HELSENORGE
Aure rehabiliteringssenter

Rehabilitering - poliklinisk forløp

Dette er eit tilbod til personar med muskel-/skjelett og nevrologiske tilstander, som ikkje treng opphald ved 5-døgnsposten vår. Målet med rehabiliteringa er å styrke deltakaren sine evner til å nå egendefinerte mål. Tilbodet egner seg ikkje for personar med pågåande alvorleg psykisk liding og/eller rusavhengigheit. 

Innleiing

Tilbodet blir skreddarsydd etter behova til den enkelte. Du må vere motivert for å bruke tid på oppfølging av tiltak som er nødvendige for å nå måla. 

Du kan komme fysisk til senteret for ulike konsultasjonar, i tillegg til digitale konsultasjonar.

Tilvising og vurdering

Fastlege eller spesialistlege sender tilvising. 

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Tilvising frå sjukehus eller fastlege må sendast elektronisk* via journalsystemet til:   

Helse Møre og Romsdal HF
Fysikalsk medisin og rehabilitering (Ålesund)
Postadresse 6026 Ålesund    

Tilvisingane må sendast innan måndag kl 15.00 for å bli behandla i inntaksnemnd tysdagar. 
   

Tilvisinga må innehalde opplysingar om

 • Mål for opphaldet
 • Kva type opphald det blir søkt om
 • Aktuelle funksjonsvanskar og diagnose
 • Kva som er prøvd av tidligare behandling, og kva som er noverande behandling/oppfølging
 • Legg ved Individuell Plan, ev. rapport frå andre faggrupper som pasienten mottek tilbod frå, f.eks. heimebasert omsorg, psykisk helse, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped

* Om du ikkje har moglegheit til å sende elektronisk, kan tilvising sendast per post:   

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
Ålesund sjukehus
Felles inntaksnemnd ved
Fysikalsk medisin og rehabilitering
6026 Ålesund   

Før

Tilbodet er i stor grad brukarstyrt. Det vil seie at deltakaren er aktiv i eigen rehabiliteringsprosess, og kvar enkelt sin motivasjon og innsats er helt avgjerande for grad av måloppnåing. For å få størst mogleg utbytte, er det viktig at alle på førehand har tenkt gjennom kva dei ønsker å oppnå med kontakten med Aure rehabiliteringssenter. 

Kartlegging

Vi startar med ein poliklinisk kartlegging. Dette skjer anten fysisk på senteret, på telefon eller via videokonsultasjon. Vi kartlegg blant anna personlege faktorar, miljøfaktorar, deltaking, aktivitet og kroppsfunksjonar. 

Under

Det polikliniske forløpet inneheld til dømes individuell trening/behandling med fysioterapeut, ergoterapeut, osteopat eller psykomotorisk fysioterapeut. Det kan også vere aktuelle gruppetreningar som fotgruppe, bevegelsesgruppe og bassengtrening. Dette tilbyr vi anten digitalt eller fysisk ved Aure rehabiliteringssenter. Vi har også ulike temaundervisningar i grupper og samtaler med ulike faggrupper etter behov. 
    

Etter

Varigheita på det polikliniske forløpet er tidsavgrensa, men individuelt tilpassa og blir vurdert fortløpande. Vi har i tillegg fokus på samarbeid med aktuelle instansar i kommunen for å sikre best mogleg oppfølging undervegs og vidare. 
    

Ver merksam

Kontaktinformasjon

- Tilvising til spesialisert rehabilitering

Tilvising frå sjukehus eller fastlege må sendast elektronisk* via journalsystemet til:

Helse Møre og Romsdal HF
Fysikalsk medisin og rehabilitering (Ålesund)
Postadresse 6026 Ålesund 

Tilvisingane må sendast innan måndag kl 15.00 for å bli behandla i inntaksnemnd tysdagar. 

Tilvisinga må innehalde opplysingar om:

 • Mål for opphaldet
 • Kva type opphald det blir søkt om
 • Aktuelle funksjonsvanskar og diagnose
 • Kva som er prøvd av tidligare behandling, og kva som er noverande behandling/oppfølging
 • Legg ved Individuell Plan, ev. rapport frå andre faggrupper som pasienten mottek tilbod frå, f.eks. heimebasert omsorg, psykisk helse, fysioterapeut, ergoterapeut eller logoped

* Om du ikkje har moglegheit til å sende elektronisk, kan tilvising sendast per post:

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF
Ålesund sjukehus
Felles inntaksnemnd ved
Fysikalsk medisin og rehabilitering
6026 Ålesund

Transport til staden

​​Kvernberget lufthavn i Kristiansund er næraste flyplass. Derifrå blir det buss og drosje til Aure.

​Det er dagleg bussruter frå Kristiansund og Trondheim. Bussen stoppar i sentrum, ca 3 km frå Aure rehabiliteringssenter. Du kan bestille drosje frå Aure taxi  99 11 66 90

Ved inn- og utskriving dekker Pasientreiser den rimlegaste reisemåten. Ved reise med offentleg transport eller skyss av pårørande, kan du søke om refusjon av reiseutgifter på nett. Vi har også skjema i resepsjonen. Hugs å ta vare på kvitteringane.


Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på Aure rehabiliteringssenter skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/WiFi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på senteret. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

Passord p​å SMS

Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.

Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på Aure rehabiliteringssenter. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten løyve.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket ved Aure rehabiliteringssenter. 


Utstyrsliste

​Her er ei liste over utstyr du må ta med deg til opphaldet:

 • Medisinane dine, for heile opphaldet
 • Toalettsaker
 • Turklede til all slags vêr
 • Treningsklede
 • Sko til inne- og utandørsbruk
 • Badetøy
 • PC eller nettbrett (for bruk i opplæring om korleis du kan delta på aktuelle digitale treningsgrupper)
Fann du det du leita etter?