HELSENORGE

Diabetes type 2 - Volda - Fysisk/digitalt

For deg med diabetes type 2. Pårørande er velkomne til å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Ta kontakt med fastlegen og be om ei tilvising til kurset. Tilvisninga sendast til medisinsk poliklinikk Volda.

Oppgi gjerne i tilvisinga om du ynskjer å delta på kurset digitalt.

Ynskjer du å ha med ein pårørande, melder du frå om det. Delar av programmet kan vere svært aktuelt for pårørande. Pårørande treng ikkje tilvising.

Kvifor delta på kurs

Å leve med diabetes kan vere krevande. Samstundes er det godt å vite at du sjølv kan gjere mykje for å halde sjukdomen stabil. God kunnskap om diabetes kan gjere det enklare å leve med sjukdomen.

Du har ein viktig rettleiar i fastlegen din. I tillegg har du rett på opplæring. Mange har nytte av eit meir intensivt kurs, for å auke kunnskap og få motivajon, til å gjere dei endringane i livsstil som er naudsynt.

Diabeteskurset er ein god måte å kome i gang på. Der får du utveksle erfaringar med andre med diabetes.
Tilbakemeldingane frå tidlegare kursdeltakarar er svært positive. Pårørande vert også oppmoda til å delta.

Innhald

På kurset vert det teke opp ulike tema:

  • Kva er diabetes?
  • Behandling.
  • Fastlegen/diabetesteamet si rolle
  • Årskontroll
  • Eigenkontroll av blodsukker
  • Risikofaktorar og seinskader
  • Kosthald
  • Fysisk aktivitet
  • Korleis leve vidare med diabetes
  • Det vert lagt vekt på utveksling av erfaringar

Kurset vert halde av fleire fagfolk:
Lege, diabetessjukepleiar, ernæringsfysiolog, fysioterapeut og ein brukarrepresentant som sjølv har diabetes.

Praktiske opplysningar

Kurset vert fysisk ved Lærings- og meistringssenteret i Volda (Kløvertun). Her er det pr. dags dato plass til ca.20 deltakarar.

Det vil også vere mogleg å følge kurset digitalt heimanfrå. Du vil få tilsendt informasjon med lenke til digitalt kursrom på e-post i forkant av kurset. Oppgi gjerne i tilvisinga om du gjerne ønsker å delta digitalt.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Diabetesforbundet

Fann du det du leita etter?