HELSENORGE

Beinskjørheit (osteoporose)

Osteoporose er mest vanleg hos personar over 50 år. Diagnosen kan stillast ved at ein har hatt eit lågenergibrot (brot etter fall frå eiga høgde som ikkje hadde gitt brot hos beinfriske), eller ved ein kombinasjon av lågenergibrot og låg beintettleik målt med DXA-teknikk (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA). Behandling av osteoporose kan starte hos fastlege eller hos sjukehuslege. Nokre pasientar blir tilvist til vurdering hos spesialist fordi det kan vere mistanke om bakenforliggande sjukdommar eller kompliserande forhold.