HELSENORGE

Starthjelp - foreldre - Kristiansund

Et lærings- og mestringstilbud for foreldre til barn 0-6 år med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Foreldre som ønsker å delta som har barn som ikke er henvist til Seksjon for HABU fra før, kan kontakte fastlege for henvisning til kurs. Tilvising sendast elektronisk til Habilitering barn og ungdom, Kristiansund sjukehus.

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi å vere veivisar i ein ny kvardag og å leggje til rette for erfaringsutveksling mellom foreldre i liknande situasjon. 

Vi ynskjer å skape forståing og meistring i rolla som forelder/foresatt.
Vi oppmodar begge foreldre til å delta på opplæringa.


Innhald

«Systema rundt oss»

  • Korleis finne fram i jungelsystemet

  • Individuell plan

«Familie og kommunale instansar»

  • Besøk frå tildelingstenesta, PPT og helsestasjon

«Samspill med barnet.»

  • Kommunikasjon og samspel
  • Å meistre ein belastande kvardag

«Håp og mestring»

Dei sammensatte følelsene ved det å være foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne

Familie - Korleis gi plass til alle?
Parforhold, søsken, besteforeldre, familie/nettverk
Korleis samarbeide med familie og nettverk?


Praktiske opplysningar

Foreldre betalar kr 500kr per person for heile kurset. Dette inkluderar kaffe, te, frukt og lunsj. Gi beskjed dersom du ikkje ynskjer bevertning.


Rettar, opplæringspengar og eigenandel

Ingen eigenandel

Du kan søke om opplæringspengar dersom du er yrkesaktiv og har omsorg for eit barn med langvarig sjukdom eller funksjonshemming. Opplæringspengar reknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråver frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Lenker til aktuelle sider:

www.familienettet.no
www.mestring.no

Fann du det du leita etter?