HELSENORGE
Ungdom ser mot havet
Eit kart over tenestene for barn og unge

Barn og unges helseteneste

Satsinga barn og unges helseteneste består av sju samhandlingsforløp for dei vanlegaste psykiske plagene hjå born og unge. Forløpa fungerer som eit kart over tenestene og skal gi brukarar og fagpersonar betre oversikt over ansvarsområder og roller.

Kva er barn og unges helseteneste?

Satsinga barn og unges helseteneste rullast ut i Møre og Romsdal frå 2022. Verktøyet er først og fremst laga for fagfolk for at ein skal klare å gi born og unge eit samanhengande hjelpetilbod, men du finn også informasjon for born, unge og føresette om kor ein kan få hjelp. Møre og Romsdal arbeider for å ferdigstille verktøyet for dei sju samhandlingsforløpa innan dei vanlegaste psykiske helseplagene hjå born og unge: Angstplager, autismespekterforstyrring, bekymring for born 0 – 3 år, vanskar med merksemd og uro, spisevanskar og spiseforstyrringar, depresjonsplager og triste kjensler, vald, overgrep og omsorgssvikt.


Nytt om barn og unges helseteneste i Møre og Romsdal​

Nyheiter om barn og unge

Fann du det du leita etter?