HELSENORGE
Aure rehabiliteringssenter

Arbeidsretta rehabilitering ved Aure rehabiliteringssenter

Tilbodet er for deg som har uspesifikke muskel-/skjelettplager og lettare psykiske plager, og som er i ferd med å falle ut av eller har falle ut av arbeid eller studiar. I tillegg må du ha eit ønske om og ei realistisk moglegheit for å komma heilt eller delvis tilbake i arbeidslivet.Ventetider

Innleiing

Vi tilbyr arbeidsretta rehabilitering til til personar med muskel/skjelett- og sammensatte lidingar, som har vært sjukemeldt i lengre periode, men som har mål om å kome seg ut i arbeidslivet igjen. Tilbodet er gruppebasert, men individuelt tilrettelagd. Rehabiliteringa inneber ei tverrfagleg kartlegging, med fokus på dei ulike faktorane som har innverknad på helse, situasjon heime og deltaking i arbeidsliv m.m. Funksjonsvurdering, behandling individuelt og i gruppe, bassengtrening, temaundervisningar og samtalar er ein del av rehabiliteringsopphaldet.  

Digital eigenregistrering er ein del av oppfølginga, slik at du enkelt kan gi nødvendig informasjon til oss om tilstanden din i samband med rehabiliteringa og oppfølginga. Du vil etter ein fastlagt plan motta SMS med innloggingslenke til vår digitale løysing for eigenregistrering. Innlogging skjer via ID-Porten med elektronisk ID. Skjemaa blir fylte ut på ein sikker nettportal, levert av leverandøren CheckWare.


Tilvising og vurdering

Inntakskriterier

Ein føresetnad for å delta i eit opplegg ved ARR er at du har som mål å halde oppe og/eller komme tilbake i jobb eller studiar. Det vil òg krevje at du har eit ønske om å samarbeide med det tverrfaglege teamet for å nå dette målet. Det er òg ønskeleg at du har eit funksjonsnivå som betyr at du kjem til å klare å gjennomføre og profittere på tilbodet.

Tilbodet eignar seg ikkje for personar med pågåande alvorleg psykiatrisk liding og/eller rusavhengnad.
Fastlegen din eller ein spesialist kan henvise deg.


Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Førebuingar du bør gjera heime: 
For at du skal oppleva størst mogleg utbytte av deltakinga ønsker vi at du på førehand har tenkt gjennom livssituasjonen din, og dei aspekta som er viktig for deg med omsyn til deltaking i arbeidslivet.

Ved oppstart får du spørsmål om bakgrunnen din og forventningane dine.  
Det tverrfaglege teamet ved ARR vil som ein del av rehabiliteringa samarbeida tett med arbeidsgivaren din, fastlegen din og det lokale NAVET ditt kontor.

Kva skal du ta med deg?
Dokumentasjon frå tidlegare utgreiingar og/eller behandlingar (viss aktuelt)
Individuell plan eller individuell opplæringsplan (viss aktuelt)
Oppdatert medisinliste (viss aktuelt)
For at vi skal kunna planlegge oppfølginga di ved Aure rehabiliteringssenter får du ein sms med lenke til digital eigenregistrering.Under

Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) kan foregå som dag- eller døgntilbod.

Rehabiliteringsteamet ditt
Teamet består av fleire yrkesgrupper, som til dømes lege, fysioterapeut, sjukepleiar/vernepleiar og ergoterapeut.

Behandlingsform
ARR er eit tverrfagleg rehabiliteringstilbod med fokus på arbeid, og er i stor grad brukarstyrt. Det vil seie at du er ein aktiv deltakar i din eigen rehabiliteringsprosess.

Vi gjennomfører kartleggingar, der vi blir kjente med deg og utfordringane dine knytt til arbeid.
I fellesskap utformar du og teamet ein felles målsetjingsplan. Denne planen skal vere styrande for det vidare rehabiliteringsforløpet ved ARR.
Nokre tiltak i planen kan vere knytt til lokale aktørar og tilbod i nærmiljøet ditt.

Involvering av nettverk
Fastlege, arbeidsgivar, det sosiale nettverket ditt og lokale NAV- kontor vil vera viktige aktørar å samarbeida med.

