HELSENORGE
Rusbehandling TSB korttids døgn Ålesund

Rusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BS

Når du har behov for meir oppfølging enn poliklinisk behandling, kan du få tilbod om døgnbehandling.  Seksjon for korttids døgnbehandling rusbehandling TSB gir behandling til rusavhengige over 18 år. I utgangspunktet er behandlingstida hos oss åtte veker, men dette kan tilpassast den enkelte.

Innleiing

Tilvising og vurdering

Desse kan tilvise deg til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

 • Sosialtenesta/NAV
 • Barneverntenesta
 • Fastlege/allmennpraktiserande lege
 • Privatpraktiserande legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetenesta
 • Lege i fengselshelsetenesta
 • Anna helsepersonell som har rett til å tilvise til spesialisthelsetenesta

Ordinær tilvising

Vurderingsinstansar i Helse Midt-Norge

Dersom pasienten har behov for poliklinisk behandling og ikkje treng innlegging i døgn, skal tilvising sendast til den poliklinikken som er geografisk nærast der pasienten bur. Tilvisinga blir vurdert der.

Tilvising døgnbehandling:

Tilvisingar til døgnbehandling skal sendast til følgjande adresse:
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

Tidlegare blei desse tilvisingane vurdert i dei fem psykiatriske poliklinikkane i tillegg til Ålesund behandlingssenter. No skal tilvisingane til døgnbehandling sendast til vurderingsteam i Avdeling for TSB.

Endringa tredde i kraft 1. september 2015.

Tilvisning poliklinisk behandling:

 • Ropteamet i Volda (Helse Møre og Romsdal), Kløvertunvegen 1, 6100  VOLDA,
  tlf. 70 05 85 60
 • Ropteamet i Ålesund (Helse Møre og Romsdal), 6026  ÅLESUND, tlf: 70 16 73 00
 • Ropteamet i Molde (Helse Møre og Romsdal), Bj. Bjørnsonsvei 45-47, 6412 MOLDE, tlf. 71 12 29 00
 • Ropteamet i Kristiansund (Helse Møre og Romsdal), Hermann Døhlens veg 1, 6508  KRISTIANSUND, tlf. 71 12 33 35
 • Psykiatrisk ungdomsteam i Sør-Trøndelag (St.Olav), Klostergata 46, tlf. 73 53 90 00
 • Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin / Kompetansesenter rus - Midt-Norge(St.Olav),tlf. 73 86 29 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7600  LEVANGER,
  tlf. 74 09 86 00
 • Avdeling for rusrelatert psykiatri (Helse Nord-Trøndelag), 7800  NAMSOS,
  tlf. 74 21 54 00

Unntak:

 • Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering for opiatavhengige skal vere laga i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen og skal sendast på eiga tilvisning, sjå under Tilvisning til legemiddelasistert rehabilitering (LAR).
 • Ved vedvarande/alvorleg rusmiddelmisbruk kan fastlegen, den kommunalt oppfølgingsansvarleg eller pasienten/pårørende ta kontakt med Klinikk for rus og avhengigheitsmedisn S.t Olav eller Ålesund behandlingssenter for snarleg vurdering med tanke på plass for avrusing. Dersom situasjonen er livstruande, kontakt sjukehus på tlf. 113
 • For behandling utan eige samtykke (tvang) fremjar NAV/sosialtenesta sak til Fylkesnemnda for NAV/sosiale saker.
 • Dersom det ligg føre rett til nødvendig helsehjelp knytt til døgnbehandling, kan
  kriminalomsorga innvilge § 12-soning.    

Tilvisingsskjema for ordinær tilvising finn du her

 

Tilvising til legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Tilvising av pasientar som er opiatavhengige, bør utarbeidast i samarbeid mellom pasienten, NAV/sosialtenesta og fastlegen. Det skal fyllast ut eit eige skjema som skal sendast til : 

Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

For tilvising  til LAR skal det benyttes eget tilvisingsskjema:

Tilvisingsskjema LAR

Har du spørsmål om LAR, kan du ringje telefon 70 17 13 62.

