Dine rettar, val og moglegheiter

Som pasient har du mange rettar. Desse er i hovudsak regulert av Pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasientar og brukarar får lik tilgang på helse- og omsorgstenester. 

 • Eigendel og frikort

  Du får dekt delar av utgiftene dine ved behandling hos lege, på poliklinikk eller andre behandlingsinstitusjonar, men du må betale ein eigendel. Når du har betalt over eit visst beløp i eigendelar, får du frikort for helsetenester.

 • Fritt behandlingsval

  Du har rett til å velje behandlingsstad i heile Noreg når du har fått ei tilvising. Som pasient i spesialisthelsetenesta kan du samanlikne ventetider og sjå kva behandlingsstader du kan velje.  

 • Klage og erstatning

  Du har rett til å klage dersom du meiner at du ikkje har fått oppfylt dine rettar som pasient, eller at du ikkje har mottatt dei helse- eller omsorgstenestene du har krav på. Pårørande kan også ha klagerett.

 • Rettar ved fristbrot

  Når du har fått ein frist for helsehjelp og ikkje mottatt helsehjelpa innan denne fristen, har du rett til å få eit anna behandlingstilbod.

 • Pasientjournal

  Pasientjournalen din er ei samling av opplysingar om helsehjelp du har fått. Som pasient har du rett til innsyn i alle dokument i din eigen pasientjournal.

 • Ekspertpanelet gir råd ved alvorleg livsforkortande sjukdom

  Ekspertpanelet skal hjelpe dei aller sjukaste pasientane med kort tid igjen å leve. Desse pasientane kan få ei ny og grundig vurdering av behandlingsmoglegheitene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

 • Pasientreiser

  Når du reiser til og frå offentleg godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekt reiseutgifter.

Fann du det du leita etter?