HELSENORGE

HelseIArbeid

HelseIArbeid er ei nasjonal satsing og eit samarbeid mellom spesialisthelsetenesta og NAV.  Målsettinga er at du skal kunne stå lenger i jobb, ved å få behandling for plagene dine samtidig som jobben kan tilrettelegge for deg.

Tilbodet gir rask tilgang til tverrfagleg utgreiing og vurdering av vanlege muskel-/skjelett- og tillegg arbeidsrelaterte avklaringar. 

I Helse Møre og Romsdal har vi to behandlingstilbod for HelseIArbeid, eit lokalisert i Molde og eit i Ålesund.

Innleiing

 

Informasjonsfilm om HelseIArbeid: https://www.youtube.com/watch?v=c_QetRJIJFk  

HelseIArbeid er tverrfagleg samansett

I Ålesund består teamet av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, lege i spesialisering, spesialfysioterapeutar, manuellterapeut, arbeidsrådgivar og NAV-rettleiar.

I Molde består teamet av nevrolog, spesialfysioterapeutar/manuellterapeut, sosionom og NAV-rettleiar.   

Tilbodet i Ålesund gjelder muskel-/-skjelettplager.

I Ålesund får du oppfølging hos Poliklinikk for fysikalsk medisin og nevropsykologi.


Tilbodet i Molde gjelder nakke/ryggplager.

I Molde får du oppfølging ved Tverrfagleg ryggpoliklinikk.

Begge tilboda er fylkesdekkande, det vil seie at du kan få tilvising til det tilbodet som treff deg best, uavhengig av kvar du bur.

Tilvising og vurdering

Både fastlege, psykolog, manuellterapeut, kiropraktor og tannlege kan sende tilvising.

Det er ønskeleg å kome tidleg inn til utgreiing og avklaring. Du kan få tilvising når det er fare for sjukmelding, hyppige sjukmeldingar eller i ein tidleg fase av sjukmeldinga. Du treng ikkje å ha prøvd behandling i primærhelsetenesta/kommunehelsetenesta før du får tilvising til HelseIArbeid.

Tilvisinga blir vurdert av eit inntaksteam i samsvar med nasjonal prioriteringsrettleiar, innan ti verkedagar. Ved rett til helsehjelp får du innkalling til time. I tida fram til utgreiing, eller ved eventuelle endringar i helsetilstaden, skal du ta kontakt med fastlegen.

Utgreiing

Eit tverrfagleg team startar utgreiing og vurdering av dei helseplagane som påverkar din funksjon i jobb eller studiar.

Utgreiinga blir gjort i tverrfagleg poliklinikk, og målsettinga er å avklare årsak til plagane i tillegg til å føreslå eigna oppfølging.

NAV-rettleiaren si oppgåve i teamet er å bidra til tilrettelegging på jobb og fatte nødvendige vedtak. Samtale og oppfølging frå NAV skjer kun etter samtykke.

For mange er ei utgreiing i tverrfagleg poliklinikk tilstrekkeleg, utan vidare behandling og oppfølging. Dersom vi ser behov for vidare behandling kan du få tilbud om individuell oppfølging eller gruppebehandling.

Behandling

Les meir om HelseIArbeid - Individtiltak Sunnmøre

HelseIArbeid - Individtiltak Sunnmøre

HelseIArbeid, individtiltak Sunnmøre gir rask tverrfagleg utgreiing og vurdering av muskel/skjelettplager.

 1. Før

  Du får innkalling med informasjon om oppmøtestad og tidspunkt til time. 

  Nokre vil òg motta ein sms om utfylling av skjema i forkant av timen hos oss. Det er ønskeleg at du fyller ut desse skjemaa i forkant slik at vi skal kunne gi deg ein best mogleg vurdering hos oss. Følg rettleiinga som blir gitt i sms.

 2. Under

  Individtiltak
  Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering

  Du blir undersøkt av ein spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering eller lege i spesialisering, gjerne i lag med ein spesialfysioterapeut. Her får du få tid til å legge fram sjukehistoria di. Det blir gjort ei grundig undersøking for problemstillinga du er tilvist for, samt kartlegging av arbeidsstatus. Undersøkinga bidreg til at vi kan finne faktorane som opprettheld smertene dine, stille diagnose og lage ein vidare behandlingsplan i lag med deg.

  Spesialfysioterapeut

  Behandling vidare kan vere individuell oppfølging hos spesialfysioterapeut. Tiltaka kan vere fysisk trening i kombinasjon med samtale om mogelege årsaker til smertene. Behandlinga bygger på forsking, retningsliner og etablert praksis på feltet.

  Psykiatrisk sjukepleiar

  I nokre tilfelle kan det vere relevant med ei utregreiing og avklaring hos psykiatrisk sjukepleiar. Kartlegging rundt emosjonell belasting. Samtalar med kognitiv tilnærming. Råd om vidare behandling.

  Arbeidsrådgivar

  Du kan få tilbod om ei kartlegging av arbeidssituasjonen din. Arbeidsrådgivar kan vere eit bindeledd mellom deg og NAV.

