5-døgnspost ortopedi Kristiansund

Hofteproteseoperasjon, Kristiansund

Den vanlegaste årsaka til å operere inn ein protese i hofta, er slitasjegikt (artrose). Operasjonen kan bli utført ved ein fremre, midtre eller bakre tilgang. Kva tilgang ortopeden bruker, verkar inn på kor mykje pasienten får bevege seg i etterkant av operasjonen.

Ventetider

 • Ventetid for utgreiing
  7 veker
 • Ventetid for innlegging
  6 veker

Innleiing

Hofteprotese kan vere halvprotese (hemiprotese) eller heilprotese (totalprotese). Når halvprotese blir brukt er det kun lårbeinshovudet som blir skifta ut. Ved heilprotese erstattar ein både lårbeinshovudet og hofteskåla.  

Samval

Når du har blitt syk eller har eit helseproblem, er det ofte fleire ulike moglegheiter for både undersøkingar og behandling. Her finn du samvalsverktøy som kan hjelpe deg til å ta valet.


Tilvising og vurdering

Etter tilvising frå fastlege blir du kalla inn til poliklinisk undersøking. Dersom denne undersøkinga viser at du treng operasjon for å sette inn hofteprotese, vil du få brev med innkalling. 

Før

Du kan sjølv bidra til eit vellukka resultat. Vi tilrår følgande i vekene før operasjon:

 • Trening: Hald ved like styrke og bevegelse i ledda. Ver aktiv og tren. 
 • Kosthald: Et fiberrik mat for å halde magen i gang. Medikament etter operasjon kan bidra til treig mage. 
 • Hud: Bruk godt med fuktkrem rundt hofta som skal opererast. Dette gjer huda smidigare og reduserer risiko for sår ved bruk av bandasjar. 
 • Infeksjonar: Skal alltid avdekkast på førehand. Sei ifrå om du har sår i operasjonsområdet, er forkjøla eller har tannverk. 
 • Hjelpemiddel: Ta kontakt med kommunen din, slik at du har aktuelle hjelpemiddel tilgjengelege heime før du skal opererast. 

Førebuing siste døgnet før operasjon

 • Medisinar: Det er svært viktig at du ikkje tar eigne medisinar heime på operasjonsdagen. Ikkje alle medikament kan nyttast i kombinasjon med operasjon, og skal avklarast med anestesilege før bruk. Hovudregel er at alle medisinar denne dagen skal bli gitt av sjukepleiar etter frammøte på sjukehuset. For diabetikarar gjeld eige regime som vert avtalt på førehand. Ta med dine faste medisinar, slik at avdelinga kan registrere dei. Dei oppbevarast på avdelinga under opphaldet. Hugs astmamedisin, inhalator, insulin og augedropar der du nyttar slike. 
 • Faste: Dagen før operasjon skal du vere fastande frå kl. 24.00. Då kan du heller ikkje røyke, snuse eller tygge tyggegummi/drops. Tannpuss er greit, samt eventuelt røykeplaster, inhalator og augedropar. 
 • Hibiscrub: Du får med deg Hibiscrub heim. Dette er bakteriedrepande såpe som du skal vaske deg med kvelden før operasjon.
 • Klede/sko: Ta med ledige klede som er lette å ta av og på, spesielt bukser (eksempelvis joggebukser). Det er viktig med stødige sko med god hælkappe for gåtrening. Det er også fint om dei er lette å ta av og på. 
 • Verdisaker: Legg att pengar, smykke og verdisaker heime. Avdelinga ønsker ikkje å ta ansvar for dette. 

Førebuing til operasjon etter frammøte på sengeposten:

 • Kort journalopptak
 • Hårfjerning rundt operasjonsområdet
 • Tøybyte til sjukehustøy og kompresjonsstrømper
 • Premedisinering (eigne medisinar, paracetamol, OxyContin og eventuelt Somac).

Under

Ved hofteoperasjonar blir bedøving i dei aller fleste tilfella sett i ryggen, ei såkalla spinalbedøving der du er vaken. Av og til vel vi narkose i samråd med anestesilegen, og du vil då sove under inngrepet.

Ein anestesisjukepleiar sit ved deg under heile operasjonen. Han eller ho er kontaktpersonen din, og passer på at du har det bra. Du skal ikkje kjenne smerte, men du vil merke litt risting i kroppen mens ortopeden skiftar leddet. Du vil også kunne høyre hamring, saging og borring.