Individuell plan og koordinator
Ved behov hjelper vi til med å setje i gang individuell plan, og dessutan å få oppnemnt koordinator.

Avsluttande samtaler
Når rehabiliteringsforløpet ditt nærmar seg slutten,  vil du få ein avsluttande samtale med teamet. Vi går då gjennom mål, tiltak og kva som er planen vidare.

Digital eigenregistrering
Du kan logge inn i nettportalen frå smarttelefon, nettbrett eller PC. Etter innlogging kjem du direkte til spørsmåla som skal svarast på. Svara blir fortløpande lagra. Dersom du må avbryte, kan du fortsette besvarelsen seinare. Når du er ferdig, trykker du «levér». 

Etter

I samarbeid med oppfølgende instans blir det tilrettelagt for vidare oppfølging. Etter end rehabilitering får du ein oppsummering frå pasientjournalen (epikrise) og ein tverrfagleg rapport, der rehabiliteringa og situasjonen din er beskriven. Dokumentasjonen blir, med samtykket ditt, sendt til aktuelle samarbeidspartnarar

Ved behov vil det tverrfaglege teamet òg komme med oppmoding om vidare utgreiingar/tilvisningar, vidare behandlings- eller rehabiliteringstiltak.

Du vil motta eit nytt varsel på SMS når det er tid for ny eigenregistrering.
Ilustrasjonen under viser korleis sjukehuset følgjer deg opp basert på digital eigenregistrering.
Flytskjema for digital eigenregistrering Arbeidsretta rehabilitering

Flytskjema for digital eigenregistrering Arbeidsretta rehabilitering


Kontaktinformasjon

- Tilvising til spesialisert rehabilitering

Tilvising frå sjukehus eller fastlege må sendast elektronisk* via journalsystemet til:

Helse Møre og Romsdal HF
Fysikalsk medisin og rehabilitering (Ålesund)
Postadresse 6026 Ålesund 

Tilvisingane må sendast innan måndag kl 15.00 for å bli behandla i inntaksnemnd tysdagar. 

Tilvisinga må innehalde opplysingar om:

 • Mål for opphaldet
 • Kva type opphald det blir søkt om
 • Aktuelle funksjonsvanskar og diagnose
 • Kva som er prøvd av tidligare behandling, og kva som er noverande behandling/oppfølging
 • Legg ved Individuell Plan, ev. rapport frå andre faggrupper som pasienten mottek tilbod frå, f.eks. heimebasert omsorg, psykisk helse, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped

* Om du ikkje har moglegheit til å sende elektronisk, kan tilvising sendast per post:

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
Ålesund sjukehus
Felles inntaksnemnd ved
Fysikalsk medisin og rehabilitering
6026 Ålesund

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Buss

​Det er dagleg bussruter frå Kristiansund og Trondheim. Bussen stoppar i sentrum, ca 3 km frå Aure rehabiliteringssenter. Du kan bestille drosje frå Aure taxi 99 11 66 90

Fly

​Kvernberget lufthavn i Kristiansund er næraste flyplass. Derifrå blir det buss og drosje til Aure.

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Permisjon

​Permisjon på kveldstid/natt kan avtalast om ønskeleg.

Reiseutgifter i samband med permisjon må kvar enkelt dekke sjølv.

Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Ved inn- og utskriving dekker Pasientreiser den rimlegaste reisemåten. Ved reise med offentleg transport eller skyss av pårørande, kan du søke om refusjon av reiseutgister på nett. Vi har også skjema i resepsjonen. Hugs å ta vare på kvitteringane.

Informasjon om Pasientreiser finn du på helsenorge.no

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Utstyrsliste

​Her er ei liste over utstyr du må ta med deg til opphaldet:

 • Medisinane dine, for heile opphaldet
 • Toalettsaker
 • Turklede til all slags vêr
 • Treningsklede
 • Sko til inne- og utandørsbruk
 • Badetøy
 • PC og mobiltelefon om ønskeleg

NB: Ver vennleg å unngå bruk av parfyme og andre produkt med sterk lukt, då andre ved senteret kan reagere på dette. Dette gjeld også for pårørande.

Verdisaker

​Vi anbefaler at du ikkje tar med store verdiar. Vi har safe som kan brukast ved behov.

Fann du det du leita etter?