oktober

Frå måndag 3. oktober er 11 legar, inkludert fagdirektør, tatt ut i streik i Helse Møre og Romsdal. Uttaket gjeld tilsette ved Ålesund sjukehus innan fagområda nevrologi, revmatologi, hud og medisin.
28.09.2016

Følg styremøtet 28. september

Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10:00.
26.09.2016

Helle Jensen blir ny prosjektdirektør for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

Jensen tar over stafettpinnen etter prosjektdirektør Bjørn Remen og skal leie det vidare arbeidet med SNR-prosjektet i forprosjektfasen. 
22.09.2016

Ny klinikksjef på plass

Anestesioverlege Kjersti Bergjord blir ny klinikksjef for Klinikk for akuttmedisin, medan stillinga som klinikksjef for Klinikk for kirurgi blir lyst ut på nytt.
21.09.2016

Innkalling og saksliste til styremøte 28. september

Sakene blir lagt ut fortløpande.
20.09.2016

Tre namn på plass i toppleiinga i Helse Møre og Romsdal

To av dei er eksterne.
09.09.2016

Varm velkomst til bamsesjukehuset i Ålesund

– Dei gode tilbakemeldingane i etterkant gjer at det freistar til gjentaking og ny tradisjon, seier initiativtakar Jane Indrevåg.
08.09.2016

Gode møter i Molde og Kristiansund

Informasjon og dialog var målet da leiinga i Helse Møre og Romsdal og prosjektorganisasjonen for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal besøkte tilsette, politikarar og befolkninga i Molde og i Kristiansund.
05.09.2016

Velkommen til høyringskonferanse om SNR

Vil du vite meir om innhaldet i rapporten, eller har du spørsmål eller innspel? Velkommen på møte i Molde mandag og Kristiansund tirsdag.
31.08.2016

Konseptrapporten for SNR sendast ut på høyring

Konseptrapporten er eit godt grunnlag for planlegginga av nytt Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det var tilbakemeldingane frå styret i Helse Møre og Romsdal som vedtok at rapporten blir lagt ut på høyring 1.september.
30.08.2016

Følg styreseminaret og styremøtet 30. og 31. august

Vi streamer direkte frå styreseminaret og styremøtet. Sendingane startar tysdag kl 17:45 og onsdag kl 08:30. 
29.08.2016

Telenor har trøbbel med mobilnettet

Det skal vere mogleg å nå gjennom til nødnummeret 113. Vi oppmodar publikum til å ikkje "testringe" 113, slik at dei som har behov for akutt hjelp når gjennom.
29.08.2016

Sykehusene i Midt-Norge skårer jevnt på kvalitet

Det er tydelige forskjeller mellom norske sykehus i andelen pasienter som overlever hjerteinfarkt, hjerneslag og hoftebrudd. Men det er liten forskjell mellom sykehusene i Midt-Norge.
24.08.2016

Sakspapir til styremøtet 31. august

Innkalling og sakliste til styremøtet i Helse Møre og Romsdal 31. august er lagt ut.
24.08.2016

Grunnlag for eit godt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Konseptrapporten som blir offentleggjort i dag viser at det er utarbeidd eit solid og godt innhald for framtidas Sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Det nye akuttsjukehuset på Hjelset og tilbodet som er utvikla i Kristiansund (SNR), vil sikre i...
18.08.2016

Forslag til vidare organisasjonsutvikling HMR

I mars blei det bestemt at helseføretaket skal ha ein tverrgåande klinikkstruktur, og i mai hadde den nye leiargruppa  i HMR sitt første møte. No er forslag på korleis HMR skal organisere seg på avdeling- og seksjonsnivå lagt ut på høyring.
02.08.2016

Resultat etter pasienterfaringsundersøkinga 2016

I Helse Møre og Romsdal har 882 pasientar har svart på den årlege pasienterfaringsundersøkinga PasOpp.
30.07.2016

Bussulykke i Valldal / Bus accident in Valldal

Oppdatert søndag 31. juli. Status på dei skadde i samband med bussulykka i Valldal i går ettermiddag. Fleire av dei skadde blir utskriven frå sjukehuset i løpet av dagen. I tillegg til dei til saman fjorten pasientane som kom til sjukehusa...
04.07.2016

Søkarlista til leiarstillingar er klar

1. juli gjekk den forlenga søknadsfristen ut for dei ledige stillingane som fagdirektør, klinikksjef akuttmedisin, klinikksjef kirurgi, klinikksjef barn, unge og kvinner og organisasjons- og kompetansedirektør. I dag offentleggjer Helse Mør...
01.07.2016

Utlysning av midlar til helseinnovasjon

Helse Midt-Norge lyser no ut midlar for å styrke satsinga på innovasjon i regionen. Søknadsfrist er 12. september 2016.
01.07.2016

Medisinfritt behandlingstilbod i støypeskeia

I september opnar eit medisinfritt behandlingstilbod for heile Midt-Noreg ved distriktpsykiatrisk senter Vegsund.
28.06.2016

Eit steg nærare «éin innbyggar – éin journal»

Helseplattformen i Helse Midt-Noreg blir utprøvingsprogram for den nasjonale målsettinga om «éin innbyggar – éin journal»
Se alle nyhetene
Se flere nyheter()

Kalender

18.10 tysdag

Autismespektervanskar - for ungdom

Opplæring for ungdom (13-18 år) med Asperger syndrom. Totalt åtte samlingar hausten 2016 i Ålesund. Du finn meir informasjon i vedlagt invitasjon.

