HELSENORGE
Sengepost barn og ungdom Ålesund

Palliativ behandling for barn og unge ved Ålesund sjukehus

Palliasjon er ei aktiv behandling for barn og unge med alvorlege livsavgrensande eller livstruande tilstandar. Den blir kjenneteikna av ei heilskapleg tenking der målet er å hjelpe barnet eller ungdommen med det dei og familien har behov for.

Innleiing

Både lindring av fysiske plager og hjelp med psykiske symptom er del av behandlinga. Det kan også vere viktig å ta tak i sosiale eller eksistensielle utfordringar som oppstår som følgje av sjukdommen.

Dei fire hovudgruppene av barn og unge som får tilbod om palliativ behandling, har:

 • livstruande sjukdommar, som til dømes kreft, hjartesjukdom og nyresvikt
 • tilstandar der tidleg død er uunngåeleg, til dømes medfødde misdanningar
 • sjeldne sjukdommar som blir verre over tid, som muskeldystrofi og metabolske tilstandar
 • tilstandar der det er stor sannsynlegheit for tidleg død, som til dømes medfødde syndrom og følgjetilstandar av alvorleg ulykke

Målet for behandlinga er best mogleg livskvalitet for barnet/ungdommen og familien gjennom heile sjukdomsforløpet, ikkje berre viss livet går mot slutten.

Palliative team for barn og unge

Det er eit mål at alle barne- og ungdomsavdelingar i Noreg skal ha eigne palliative team. Teamet kan til dømes bestå av legar, sjukepleiarar, sosionomar, psykologar, fysioterapeutar eller andre faggrupper.

Det palliative teamet skal kunne hjelpe familiar sjølv om barnet/ungdommen ikkje er innlagd på sjukehuset. I samarbeid med kommunehelsetenesta bør teamet kunne legge til rette for at barnet/ungdommen kan vere heime så mykje som mogleg i alle fasar av sjukdommen, viss det er ønskjeleg.

Tilvising og vurdering

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Før

Barnet eller familien til ungdommen kan komme i kontakt med palliativt team på ulike tidspunkt i sjukdommen. Nokon blir viste allereie når det blir stadfesta at barnet har fått ein sjukdom som er livstruande eller livsavgrensande. Andre får kontakt når sjukdommen deira har gått over i ein ny fase. Det er legen på sjukehuset der barnet/ungdommen får behandling, som viser til palliativt team.

Under

Eit palliativt team for barn og unge skal ta utgangspunkt i barnet/behovet, ønska og håpa til ungdommen og familien. Dei bruker ei tverrfagleg og heilskapleg tilnærming for å kartlegge livssituasjon, plager og symptom. Slik kan dei finne ut korleis dei best kan bidra.

Teamet skal kunne bidra til at barnet/ungdommen og familien får til dømes:

 • ein plan for lindring ved smerter, uro, pustevanskar, utmatting, ernæringsvanskar, kvalme, angst eller søvnvanskar
 • samtalar om målet for behandlinga
 • hjelp til planlegging og støtte ved vanskelege samtalar, både heime, på sjukehuset og på skulen
 • hjelp til å koordinere lokalt hjelpeapparat og nettverk
 • rådgiving om økonomiske støtteordningar
 • støtte til best mogleg livskvalitet
 • hjelp til planlegging og førebuingar viss livet går mot slutten

Etter

Dersom eit palliativt forløp endar med at barnet/ungdommen døyr, vil eit palliativt team kunne hjelpe den etterlatne familien slik at dei kan få det dei treng av støtte og rettleiing i sorgprosessen.

Ver merksam

Kontaktinformasjon

Informasjon om timeavtale og besøk

Har du fått innkalling til time, er blodgivar eller skal besøke nokon på sjukehuset? 

Sjå våre smitteverntiltak og gjeldande rutinar

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet, sjå kart under. 

 • Merk at du alltid må registrere bilnummeret på parkeringsautomat eller i EasyPark-appen ved ankomst
 • Vi anbefaler betaling med kort framfor mynt. Då kan du velje P-tid med god margin slik at du unngår stress for å nå parkeringstida. Kjem du tilbake før utløpt tid kan du avslutte ved å sette inn kortet igjen. Du betaler då kun for brukt parkeringstid
 • Det er også mogleg å betale med mynt, men då må du tilbake til automaten viss du må forlenge parkeringstida. Du får heller ikkje refundert beløp om du forlater plassen tidlegare
 • Appen EasyPark er også eit godt betalingalternativ ​

 

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid

Foreldre/føresette kan vere med barnet på sjukehuset. Éin kan overnatte. Søsken og andre i familien kan kome i spesielle tilfelle. Dette kan du avtale med sjukepleiar eller lege på sengeposten.  


Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Ladestasjon for el-bil

​Vi har fått ladestasjonar for el-bil ved alle dei fire sjukehusa. Her finn du ladestasjonen ved ditt sjukehus:

No kan du lade el-bilen ved sjukehusa

Parfyme

​Vi ber om avgrensa bruk av parfyme, då det er mange av pasientane våre som reagerer på dette.

​Dette gjeld også ved poliklinisk time på sjukehuset. ​

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina​

Vi har god heimelaga mat, varme og kalde rettar, til gode prisar.​

Du finn oss​ i 1. etasje. Velkomen!

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kios​k

I tillegg har vi kiosk i hovedvestibylen ved sjukehuset. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 07.00 - 20.00
 • Laurdag og søndag: 12.00 - 18.00
 • Raude dagar: 10.00 - 18.00

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved sjukehuset.

Fann du det du leita etter?