Rusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BS

Behandlingsprogram, Døgnseksjon Molde behandlingssenter

Hvis du har behov for meir oppfølging enn poliklinisk behandling, kan vi tilby deg døgnbehandling.  Seksjon for langtids døgn rusbehandling TSB gir behandling til rusavhengige over 18 år. Behandlingstida hos oss er 6 månader, men dette kan forlengast til 9 månader dersom det er nødvendig.

Tilvising og vurdering

Desse kan tilvise deg til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

 • Sosialtenesta/NAV
 • Barneverntenesta
 • Fastlege/allmennpraktiserande lege
 • Privatpraktiserande legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetenesta
 • Lege i fengselshelsetenesta
 • Anna helsepersonell som har rett til å tilvise til spesialisthelsetenesta

Ordinær tilvising

Vurderingsinstansar i Helse Midt-Norge

Dersom pasienten har behov for poliklinisk behandling og ikkje treng innlegging i døgn, skal tilvising sendast til den poliklinikken som er geografisk nærast der pasienten bur. Tilvisinga blir vurdert der.

Tilvising døgnbehandling:

Tilvisingar til døgnbehandling skal sendast til følgjande adresse:
Klinikk for rus og avhengigheitsbehandling
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

Tidlegare blei desse tilvisingane vurdert i dei fem psykiatriske poliklinikkane i tillegg til Ålesund behandlingssenter. No skal tilvisingane til døgnbehandling sendast til vurderingsteam i Klinikk for rus og avhengigheitsbehandling.

Endringa tredde i kraft 1. september 2015.

Tilvisning poliklinisk behandling:

 • Ropteamet i Volda (Helse Møre og Romsdal), Kløvertunvegen 1, 6100  VOLDA,
  tlf. 70 05 85 60
 • Ropteamet i Ålesund (Helse Møre og Romsdal), 6026  ÅLESUND, tlf: 70 16 73 00
 • Ropteamet i Molde (Helse Møre og Romsdal), Bj. Bjørnsonsvei 45-47, 6412 MOLDE, tlf. 71 12 29 00
 • Ropteamet i Kristiansund (Helse Møre og Romsdal), Hermann Døhlens veg 1, 6508  KRISTIANSUND, tlf. 71 12 33 35
 • Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (St.Olav), Klostergata 46, tlf. 73 53 90 00
 • Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge(St.Olav),tlf. 73 86 29 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7600  LEVANGER,
  tlf. 74 09 86 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7800  NAMSOS,
  tlf. 74 21 54 00

Unntak:

 • Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering for opiatavhengige skal vere laga i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen og skal sendast på eiga tilvisning, sjå under Tilvisning til legemiddelasistert rehabilitering (LAR).
 • Ved vedvarande/alvorleg rusmiddelmisbruk kan fastlegen, den kommunalt oppfølgingsansvarleg eller pasienten/pårørende ta kontakt med Klinikk for rus og avhengigheitsmedisn S.t Olav eller Ålesund behandlingssenter for snarleg vurdering med tanke på plass for avrusing. Dersom situasjonen er livstruande, kontakt sjukehus på tlf. 113
 • For behandling utan eige samtykke (tvang) fremjar NAV/sosialtenesta sak til Fylkesnemnda for NAV/sosiale saker.
 • Dersom det ligg føre rett til nødvendig helsehjelp knytt til døgnbehandling, kan
  kriminalomsorga innvilge § 12-soning.    


 

Tilvisingsskjema for ordinær tilvising finn du her

Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Tilvising av pasientar som er opiatavhengige, bør utarbeidast i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen. Det skal fyllast ut eit eige skjema som skal sendast til : 

Klinikk for rus- og avhengighetsbehandling
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

For tilvising  til LAR skal det benyttes eget tilvisingsskjema:

Tilvisingsskjema LAR

Har du spørsmål om LAR, kan du ringje telefon 70 17 13 62.

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

 • Tydeleg skildring av problemet
 • God anamnese (sjukehistorie bygd på opplysningar frå pasienten) som gjer greie for for aktuelle problem/lidingar
 • Informasjon om familie og sosiale forhold
 • Resultat av relevante utgreiingar og undersøkingar
 • Kva som er prøvd av behandling tidlegare både i første- og andrelinja
 • Fråsegn frå fastlegen, sosialtenesta og eventuelt andre
 • Status om individuell plan
 • Framlegg til og/eller ønske om type tiltak

1. Utgreiing

Det er eit team som gjer ei vurdering ut frå tilvisinga. I vurderinga skal det kome fram kva type behandling du har rett på (poliklinikk og/eller dag-/døgnbehandling), og kva behandlingsstad som vert rekna som best for deg. Innan ti verkedagar etter at vi har mottat tilvisinga, skal du få informasjon om du har rett til nødvendig helsehjelp.