09.11 onsdag

Foreldrearena - gruppesamlingar, Kristiansund

KURSET ER DESSVERRE AVLYST!!! Gruppebasert tilbod til foreldre som har barn med nedsatt funksjonsemne eller langvarig sjukdom. Sju samlingar med oppstart 9. november 2016. Les heile invitasjonen vedlagt.

05.12 måndag

Kurs i hofte- og kneartrose for pasientar og pårørande

Eit samarbeid mellom ortopedisk poliklinikk i Ålesund, Revmatikarforeninga og Lærings- og meistringssenteret i Ålesund. Målgruppa er nydiagnostiserte personar med hofte- og kneartrose som ikkje er nyopererte.

06.12 tysdag

Teaterframsyning for barn som pårørande

Har du barn som pårørande? Eigne barn, barnebarn, nieser/nevøar? Kreftpoliklinikken i Molde arrangerer ny kveld for barn som pårørande, og har gleda av å kunne invitere heile familien med på teaterframsyninga «Snekker Andersen og Julenissen»

07.12 onsdag

IPS - Målretta samarbeid som forpliktar

Pasientar med psykiske lidingar skal få moglegheit til å kome i ordinært arbeid.

17.01 tysdag

Rettigheitskurs i Ålesund

Kva er viktig for meg og familien? Om hjelpe- og støtteordningar for barn, ungdom og familien deira. Målgruppa er foreldre/foresatte til barn i skulealder, og for ungdom over 16 år. Les meir i vedlagt invitasjon.

14.02 tysdag

Fagdag om barn som pårørande

Målgruppe: Leiarar og tilsette i kommunane i Møre og Romsdal. Barneansvarlege og leiarar i Helse og Møre Romsdal HF.

Sjå fleire kommande arrangement ()

IBS-skulen

IBS (*irritable bowel syndrom*) - Å leve med irritabel tarm

Lungekreftkurs i Ålesund

Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta.

Diabetes type 2

Kurs for deg med diabetes type 2 og dine pårørande.

Temakvelder om rus og avhengighet

Sted: Festsalen Molde sykehus, temabaserte foredrag

Kurs i hofte- og kneartrose

Velkomen til kurs i hofte- og kneartrose 14. og 15. november 2016!

Habilitering for barn og unge - kurs og opplæring 2016 - samla oversikt

Målgruppe: Pasient/brukarar, pårørande, fagfolk i 1. og 2. linje m.fl.

Asperger syndrom

Kurs for mennesker mellom 18 og 30 år med asperger syndrom.

Cøliakiskole - i Ålesund

Målgruppe: Barn frå skulealder, foresatte, besteforeldre, andre nære påørende, skule-/SFO-/barnehagepersonale.

Hjerneslag

Gruppeopplæring for pasientar og pårørande.

Sett seksualitet på dagsorden

Hvordan skape et seksualvennlig miljø rundt mennesker med utviklingshemming? Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden.

ADHD/ADD Molde

Foreldre og føresatte til barn med ADHD/ADD ønskjast velkomen til opplæring!

Kurs for deg som er ramma av slag

Dette er eit kurs for deg som har hatt hjerneslag dei siste 1-2 åra, og som bur heime. Det er også for dine pårørande.

Rettigheitskurs Kr.sund og Volda

Hjelpe- og støtteordningar for barnefamiliar. Kristiansund 07.03.2017, Volda/Ørsta 16.03.2017. Målgruppe: Foreldre/foresatte til barn i skulealder, og ungdom over 16 år. Program blir lagt ut seinare.

Astmaskulen

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.

Eksemskule i Ålesund

Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.

Revmatologi

Målgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.

Livslyst, kurs for deg som har eller har hatt kreft

Kurs for deg som har eller har hatt kreft, og dine pårørande.

Hjartekurs

Kurs for deg som har angina pectoris eller har hatt hjarteinfarkt, og dine pårørande.

Cøliakiskule for vaksne, Ålesund

For pasientar med nyoppdaga Cøliaki/Dermatitis Herpetiformis og deira pårørande, eit tilbod der ein har fokus på kunnskap/informasjon om sjukdomen slik at dei kan leve best mogleg med tilstanden.

Sjå fleire faste arrangement ()