HELSENORGE

Leddgikt - Ålesund

Revmatologi
For deg som har nokså nyoppdaga sjukdom, i løpet av dei siste åra. Pårørande er velkomne til å delta.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Dersom du vil delta må du bli tilvist av ein lege. Som oftast er det legar ved Revmatologisk avdeling som tilviser, men fastlegar kan også tilvise. 

Tilvising skal sendast elektronisk til Revmatlogisk poliklinikk, Ålesund sjukehus.

Når du er tilvist, vil du motta eit brev med ei stadfesting av tilvisinga, og du blir sett på ei venteliste. 

Når det blir ledig plass på det aktuelle kurset, blir du innkalla. Du får innkallinga i god tid før kurset som også inneheld dei praktiske opplysningar du treng


Kvifor delta på kurs

Føremålet med undervisninga er at deltakarane skal få kunnskap om sjukdommen og ulike typar behandling, og at dei skal vite kva dei sjølv kan gjere for å leve best mogleg med sjukdommen i kvardagen. Dei skal også kjenne seg trygg på når dei bør kontakte helsepersonell som fylgje av sjukdommen eller behandlinga.

Innhald

  • Sjukdomslære 
  • Medikament 
  • Kosthald 
  • Daglege aktivitetar 
  • Fysisk aktivitet 
  • Trygde- og sosiale rettar

Fleire yrkesgrupper og ein brukar bidreg. Undervisningsforma varierer mellom forelesingar, aktivitet individuelt og i grupper, og utveksling av erfaringar.


Praktiske opplysningar

Bevertning: Det serveres enkel lunsj, faktura sendes i etterkant av kurset. 

Dersom det er behov for overnatting, tek ein kontakt med avdelinga.

Parker på sjukehusets gjesteparkering.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset. 

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?