Vurderinga kan ha to utfall

 1.  Ja, du får tilbod om behandling med bindande frist og tidspunkt for når utgreiing eller behandling skal starte. Du vil få eit brev der det vil kome fram når vi kan gi deg eit behandlingstilbod, og korleis gangen vidare er lagt opp for deg. 
 2. Avslag, som betyr at det er nok med behandling/oppfølging i kommunen eller annan instans. I svarbrevet skal det kome fram at det er høve til å klage og korleis du kan gå fram.

 

Fritt behandlingsvalg

Her kan du lese meir om fritt behandlingsvalg (før fritt sjukehusvalg)

2. Behandling

Dei fleste døgneiningane har eigne polikliniske team, som vil gi deg behandling før og etter døgnbehandlinga.

Når du kjem hit til døgnbehandling blir du ein del av eit fellesskap på 18-20 personar. Alle har sine utfordringar med både rus og psykiske helse. Ofte har ein også utfordringar i forhold til familien sin, anten det er med foreldre og søsken eller barn og kjæreste/ektefelle.

Vi vil, i lag med deg, finne ut kva du treng hjelp til, og legge til rette for at du får ei behandling som er tilpassa deg og dine behov. Dette blir skrive ned i ein plan av deg og kontaktpersonen din. 

Psykologisk utgreiing

For at vi skal kunne tilrettelegge best mogeleg behandling for deg, set vi opp samtalar med psykolog. Under desse samtalane blir det gjort ei psykologisk utgreiing som kan vere til hjelp vidare.

Fellesskapet - Miljøterapi

Rusbehandlinga ved langtids døgn rusbehandling TSB er bygd opp rundt ei tenking som kallast "Fellesskapet som metode". Dette inneber at ein får trent seg på å vere i lag og samarbeide med andre. Du vil ha stor betydning i behandlinga, også av andre. Det er fokus på å hjelpe, og ta imot hjelp frå andre.

Pasientfellesskapet ordnar med kjøkkendrifta og mykje av vedlikehaldet på avdelinga, i samarbeid med dei tilsette. Her får ein trent seg i roller med varierande grad av ansvar. Ein får trent på å sette grenser for seg sjølv og andre, og vere synleg i eit stort fellesskap.

 

Familie og barn

Familien er eit sentralt tema for dei fleste som er i behandling. Difor er vi opptekne av å hjelpe deg i gang med å løyse opp i det som er vanskeleg her.Pårørendebilde.jpg

Vi tilbyr samtalar med deg åleine, i lag med familien og med barn.

Tre gongar i året arrangerer vi pårørendeseminar. Her blir pårørande invitert inn på besøk og dei får undervising gjennom ei heil helg.

Gruppebehandling

Ein viktig del av vårt behandlingstilbod er gruppebehandling. Vi har grupper med tema som:

 • Rusmeistring
 • Særskilte tema for kvinner og menn
 • Korleis handtere følelsar som angst, sinne, frustrasjon, sårheit m.m.
 • Undervisning av aktuelle tema

Reiser

Du kan reise heim på treningsreiser etter at du har vore her i ca to månader. Då reiser du heim til eigen bustad for å trene på det å vere heime og rusfri, bygge opp sosialt netverk igjen, og vere i lag med familien din. Du og kontakta di bestemmer kor lenge du skal vere heime.

Besøk

Du må gjerne ta imot besøk mens du er i behandling her. Vi har diverre begrensa plass til å ta imot overnattingsbesøk, men her er ei lita hytte du kan låne når nær familie kjem på besøk.

 

 

 

 

Lege

Vi har lege som kan hjelpe deg dersom du har behov for legehjelp.

 

Behandlingslengde

Behandlinga her varer i 6 månader. Den kan forlengast opp til 9 månader dersom det er nødvendig. Dette blir tilpassa kvar enkelt.

Relevante kliniske studier

1 klinisk studie er open for rekruttering. Saman med legen din kan du vurdere om ein klinisk studie er aktuelt for deg.

Hvordan går med pasienter som har mottatt døgnbehandling for rusavhengighet? St. Olavs hospital

Les meir om kliniske studier

3. Oppfølging

Det er viktig at du får støtte og hjelp når opphaldet ditt her er over. Vi samarbeider med kommunen der du bur for å gi deg den hjelpa du har behov for. Du kan også gjere avtale med oss om å ha ei seng tilgjengeleg her når du har behov for det. Dette avtaler du med kontaktpersonen din.

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Arrangement

Eksterne kurs

Kontakt

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.