Sjøgren - Ålesund

Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som har nokså nyoppdaga sjukdom, (i løpet av dei siste par åra).
Pårørande kan og vere med.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Dersom du vil delta må du bli tilvist av ein lege. Som oftast er det legar ved revmatologisk avdeling som tilviser, men fastlegar kan også tilvise.

Når du er tilvist, vil du motta eit brev med ei stadfesting av tilvisinga, og du blir sett på ei venteliste. 

Når det blir ledig plass på det aktuelle kurset, blir du innkalla. Du får innkallinga i god tid før kurset. I innkallinga får du også praktiske opplysningar som du treng.


Kurset er spesielt tilrettelagt for deg som har nokså nyoppdaga sjukdom, (i løpet av dei siste par åra). 

Pårørande kan og vere med.

Føremålet med undervisninga

Føremålet med undervisninga er at deltakarane skal få kunnskap om sjukdommen og ulike typar behandling, og at dei skal vite kva dei sjølv kan gjere for å leve best mogleg med sjukdommen i kvardagen. Dei skal også kjenne seg trygg på når dei bør kontakte helsepersonell som fylgje av sjukdommen eller behandlinga.
Fleire yrkesgrupper og ein brukar bidrar. Undervisningsforma varierer mellom forelesingar, aktivitet individuelt og i grupper, og utveksling av erfaringar.

Tema

Tema som blir tatt opp: sjukdomslære, medikament, kosthald, daglege aktivitetar, fysisk aktivitet, trygde- og sosiale rettar.


Fann du det du leita etter?