Du kan høyre på musikk under operasjonen dersom du ønskjer det. Ta med den musikken du ønskjer. Dersom du heller vil sove litt kan du få avslappande medisinar.

Operasjonen blir utført under strenge hygieniske forhold. Hofteoperasjonar blir i dag gjort i sideleie. Ortopeden opnar hofteleddet med eit snitt ved hofta. Vi fjernar leddhovudet etter at lårhalsen er kutta. Denne delen blir erstatta av ein protese i rustfritt stål eller titanlegering. Hofteskåla blir erstatta med ei plastskål eller titanskål.
 
Protesane fins i fleire størrelsar, og ortopeden vel den som passar best for deg. Dei sementfrie komponentane blir banka på plass. Protesane gror så fast til beinet i løpet av to til tre månader. Nokre protesar blir festa med beinsement som blandast og tørkar i løpet av få minutt. Sementerte protesar blir brukt ved svekka beinstruktur og hos eldre pasientar.
 
Etter at leddhovudet er montert på, blir hofteprotesen sett i ledd. Vi sjekkar beinlengde og utelet moglegheita for at hofta er "ute av ledd". Før vi let igjen såret, set vi lokalbedøving i sårhola, for å lindre smertene etter avslutta operasjon.
 
Operasjonstid for hofteprotesar varierer noko, men ligg på cirka 90 minutt.

 

Etter

Normalt vil du ligge på overvakinga (intensiv/recovery) dei første timane etter operasjon. Spinalbedøvinga varer tre til fem timar. Her blir du rettleia eller hjelpt opp på golvet og står med støtte av preikestol og sjukepleiar/fysioterapeut. Du vil vanlegvis vere tilbake på ortopedisk sengepost same kveld.

Start gjenopptrening

Start med sirkulasjonsøvingar i senga så fort du kan bevege beina. Det viktigaste tiltaket for å førebygge blodpropp og gjenvinne funksjon, er å kome seg opp på beina så fort som mogeleg. Du vil raskt få hjelp av sjukepleiar og/eller fysioterapeut for å stå og bevege deg litt. Dette blir gjentatt mange gongar dei første døgna, til du ikkje lenger treng hjelp.

Opphaldet på sjukehuset er for dei fleste cirka to til fire døgn. I løpet av denne tida blir du gradvis meir mobil. Den første dagen etter operasjonen kjem dei fleste seg på beina, og går nokre skritt med preikestol. Etter to til tre dagar treng dei fleste ikkje lenger hjelp med å flytte seg, og kjem seg inn og ut av senga på eiga hand. Mange startar i løpet av denne tida også med krykker. Trappetrening blir gjennomført saman med fysioterapeut før utreise. Du får hjelp av personalet vidare ved behov, men det er viktig å hugse at du lærer best når du prøver sjølv. Vi legg difor vekt på å rettleie deg best mogeleg, slik at du får god trening i dei fleste situasjonar.

Du får blodfortynnande medikament etter operasjonen. Dette for å redusere risiko for blodpropp. For å minske risikoen ytterlegare er det svært viktig at du blir meir aktiv og hugsar å gjennomføre øvingane du har lært av fysioterapeuten.

Smerter

Den første tida etter operasjonen kan ein naturleg nok kjenne ein del smerter rundt den opererte hofta. Smertene blir lindra med medisinar, og desse skal takast med jamne mellomrom og til avtalte tider. Du skal ikkje vente til du kjenner auka smerter før du tar smertestillande. Dette er for å unngå såkalla smertetoppar. Erfaring viser at det tar lengre tid å få redusert smertene igjen etter ein slik topp. Dersom du har sterke smerter sjølv om du tar avtalt medisin, er det viktig at du tar kontakt med personalet. Då kan du få andre medisinar i tillegg.  

 Ved utreise blir det avtalt kontrolltime hos ortoped tre månader etter operasjonen. Då skal du også ta røntgen.

Nødvendige papir som sjukemelding, reseptar etc. får du med deg når du dreg heim.

Unngå bøy >90O i hofteleddet. Operert bein skal ikkje krysse kroppen si midtlinje. Bruk to krykker i seks veker etter operasjonen om ikkje anna er avtalt. Du kan køyre bil når styrken i beinet tillet det. Du kan ha seksuell omgang med forsiktigheit. Ta det roleg med huslege aktivitetar. Unngå å stå lenge. Aktivitetar utover dette avklarer du med lege før utreise.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
 • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?