Helsepersonell

Sjekkliste for tilvisning - Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

Helsepersonell

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

 • Tydeleg skildring av problemet
 • God anamnese (sjukehistorie bygd på opplysningar frå pasienten) som gjer greie for aktuelle problem/lidingar
 • Informasjon om familie og sosiale forhold
 • Resultat av relevante utgreiingar og undersøkingar
 • Kva som er prøvd av behandling tidlegare både i første- og andrelinja
 • Fråsegn frå fastlegen, sosialtenesta og eventuelt andre
 • Status om individuell plan
 • Framlegg til og/eller ønske om type tiltak

Utgreiing

Det er eit team som gjer ei vurdering ut frå tilvisinga. I vurderinga skal det kome fram kva type behandling du har rett på (poliklinikk og/eller dag-/døgnbehandling), og kva behandlingsstad som vert rekna som best for deg. Innan ti verkedagar etter at vi har mottat tilvisinga, skal du få informasjon om du har rett til nødvendig helsehjelp.


Vurderinga kan ha to utfall

 1.  Ja, du får tilbod om behandling med bindande frist og tidspunkt for når utgreiing eller behandling skal starte. Du vil få eit brev der det vil kome fram når vi kan gi deg eit behandlingstilbod, og korleis gangen vidare er lagt opp for deg. 
 2. Avslag, som betyr at det er nok med behandling/oppfølging i kommunen eller annan instans. I svarbrevet skal det kome fram at det er høve til å klage og korleis du kan gå fram.

Behandling

Når du kjem til innlegging

Når du kjem til innlegging hos oss, må du vere rusfri. Nokre klarer ikkje dette på eigenhand og har fått tilbod om avrusing før dei kjem hit (du kan lese om avrusning her). Om du kjem direkte til oss, vert det tatt urinprøve og alkotest. Om desse gir utslag vurderer vi om du skal leggast inn ved avrusinga fram til prøvene er reine.

Du vil få einerom ved seksjonen, men deler bad med naborommet.

Ved innlegging startar du med ein inntakssamtale med ein av våre fagkonsulentar. Du vil også få ein samtale med lege i løpet av den første eller andre dagen. I løpet av første dagen blir du også presentert for fadderen din. Dette er ein pasient som har vore hos oss ei stund. Fadderen er ein som kan vise deg rundt, minne deg på møte og avtalar, ete saman med deg ved måltid og svare på spørsmål du måtte ha.

Du får tildelt en pasientansvarlig koordinator (behandlar), som skal være din kontaktperson gjennom heile opphaldet. Saman med deg lagar vi ein individuell behandlingsplan som beskriv måla dine for opphaldet og korleis du best kan nå desse. For dei fleste er det ønskjeleg at også måla og tiltaka frå alle støttespelarane dine vert samla i planen. I tillegg vert det utarbeida ein meistringsplan/kriseplan. Denne skal førebu deg på tida etter utskriving.  Eit behandlingsopphald hos oss krev stor deltaking og engasjement frå di side for å gi resultat.

Vi har ein del aktivitetar som vi forventar at du deltek på gjennom dagen. Dei fleste av aktivitetane og møta er obligatoriske, og du får ein timeplan for å halde oversikt.   

Dei første dagane bruker du til å bli kjent med oss og institusjonen. Det vert halde to informasjonsmøte; eit velkomstmøte med informasjon om seksjonen og  tilbodet vårt, og eit introduksjonsmøte om fysisk aktivitet. Torsdagen den første veka, startar du i den ordinære behandlingsaktiviteten, deriblant grupper.

 

Skjerming

Alle som kjem til seksjonen, må halde seg i ro på institusjonsområdet den første tida. I denne skjermingstida kan du kun gå frå området saman med personale.  Skjermingstida varierer ut frå kor mykje du har rusa deg før du kjem, abstinensplager, prøvesvar, russug og liknande. Alle pasientar har skjerming den første veka.

Treningsreise

Under behandlingsopphaldet kan du i samarbeid med behandlaren din planlegge ei treningsreise. Slik treningsreise blir gitt tidlegast i veke tre. Dette skal vere ei planlagt reise, med innhald som skal ha nytte i det endringsarbeidet du er i gang med. Vi ønskjer også at du skal gjere deg nokre tankar i ettertid av en slik reise, der du ser om du har nådd dei måla du sette deg før turen. Søknad blir vurdert ut frå situasjonen til kvar enkelt.

Rusbehandling er tverrfagleg, og det er viktig at du som pasienten  medverkar. Saman med deg lagar vi ein individuell behandlingsplan. For dei fleste er det også ønskjeleg at måla og tiltaka for pasienten frå alle støttespelarane vert samla i ein individuell plan. 

