HELSENORGE
Poliklinikk for mage/tarmsjukdommar Ålesund

Leversvikt, Ålesund sjukehus

Levra har mange funksjonar. Den produserer galle, protein og koagulasjonsfaktorar. Levra er viktig for stoffskiftet og hormonbalansen. Den er òg eit viktig lagringsorgan for karbohydrat, feittstoff, jern og vitamin. Mange medisinar og giftstoff blir brotne ned i levra.

Ved leversvikt er levercellene skadd og klarer ikkje å utføre dei normale oppgåvene sine.Innleiing

Avhengig av kor mykje og kor raskt levercellene blir skadde kan ein skilje mellom to grader av leverskade eller leversvikt. Reservekapasiteten til levra er stor, så leversvikt er relativt sjeldan. Akutt leversvikt blir utvikla ved akutt og stor levercelleskade. Dette er ein alvorleg tilstand. Andre organ som til dømes nyrer kan òg bli påverka.

Akutt leversvikt

Den vanlegaste årsaka til akutt leversvikt i Noreg er paracetamolforgiftning. Andre årsaker er virusinfeksjonar eller stoffskiftesjukdommar.

Kronisk leversvikt

Ved kronisk leversjukdom er skaden mindre og utviklar seg over tid. Sjukdommen kan vere mild til moderat i mange år, men kan utvikle seg til alvorleg kronisk leversvikt eller få ein akutt forverring (akutt på kronisk leversvikt).

Døme på sjukdommar som kan føre til kronisk leversvikt er autoimmune leversjukdommar, hepatitt B og C, langvarig alkoholoverforbruk og overvekt.

Symptom

Ved leversvikt kan ein ha ei rekke symptom som skylder svikt i dei ulike funksjonane som levra har. Ein treng ikkje å ha alle symptoma, men ein kombinasjon av fleire er vanleg.

Vanlege symptom er gulskjær i huda og på det kvite i auga (gulsott/ikterus), væskesamling i magen (ascites) eller i beina, kløe, åreknutar på matrøyret (varicer), trøyttleik, forvirring (encefalopati), appetittløyse og vekttap.
Utgreiing

Vanlegvis vil pasienten oppsøke lege på grunn av symptom. Legen vil då som oftast gjennomføra fleire typar undersøkingar for å fastslå om du har leversvikt eller ikkje.
Les meir om
INR, bilirubin og albumin er stoff som blir målt i blodet, og er markørar for leverfunksjonen. Ved nedsett leverfunksjon vil INR og bilirubin stige og albumin synke. Det er òg vanleg med stigning i leverprøvar (ASAT og ALAT). Ei rekke andre blodprøvar kan vere forandra avhengig av kvar alvorleg leversvikten er.
Les meir om
Les meir om
Vevsprøve frå levra (biopsi) blir ofte gjort dersom diagnosen er usikker.
Av og til blir det òg gjort endoskopiske undersøkingar som til dømes undersøkingar av gallegangane (ERCP) eller innvendig ultralyd (endoskopisk ultralyd).Behandling

Vi ønsker å behandle årsaka til sjukdommen om det er mogleg, rette opp igjen ubalansen som følgje av leversvikten og forhindre utvikling til meir alvorleg leversvikt. Legen tar utgangspunkt i årsaka til leversvikten og funn i utgreiinga ved val av behandling.

Aktuell behandling kan vere medikament (f. eks. vanndrivende), endoskopisk behandling (f. eks. gastroskopi) og drensbehandling (f. eks. ascitestapping).

I alvorlege tilfelle kan det vere behov for behandling på intensiv avdeling.

I nokre tilfelle kan levertransplantasjon vere einaste behandlingsutveg. Ein må gjennomgå ei omfattande utgreiing for å sjå om ein er aktuell for transplantasjon. Ikkje alle er kandidatar for transplantasjon av ulike grunnar.Oppfølging

Ein blir som regel følgd opp av lege med jamlege konsultasjonar, blodprøvar og røntgenundersøkingar. Forløpet er individuelt. Nokon stabiliserer seg med tilfredsstillande leverfunksjon og kan kontrollerast vidare. Andre vil ha behov for levertransplantasjon.

Å leve med sjukdommen

Ved redusert, men stabil leverfunksjon, er det fint å vere i moderat fysisk aktivitet, helst litt kvar dag.
Eit generelt råd er å ha eit variert og sunt kosthald. Dersom ein er plaga med mykje væske i kroppen, kan det vere aktuelt å redusere saltinntaket. Du skal ikkje drikke alkohol.

Alle medisinar bør takast i samråd med lege.

Ofte stilte spørsmål

Kan eg ta Paracetamol når eg har leversvikt?

Paracetamol bør berre takast i samråd med legen din og anbefalast ikkje eller i mindre dosar enn vanleg.

Kan eg bli frisk av leversvikt?

Ein kan bli frisk av leversvikt, viss den til dømes er alkoholrelatert og ein sluttar å drikke alkohol. Mange er stabile over lang tid utan forverring.Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

fastlege eller anna helsetjenste overtek som primærkontakt

Faresignal

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
  • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
  • Raude dagar: 10.00 - 18.00

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?