ADHD - foreldre/foresatte - Volda

Opplæring for foreldre/foresatte til barn med ADHD

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ynskjer du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.
Er familia i behandling i spesialisthelsetenesta ved klinikk for kvinner, barn og ungdom treng de ikkje ny tilvisning.

På grunn av Covid19 må vi ha mindre grupper og vi vil dele dei påmeldte inn i to grupper der dei blir satt opp på dei ulike datoane.

Kvifor delta på kurs

Foreldre/føresette som ynskjer kunnskap om ADHD og forståing for utfordringar i forhald til barnets diagnose.
Dagane vil veksle mellom informasjon og samtale i gruppa om korleis ein kan meistre kvardagen.
Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.

Innhald

Kurset vil omhandle fylgjande aktuelle tema:
• Om diagnose og diagnosekriteriar
• Medikamentell behandling
• Syskjen til born med ADHD
• Informasjon frå ADHD Norge
• PMTO - foreldrerettleiing


Detaljert program vert utdelt på kurset.

Praktiske opplysningar   

Pasient/pårørande må sjølv melde seg på opplæringa:  

Bindande påmelding.

Ta kontakt på tlf. 70 05 85 70, oppgi namn på barnet, fødselsdato, diagnose, foreldre/føresette, adresse og telefonnr eller send påmelding til:           
Helse Møre og Romsdal HF, Psykisk helsevern for barn og unge, Poliklinikken i Volda (BUP). Postboks 113,6101 Volda

Om du likevel ikkje kan møte på opplæringa må du ta kontakt med poliklinikken snarast og seinast innan 24 timar før på telefon.
Dersom du ikkje avbestiller vert du belasta med eit gebyr.

Det kostar kr. 150 per person pr. dag for enkel matservering og kursmateriell. Faktura vert tilsendt etter kurset er avslutta.

Rettar, eigenandel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Det kan søkjast om opplæringspengar for deg som er yrkesaktiv og som har omsorg for et longvarig sjukt eller funksjonshemma barn. Opplæringspengar bereknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråvær frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til informasjon om opplæringspengar og andre rettar finn du herFann du det du leita etter?