Utgreiing

I tråd med nasjonal fagleg retningsline for utgreiing, behandling og oppfølging av personar med samtidig rus- og psykisk helseproblem, er utgreiing av psykisk helse lagt inn som ein integrert del av det ordinære behandlingstilbodet ved seksjonen.

Det er framleis mogeleg å få eit sjølvstendig utgreiingsopphald hos oss. Føremålet med ei slik innlegging vil vere å utgreie vidare behandlingsbehov for deg  som på grunn av aktiv rusing ikkje klarar å gjennomføre ei slik utgreiing poliklinisk.

I tillegg til å utgreie rusproblematikk, kartlegg vi ei rekke faktorar knytt til psykisk, fysisk og sosial fungering. Under eit slikt opphald vil du få tilbod om eit meir individuelt tilrettelagt tilbod, med større fokus på individuelle samtalar og mindre deltaking i terapeutiske grupper. Dei miljøterapeutiske strukturane er tettare og utgang og treningsreiser vert avgrensa.

Utgreiingsopphaldet vert gitt i inntil åtte veker, med mogelegheit for individuelle tilpassingar. Det blir lagt stor vekt på tverrfagleg samarbeid undervegs i utgreiinga. Hvis du er innlagt for utgreiing vil det etter opphaldet vert  utarbeida ein omfattande utgreiingsrapport, som legg grunnlag for vidare behandlingsløp.

Planen for videre oppfølging kan bestå av:

Utskrivning/overføring til heimkommune

Vidare behandling ved seksjonen

Tilvising til anna eining innan TSB

Tilvising til poliklinisk oppfølging og eventuelt dagtilbod

Tilvising til psykisk helsevern

Gruppetilbodet

Behandling i gruppe er ein sentral del av behandlingstilbodet ved seksjonen. Gruppebehandlinga tek sikte på å gjere deg meir bevisst på å stå i endringssituasjonar. Her lærer du ting om deg sjølv, blir meir bevisst på dine eigne handlingsmønster, kva ansvar og val du har, og du får lære nye og meir hensiktsmessige strategiar for meistring. I gruppa deler ein erfaringar, lyttar til, blir lytta til, gir og får støtte og tilbakemeldingar frå andre med liknande erfaring. Dette kan vere kraftfullt og gir mange positive effektar i behandlinga.

Nokre grupper er temaorientert og undervisingsprega, mens andre er meir prosessorienterte. Tilbodet inkluderer grupper som rus- og mestringsgruppe, gruppe med familiefokus, kvinnegruppe og sjølvhjelpsgruppe. I tillegg har vi ei foreldregruppe. Deltaking i grupper er obligatorisk, men vert tilrettelagt for den enkelte ved behov.

 terapi dame mann.jpg

Miljøterapi

Samhandling og det å vere til stades gjennom uformelle samtalar og aktivitetar er viktige faktorar i miljøterapien. Vi brukar fellesskapet og samspelet mellom dei som er innlagt aktivt, og skaper dialog rundt situasjonar og hendingar i miljøet. Gjennom tilbakemeldingar, rettleiing og spegling ønskjer vi å skape sjølvbevisstheit, identifisering og grobotn for endring. Vi forventar at du har ei aktiv rolle i eiga behandling. Vi legg vekt på å skape ein kultur der du som pasient bidreg til å skape eit positivt og konstruktivt miljø som kan vere ein utviklande faktor i endringsarbeidet for den enkelte.

 

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er dokumentert nyttig i behandling og førebygging av rusproblematikk. Fysisk aktivitet på dine premissar, kan gi både fysiske, psykiske og sosiale gevinstar. Difor ser vi på dette som ein naturleg og viktig del av behandlinga. Det er eit mål at fysisk aktivitet skal være enkelt og noko du kan ta med deg tilbake til kvardagslivet. Vi bruker mykje naturen som ligg rundt oss, og har også ein eigen gymsal med styrkerom som er mykje brukt.

