HELSENORGE
Smertepoliklinikken

Kognitiv adferdsterapi ved langvarig smerte

Kognitiv adferdsterapi går ut på å jobbe med tankemønstre, slik at de igjen kan påvirke tanker følelser og adferd på en positiv måte. Ved langvarig smerte kan kognitiv terapi redusere smerteopplevelsen, senke psykisk stress og øke funksjon i hverdagen.

Innledning

Henvisning og vurdering

Fastlegen henviser til smertepoliklinikken.

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

PERSONALIA PASIENT
  

 • Navn, Personnummer
 • Adresse
 • Telefonnummer

KONTAKTOPPLYSNINGER HENVISER
  

 • Fastlege, legesenter
 • Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.)


Henvisningsårsak
  

 • Hva ønskes av oss, hvilken utredning
 • Hvilken poliklinikk henvises pasienten til?

2. Hvilken utredning / behandling er foretatt, og hvilken effekt hadde den?
  

 • Tidligere diagnoser? Nåværende diagnostikk?
 • Er pasienten utredet av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedlegges.
 • Nåværende behandlingstilbud?
 • Har pasienten krav på, og er det startet arbeid med individuell plan? (vedlegg)

3. Beskrivelse av pasient, sykdomshistorie, tilstand og daglig funksjonsnivå.
  

 • Vekt, høyde, (BMI)
 • Hvilke symptomer har pasienten, varighet og utløsende årsaker?
 • Benyttes medikamenter? Hvilke, og hvilken dose?
 • Bruk av rusmidler (alkohol, medisiner, narkotiske stoffer)?
 • Er det foretatt en vurdering av blodprøver, er prøvene innenfor referanseområdet?

4. Hvordan er pasientens arbeidsstatus?   

 • Kort om utdanning og tidligere arbeidserfaring.
 • Har pasienten jobb, i så fall hvilken jobb og hvor stor stillingsandel?
 • Mottar pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall hvilken ytelse og prosentandel (sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon)?
 • Hvordan er pasientens egen motivasjon i forhold til å komme seg tilbake i/ øke arbeidskapasitet?

5. Hvordan er pasientens hjemme-, familie-, sosiale-forhold?
  

 • Barn, samboer/ ektefelle?
 • Hvem bor pasienten sammen med?
 • Har pasienten noen pågående belastninger som kan relateres til annet enn det aktuelle?

6. Dersom pasient er fremmedspråklig må det i tillegg opplyses:
  

 • Nasjonalitet
 • Språk
 • Kjønn
 • Behov for tolk

Før

Du blir bedt om å svare på et spørreskjema i forbindelse med utredningen. Dersom du er blitt spurt om å delta i forskning hos oss, vil vi også be om å få bruke svarene dine anonymt i forskningssammenheng.

Under

Behandling av langvaring smerte gjøres ut fra en tverrfaglig vurdering. Det vil si at flere fagpersoner bidrar i vurderingen, vanligvis lege, fysioterapeut og psykolog. En slik helhetlig tilnærming har vist seg å være virkningsfull. Økt livskvalitet er like viktig som økt fysisk funksjon. 

Smerter som varer over lengre tid (mer enn 6 måneder) påvirker ofte den fysiske tilstanden, livskvalitet og psykisk helse. Det kan for eksempel vise seg ved mindre deltakelse sosialt, med familie, i fritidsaktiviteter og jobb. Enkelte får også psykiske plager som angst og depresjon fordi de ikke kan leve det livet de ønsker. 

Psykologens rolle er å kartlegge din livskvalitet og hvordan du har det psykisk. Psykologen vil gi deg råd og hjelp til å forbedre både livskvalitet og mental funksjon. Dette vil ofte innvirke positivt på smertetilstanden i form av redusert smerteintensitet og økt fokus på livsverdier og aktiv deltakelse i livet ellers. 

Etter

Oppfølgingen variere ut fra ditt behov og hvilket behandlingstilbud som finnes i kommunen. Hvis du ikke har behov for behandling, kan du følges videre av fastlegen.

Vær oppmerksom

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?