Analytisk psykoterapigruppe - Ålesund

Menneske som slit med kjenslemessige konfliktar i mellommenneskelege relasjonar, der dette fører til angst, depresjon, fortviling, åtferdsproblem, kroppslege smertetilstandar og liknande.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvising frå fastlege for å delta i gruppebehandling i spesialisthelsetenesta.

Kvifor delta på kurs

Gruppeanalyse er ei behandlings-form som har som mål å fremme betre sjølvforståing og å etablere betre løysingar på kjenslemessige og relasjonelle problem. Gjennom dette arbeidet er målet å redusere symptom og opne opp for personleg vekst og utvikling.


Innhald

Behandlingstilnærminga  tek utgangspunkt i at mennesket alltid lever som eit knutepunkt i eit nettverk av relasjonar som påverkar kvarandre gjensidig. Gruppa blir som ein slags minimodell av samfunnet.

Ved å dele personlege erfaringar, tankar og kjensler med kvarandre, gjennom responsen frå dei andre gruppemedlemmene og terapeuten, vil ein gradvis forstå og meistre ulike sider ved seg sjølv  og i forhold til andre menneske.

Terapeutane vil velge ut deltakarar som vurderast som eigna for denne behandlingsforma og som ein trur vil ha ei positiv effekt på kvarandre.


Praktiske opplysningar

Gruppa er ei ”slow open” gruppe, det vil seie at ein tek inn nye medlemmer når nokon sluttar. Max behandlingstid: 3 år.
Gruppa møtast til faste tider ein gong i veka à 1 ½  time.

I ei slik gruppe er der nokre sentrale reglar, men ikkje eit fast program. Deltakarane må forplikte seg til å vere med i minst eitt år. Den enkelte må møte 4 gongar etter at det er opplyst om avslutning i gruppa. Dei har moralsk teieplikt i forhold til tema som vert teke opp av andre i gruppa.

Nye medlemmar føler ofte situasjonen som uvant og vanskeleg, men med aukande tillit og gjensidig interesse i gruppa vil ein gradvis få hjelp til å uttrykke følelsar og tankar som har blitt undertrykt eller er overveldande.

Talet på deltakarar: 8 – 10 medlemmer i gruppa inkludert terapeuten/ terapeutane.

Eksklusjonskriteriar: Pasientar som har hovuddiagnose innan rusmiddelmisbruk.
Erfaring viser dessutan at bruk av vanedannande medikament i stor grad reduserer utbyttet av terapien.

Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?