HELSENORGE

Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal

Seksjonen gir eit tverrfagleg spesialisttilbod innan habilitering, til pasientar over 18 år med komplekse og samansette funksjonshemmingar knytt til medfødde eller tidleg erverva nevrologiske og nevropsykiatriske lidingar, gjennomgripande utviklingsforstyrringar og genetisk betinga tilstander.

Fann du det du leita etter?