I løpet av den første veka vil du få tilbod om eit informasjonsmøte med fokus på fysisk aktivitet som ressurs i rusbehandlinga. Her vil vi også gjerne bli betre kjent med deg, dei erfaringane du har med fysisk aktivitet, og tankar du har om fysisk aktivitet som ein del av endringsprosessen. Du vil også få informasjon om obligatoriske aktivitetar vi har, og mulegheitene du har til fysisk aktivitet på eige initiativ og/eller saman med andre pasientar. Vi ønskjer å spele på lag med deg for helsa di, og vil legge til rette slik at du kan få eit aktivitetstilbod tilpassa eigne behov og fysiske form. Mot slutten av opphaldet ønskjer vi å ha eit nytt møte med deg. Her diskuterer vi dei erfaringane du har gjort deg undervegs og tankane du har om fysisk aktivitet på vegen vidare.

 

Kjønnsspesifikk behandling

Vi har ei fagleg forståing og erfaring med at menn og kvinner i rusbehandling har ulike behov, ulik sårbarheit og ulike utfordringar. Ulik kompetanse må byggast opp. Deler av behandlinga, spesielt gruppene, er difor organisert i eigne team for kvinner og eigne team for menn. Sjølv om mykje av gruppetilbodet blir gitt kvar for seg, har vi også ein del felles aktivitetar i miljøet og i utvalde grupper. Kvinner og menn bur i ulike sengefløyer og har eigne stover der du kan trekke deg tilbake om du ikkje ønskjer å vere i fellesarealet.

 

Familie- og nettverksarbeid

Vi arbeider direkte og indirekte med familie/nettverk. Kvar veke har vi grupper med fokus på familiesamspel og rus. Vi bruker tid på å motivere deg for å inkludere dine pårørande i behandlinga. Av og til kan familieterapeut vere med deg og behandlaren din i samtalar med pårørande og familie. Fire gongar i året arrangerer vi pårørandeseminar. Dette skal bidra til auka forståing av rusavhengighet og korleis dette verkar inn på familien. Seminaret blir arrangert i samarbeid med Læring- og mestringssenteret (LMS) og frivillige organisasjonar som AL-ANON.

Vi har også fokus på barn og deira rettar som pårørande. Vi er opptatt av at barna skal få informasjon og trygging når foreldra er hos oss.

 Familien.jpg

Kven er pårørande?

Pårørande kan vere foreldre, barn, søsken, ektefelle, partnar, besteforeldre og venner. Vi ønskjer å gi eit tilbod til alle som definerer seg sjølve som pårørande. Når du er i behandling, gjeld likevel lova om pasientrettar. Då er det du sjølv som bestemmer kven som er pårørande. Pårørande har då tilgang til informasjon om og involvering i behandlinga i den grad du sjølv ønskjer det og gir samtykke til det. Det er difor lurt å gjere avtale med dine pårørande, og bli samde om kva samtykket skal gjelde. Pårørande har elles krav på generell informasjon om behandlingsstaden, uavhengig av om du samtykkjer eller ikkje.
Når ein i familien får rusproblem, forandrar heile familiesituasjonen seg. Kommunikasjonen går ofte i vranglås, og familien kan slite med angst, uvisse og psykisk smerter. Rusproblemet skader livskvaliteten deira. På same tid er pårørande ein viktig ressurs for mange rusavhengige.

Opplæring av pasient og pårørande er ei av dei viktigaste oppgåvene for spesialisttenesta. Informasjon om institusjon og behandling skal vere ei prioritert oppgåve. Vi informerer pårørande om behandlingsopplegget generelt, og når du samtykkjer, informerer vi også om den spesifikke behandlingsprosessen. Vi oppfordrar deg til å halde kontakten med pårørande, inkludert barn, under opphaldet. Etter dialog med deg, kan vi gi tilbod til dine pårørande.


Tilbod til pårørande

Ålesund behandlingsener har 3 pårørende seminar i året dei kan du lese meir om  her Pårørandeseminar

 

Lærings- og meistringssenteret gir ulike tilbod til pårørande i alle tre fylka i Midt-Noreg, for eksempel temakveldar, kurs og gruppeverksemd. Vi ønskjer å skape arenaer der pårørande kan få meir kunnskap, informasjon og innsikt, og samtidig møtast for å utveksle erfaringar.

