HELSENORGE

Døgbehandling for rusmiddelproblem

Tverrfagleg spesialisert behandling av rusmiddelproblem (TSB) omfattar tilbod om døgnbehandling.