Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal

Seksjonen gir eit tverrfagleg spesialisttilbod innan habilitering, til pasientar over 18 år med komplekse og samansette funksjonshemmingar knytt til medfødde eller tidleg erverva nevrologiske og nevropsykiatriske lidingar, gjennomgripande utviklingsforstyrringar og genetisk betinga tilstander.

Les meir om Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal

Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal

Våre tenester

 • Diagnostisering og tverrfaglig utgreiing/funksjonskartlegging og behandling etter behov
 • Direkte oppfølging og rettleiing i pasienten sitt nærmiljø
 • Kurs/opplæring til pasient, pårørande eller samarbeidspartnarar i førstelinetenesten
 • Psykoedukative gruppetilbod

Seksjon for vaksenhabilitering skal bistå kommunane ved utforming og gjennomføring av tiltak der ein nytter tvang og makt overfor enkelte personar med utviklingshemning etter «Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.» kapittel 9. 

Vaksenhabilitering har eit nært samarbeid med seksjon for barnehabilitering, nevrologisk avdeling og psykiatriske seksjonar i helseforetaket.

Tilvising

Primært er det fastlegen, eventuelt i samarbeid med førstelinetenesten, som tilviser. Det er viktig at tilvisinga inneheld sentral informasjon slik at vi kan gjere ei god vurdering. Medikamentoversikt, epikriser frå tidlegare utgreiingar, tidlegare og noverande sjukehistorie er viktig. Habilitering omfattar ofte både individ- og miljøretta tiltak, og vil involvere mange samarbeidspartar. Før tilvising blir sendt, bør ein drøfte problematikken med aktuelle samarbeidsinstansar lokalt, for eksempel i ansvarsgruppe eller med kommunal koordinator.

For at vi skal kunne hjelpe best mogleg ber vi deg som pasient om løyve til å innhente informasjon frå andre instansar.

Ventetid

Vi har faste inntaksmøte og vurdering skal skje innan 10 arbeidsdagar frå vi har mottatt tilvisinga. Dette blir vurdert individuelt og prioritert ut frå «Prioriteringsveileder – habilitering av voksne i spesialisthelsetjenesten». Som hovudregel får ein time i første brev.

Er det spørsmål om rutinar ved tilvising, arbeidsform eller kva slag tilbod tenesta kan gi , ta gjerne kontakte med oss.

Kontakt

Oppmøtestad

Besøksadressen vår er Brunvoll kompetansesenter i Eikremsvingen 2 D, på Årø i Molde (ikke post) 

Busstopp: Det går buss fleire gonger i timen frå Molde sentrum, som stoppar i nærleiken av vårt lokale i Brunvoll kompetansesenter på Årø. Ved retur til sentrum kan du og ta buss rett utanfor vårt lokale. Døme på bussar er buss 701, 714 og 532 til busstopp ved Årø flyplass.

 

Parkering: Parkeringa finn du rett utanfor inngangen vår. Plassane er merka med blå skilt med gjesteparkering, i tillegg har vi to HC-plassar. Det er ingen parkeringsavgift.

Telefon
71217030 . Forløpskoordinator pakkeforløp 71217350
E-post til seksjonsleder Hilde Husby
E-post
Postadresse

Spesialisert Habilitering Nordmøre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF, Postboks 1600, 6026 Ålesund

Praktisk informasjon

Busstopp

​Det går buss to gonger i timen frå Molde sentrum som stoppar ved sjukehuset. Ved retur til sentrum kan du og ta buss rett utanfor vårt lokale eller frå Molde sjukehus.

Parkering

​Parkeringa som er nærast seksjonen finn du rett utanfor inngangen. Det er ingen parkeringsavgift, men du må hente eit parkeringsbevis i ekspedisjonen vår i 2. etasje.

Saksansvarleg

​Du får tildelt ein saksansvarleg som har hovudansvaret for vidare oppfølging i habiliteringstenesta.