Følg med på nettsidene våre her. Her finn du oppdatert informasjon om tilboda både vi og samarbeidspartane våre  i regionen gir. Dei tilsette i Lærings- og meistringssenteret har elles oversikt over kvar pårørande kan vende seg for å få hjelp for sin eigen del. For meir informasjon, kontakt oss per telefon eller e-post

Samarbeid med hjelpeapparatet – IP

Det å arbeide med rusavhengighet er ein lang prosess, og erfaring tilseier at dei som har tett oppfølging i nært samarbeid med hjelpeapparatet i heimkommuna, i større grad lykkast i rehabiliteringsprosessen. Under opphaldet vil vi  samarbeide med fastlege, NAV, poliklinikk, ruskonsulent og eventuelt andre som er viktige støttespelarar for deg i kvardagen. Dei fleste av pasientane har behov for individuell plan. Det ideelle er at behandlinga hos oss er ein del av ein slik plan allereie ved behandlingsstart. Om slik plan ikkje er på plass ved innlegging, vil du få tilbod om slik plan under opphaldet.  

Temamøte/undervising

To dagar i veka har vi felles undervising for pasientane. Her tar vi opp ulike tema knytt til rus og rusrelatert problematikk. Hensikta er å gi deg betre føresetnadar for å kunne forstå og meistre utfordringar du kan møte på vegen ut av avhengigheita. Eksempel på tema er ubevisste og bevisste tankespor, automatisert atferd, angst, depresjon og medavhengigheit.

 Undervisning.jpg

 

 

Les mer om rusbehandling i spesialisthelsetenesta her

Reigjeringen.no  

Oppfølging

Etter at opphaldet er avslutta, vert det skrive ei epikrise. Dette er ei oppsummering av opphaldet ditt og planar for vegen vidare. Denne vert sendt til den som tilviste deg til behandling (eks. fastlege) og andre som skal vere støttespelarar for deg etter utskriving.  Slik epikrise skal sendast seinast ei veke etter utskriving.

 

Brukarstyrt seng

For å hindre tilbakefall og nye rusepisodar, har vi tre senger som kan nyttast av dei som opplev vanskelege periodar etter utskriving. Dette kallar vi brukarstyrte senger. Før utskriving avklarer vi om ein slik avtale kan vere aktuelt for deg. Dette gjerast i samarbeid med behandlar og hjelpeapparatet i kommunen. Tilbodet om brukarstyrt seng gjeld i tre månader etter utskriving, men kan forlengast ved behov. Når du har ein slik avtale, kan du ta kontakt med oss og få ei ny innlegging inntil 14 dagar, utan at du må gå via fastlege eller andre. Dersom vi har ledige senger, kan du kome til innlegging allereie neste dag.

 

Vidareføringsopphold

Dersom du ikkje kan nytte polikliniske ettervernstilbod, kan du få tilbod om vidareføringsopphald hos oss. I slike tilfelle kan vi avtale eit nytt opphald på 1-2 vekers varigheit, litt fram i tid. På slutten av det ordinære opphaldet ditt vurderer vi om dette er aktuelt for deg.

 

Poliklinisk oppfølging/ettervernsgrupper

Å bli rusfri er ein lang prosess, og eit behandlingsopphald i ein korttidsinstitusjon er sjeldan tilstrekkeleg. Ålesund behandlingsenter tilbyr difor ulike former for ettervernstilbod. I hovudsak er det poliklinisk avdeling ved Ålesund behandlingsenter som tilbyr slike ettervernstilbod. Her finn du meir informasjon om poliklinisk oppfølging/ettervern.

Faresignal

Meistrings-/kriseplan

Av erfaring veit vi at tida etter utskriving frå døgnbehandling ofte er sårbar og utfordrande for mange pasientar. Under innlegginga vert det difor i tett samarbeid med deg, utarbeida ei meistrings-/kriseplan. Denne skal skildre kva du opplev som dine risikosituasjonar og «triggarar» for rustankar og rusinntak. Den skal vidare skildre kva strategiar du kan nytte for å førebygge slike tankar/situasjonar, og kven du kan kontakte for å få hjelp. Dette skal vere ein enkel, konkret og oversiktleg plan som både du og hjelpeapparatet kan nytte før eller i ein eventuell kritisk situasjon, eller ved tilbakefall.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid ved behandling og utgreiing

Besøkstid er alle dagar, unntatt onsdag, frå kl. 17.00-19.00.​ Ta kontakt med oss før besøket.

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Måltid

Kvardager:

Frukost 07: 45

Lunsj 12:00

Middag 15:30

Kvelds 19:30

 

Lørdag:

Frukost 09:30

Varm lunsj 14.30

Middag 19.00

 

Søndag:

Frukost 09:30

Middag 14.30

Kvelds 19.00

Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Fann du det du leita etter?