Bipolar liding - Ålesund

Deltakarane må ha diagnosen bipolar lidelse type I eller II.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Frå fastlege eller behandlar i spesialisthelsetenesta.

Kvifor delta på kurs

Med kursa ynskjer vi at du skal få

 • Betre livskvalitet.
 • Auka sjukdomsforståing og medvit om livsstil.
 • Tidleg oppdaging av prodromalsymptom.
 • Betre etterleving av medikamentell behandling.
 • Unngå rusmisbruk / sjølmordsatferd.
 • Meistring av psykososiale konsekvensar av affektive episodar.
 • Betre sosial fungering mellom episodane.


Innhald

Manualbasert behandling. Fast agenda på kvart møte med gruppediskusjon og heimelekse.
Fokus på fellesaktivitetar kombinert med fokus på individuelle utfordringar og erfaringar.

 • Teori og faktakunnskap om bipolar liding.
 • Allment om behandling og medikamentell behandling.
 • Individuell kartlegging av eigne symptom, og korleis forebyggje nye affektive episodar.
 • Stressmeistring.
 • Arbeidsrett, trygderett, sosialrett og helsejus.
 • Rus, livsførsel og kontinuitet.


Praktiske opplysningar

Gruppa møtast 2 timar i veka over 10 veker.
8 – 12 deltakarar i gruppa

Deltakarane får ein individuell informasjons/vurderingssamtale før gruppa starter, samt tilbod om ein individuell samtale undervegs og ein evalueringssamtale etter endt kurs.

Deltakarane må ha diagnosen bipolar lidelse type I eller II.

Før oppstart i gruppe får alle pasientane individuelle samtalar for kartlegging og utgreiing

Saman med terapeuten finn ein ut om gruppetilbodet er den rette behandlinga no.


Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider


Fann du det du leita etter?