Samtykke til innhenting av informasjon

​For at vi skal kunne hjelpe deg best mogeleg, vil vi be om tillating til å hente inn informasjon frå andre instansar. Vi kan ikkje gjere dette før vi har fått samtykke frå deg eller vergen din.

Teieplikt

​Vi har teieplikt, og det er du som bestemmer kven som skal få opplysingar om deg og din sjukdom.

Yrkesgrupper du vil møte hos oss

 • ​Barnevernspedagog
 • Ergoterapeut
 • Fysioterapeut
 • Lege
 • Psykolog
 • Spesialpedagog
 • Vernepleiar
 • Sekretær

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp[{"Title":"DPS poliklinikk - Kristiansund","Department":"DPS poliklinikk Kristiansund|c47a74a7-cddf-4a85-ac49-0988de384fbb","Locations":"Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":" i Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-kristiansund","FNSPOrganizationNumber":"974577070"},{"Title":"DPS døgnsesksjon - Kristiansund","Department":"DPS døgnseksjon Kristiansund|2150dac4-ea63-45d9-a88f-8d4e5520d57c","Locations":"Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":" i Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-kristiansund","FNSPOrganizationNumber":"974577070"},{"Title":"DPS poliklinikk Knausensenteret - Molde","Department":"DPS poliklinikk Molde|6c182266-f25c-4b79-98c9-4604899a4eca","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-knausensenteret-molde","FNSPOrganizationNumber":"993521248"},{"Title":"DPS døgnsesksjon Knausensenteret - Molde","Department":"DPS døgnseksjon Molde|92942abb-7b0e-4482-a752-d15a4b143824","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-knausensenteret-molde","FNSPOrganizationNumber":"993521248"},{"Title":"Akutt psykisk helse - Hjelset","Department":"Akutt psykisk helse Hjelset|6a0b3dfb-1e4e-4b03-abaa-f6f70da0faf6","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=akutt-psykisk-helse-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Rehabilitering psykisk helse - Hjelset","Department":"Rehabilitering psykisk helse Hjelset|b8da51b6-0c56-4ab7-896c-7e628da67b6a","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=rehabilitering-psykisk-helse-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal - Hjelset","Department":"Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal|0cfe7592-a228-4f46-b2b9-e427fbfbf39f","Locations":"Hjelset|e1f185c6-46f7-4212-9af5-fdc1cdb3b592","TitleExtension":" på Hjelset","LocationQueryString":"?sted=alderspsykiatri-nordmore-og-romsdal-hjelset","FNSPOrganizationNumber":"874745642"},{"Title":"Psykisk helse utgreiing og behandling - Molde Sjukehus","Department":"Psykisk helsevern utgreiing og behandling Molde|81dd578d-a0d6-4064-9b42-c19517a4fa7c","Locations":"Molde sjukehus|2335d1fd-7dbd-4754-9ae0-783a9ca05f0f","TitleExtension":" ved Molde Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=psykisk-helse-utgreiing-og-behandling-molde-sjukehus","FNSPOrganizationNumber":"974745569"},{"Title":"Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal - Brunvollsenteret","Department":"Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal|97955b69-a5c1-4807-b693-425a6baaade0","Locations":"","TitleExtension":" i Molde","LocationQueryString":"?sted=spesialisert-habilitering-nordmore-og-romsdal-brunvollsenteret","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Sjøholt","Department":"DPS Sjøholt|4ebdc1ac-2804-4622-b2f4-900c8c8760ff","Locations":"Sjøholt|7729cabd-fb68-479d-8bde-d2fbd9a4bb7c","TitleExtension":" på Sjøholt","LocationQueryString":"?sted=dps-sjoholt","FNSPOrganizationNumber":"973994107"},{"Title":"DPS Vegsund","Department":"DPS