  NAV-rettleiar

  Du kan også få tilbod om å snakke med ein NAV-rettleiar. NAV-rettleiaren har rådgivande funksjon og kan gi deg informasjon om korleis NAV kan bidra til at du kan stå i arbeidslivet trass i helseplagene dine.

  Gruppetilbod
  Bevegelsesgruppe

  Bevegelsesgruppa blir leia av spesialfysioterapeut og her er det fokus på balanse, kroppsleg bevisstgjering og avspenning.

  Styrkegruppe

  Styrkegruppa blir leia av spesialfysioterapeut og her er det fokus på beveging og trening av dei fleste muskelgruppene i kroppen. Du får trening i utholdenheit, styrke og stabilitet.

  Temadag

  Ein undervisingsdag for muskel- og skjelettplager med tema anatomi, diagnose, smertefysiologi, fysisk aktivitet og kognitiv tilnærming.

 3. Etter

   

  Ut frå ditt behov tilbyr vi:

  • Kontrollar/oppfølgingssamtalar for å kvalitetssikre og bygge opp under dei tiltaka som er iverksett
  • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV
  • Samhandling med fastlege og/eller andre deler av helsetenesta for å optimalisere vidare forløp.

  Etter oppfølginga har vi som mål at du har fått kunnskap om dine plager og korleis du gjennom informasjon, gode strategiar for meistring og tilpassa aktivitet, kan endre på faktorar som er med på å oppretthalde smerte .

  Målet er å klare å halde på eller auke di deltaking i arbeidslivet.

Gå til HelseIArbeid - Individtiltak Sunnmøre

Les meir om HelseIArbeid - Individtiltak Nordmøre og Romsdal

HelseIArbeid - Individtiltak Nordmøre og Romsdal

HelseIArbeid, individtiltak Nordmøre og Romsdal gir rask tverrfagleg utgreiing og vurdering av rygg-/nakkeplager.

 1. Før

  Du får innkalling med informasjon om oppmøtestad og tidspunkt, i tillegg til ein skjemapakke du kan fylle ut heime og ta med deg til timen.

 2. Under

  Individtiltak
  Første vurderingstime

  Ut ifrå opplysningane i tilvisinga vil du anten bli undersøkt av ein spesialfysioterapeut, ein psykologspesialist eller eit tverrfagleg team med lege frå nevrologisk avdeling, spesialfysioterapeut og sosionom.

  Her får du få tid til å legge fram sjukehistoria di. Det blir gjort ei grundig undersøking for problemstillinga du er tilvist for, samt kartlegging av arbeidsstatus. Undersøkinga bidreg til at vi kan finne faktorane som opprettheld smertene dine, stille diagnose og lage ei vidare behandlingsplan i lag med deg.

  Spesialfysioterapeut

  Behandling vidare kan vere individuell oppfølging med trening i sal eller basseng med spesialfysioterapeut. Tiltaka kan vere fysisk trening i kombinasjon med samtale om mogelege årsaker til smertene. Behandlinga bygger på forsking, retningsliner og etablert praksis på feltet.

  Sosionom

  I den tverrfaglege utgreiinga vil sosionomen vår gjere ei kartlegging av korleis plagene dine påverkar den generelle livs- og arbeidssituasjonen din. 

  NAV-rettleiar

  Du kan også få tilbod om å snakke med ein NAV-rettleiar. NAV-rettleiaren har rådgivande funksjon og kan gi deg informasjon om korleis NAV kan bidra til at du kan stå i arbeidslivet trass i helseplagene dine.

  Gruppetilbod
  Treningsgruppe i sal og eller basseng

  Dette er bevegelsesgrupper som blir leia av spesialfysioterapeut. Her har vi fokus på bevisstgjering av naturlege bevegelsar, øvingar for styrke, stabilitet, bevegelegheit og avspenning.

  Undervisning

  Vi vil ha undervisningsbolkar med forskjellige tema som rettar og plikter som sjukmeldt, smerte, mestring og arbeid. 

 3. Etter

  Ut frå ditt behov tilbyr vi:

  • Kontrollar/oppfølgingssamtalar for å kvalitetssikre og bygge opp under dei tiltaka som er iverksett
  • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV
  • Samhandling med fastlege og/eller andre deler av helsetenesta for å optimalisere vidare forløp.

  Etter oppfølginga har vi som mål at du har fått kunnskap om dine plager og korleis du gjennom informasjon, gode strategiar for meistring og tilpassa aktivitet, kan endre på faktorar som er med på å oppretthalde smerte.
  Målet er å klare å halde på eller auke di deltaking i arbeidslivet.

Gå til HelseIArbeid - Individtiltak Nordmøre og Romsdal

Oppfølging

Ut frå ditt behov tilbyr vi:

 • Kontrollar/oppfølgingssamtalar for å kvalitetssikre og bygge opp under dei tiltaka som er iverksett
 • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV
 • Samhandling med fastlege og/eller andre deler av helsetenesta for å optimalisere vidare forløp.

Etter oppfølginga har vi som mål at du har fått kunnskap om dine plager og korleis du gjennom informasjon, gode strategiar for meistring og tilpassa aktivitet, kan endre på faktorar som er med på å oppretthalde smerte.
Målet er å klare å halde på eller auke di deltaking i arbeidslivet.

Fann du det du leita etter?