Vegsund|dd9fa152-b661-4d26-8b49-66d538bfb13c","Locations":"Vegsund|b1744e6b-ee35-4c48-a435-0f261c7aedd6","TitleExtension":" på Vegsund","LocationQueryString":"?sted=dps-vegsund","FNSPOrganizationNumber":"974576910"},{"Title":"DPS poliklinikk - Ålesund ","Department":"DPS poliklinikk Ålesund|4cf303aa-bbd1-4d38-afc6-dca69f31384b","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-alesund-","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"DPS ambulant seksjon - Ålesund","Department":"DPS ambulant seksjon Ålesund|c2b1b211-4b18-46f2-aeb9-0f768c13f871","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Akutt psykisk helse - Ålesund","Department":"Akutt psykisk helse Ålesund|33b5ebdd-24df-40b6-8b5c-48528358e342","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=akutt-psykisk-helse-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Psykisk helse utgreiing og behandling - Ålesund","Department":"Psykisk helsevern utgreiing og behandling Ålesund|f098fd37-7913-404c-8eaf-276513a9a20d","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=psykisk-helse-utgreiing-og-behandling-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Lokal sikkerheitspsykiatri HMR - Ålesund ","Department":"Lokal sikkerheitspsykiatri HMR|348fe341-dd15-42bf-8210-a5eecb396254","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=lokal-sikkerheitspsykiatri-hmr-alesund-","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Alderspsykiatri Sunnmøre - Ålesund","Department":"Alderspsykiatri Sunnmøre|b1e37f37-25c6-4375-91ba-fdc78efb6399","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=alderspsykiatri-sunnmore-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"Spesialisert habilitering Sunnmøre - Ålesund","Department":"Spesialisert habilitering Sunnmøre|3b245707-de49-446f-9733-0a23dd6e2ab6","Locations":"Ålesund sjukehus|ba90922e-f957-487d-9c89-c4b126a6c950","TitleExtension":" ved Ålesund Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=spesialisert-habilitering-sunnmore-alesund","FNSPOrganizationNumber":"974747138"},{"Title":"DPS poliklinikk - Volda","Department":"DPS poliklinikk Volda|2076f665-7ecf-474a-b3c4-590c0e3d4870","Locations":"Volda sjukehus|8eb6de4d-714e-4600-b211-3073cff5f41c","TitleExtension":" ved Volda Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-poliklinikk-volda","FNSPOrganizationNumber":"974747545"},{"Title":"DPS døgnsesksjon - Volda","Department":"DPS døgnseksjon Volda|083177f6-453d-49da-9b2d-28672143e0ba","Locations":"Volda sjukehus|8eb6de4d-714e-4600-b211-3073cff5f41c","TitleExtension":" ved Volda Sjukehus","LocationQueryString":"?sted=dps-dognsesksjon-volda","FNSPOrganizationNumber":"974747545"},{"Title":"DPS ambulant seksjon - Volda","Department":"DPS ambulant seksjon Volda|5deb21ea-18b0-4bfc-88cf-e52802da7dd3","Locations":"Myrvågsenteret|8145f69e-fbf7-4bca-9d2a-97bdcd653f77","TitleExtension":" i Myrvågsenteret","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-volda","FNSPOrganizationNumber":null},{"Title":"DPS Ambulant seksjon Nordmøre og Romsdal","Department":"Klinikk for psykisk helse og rus|9ccd630a-5cfd-46c0-8273-7332df3b9bf7","Locations":"Knausensenteret i Molde|e61d2d73-d612-49c7-a47a-fc8cbae369f1;Nordlandet i Kristiansund|e58e733e-b645-463f-8fa7-ec06b9d3a65e","TitleExtension":"i Molde og Kristiansund","LocationQueryString":"?sted=dps-ambulant-seksjon-nordmore-og-romsdal","FNSPOrganizationNumber":"993521248"}]

Arrangement

 • Sett seksualitet på dagsorden

  Hvordan skape et seksualvennlig miljø rundt mennesker med utviklingshemming? Vi kommer til din kommune eller din arbeidsplass for å sette temaet på dagsorden.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.