HELSENORGE
Rusbehandling TSB poliklinikk Ålesund

Spelavhengigheit

Ein definisjon på spelavhengigheit er at du har mista kontrollen på spelinga og at det dominerer både tankar, kjensler og åtferd. Behandlinga kan hjelpe deg til å akseptere problemet, ta kontroll over spelinga og lære deg å handtere risikosituasjonar.Ventetider

Innleiing

Behandlinga vil bestå av motiverande intervju og kognitiv åtferdsterapi. I behandlinga ønsker vi å gjere deg bevisst på samspelet mellom tankar, kjensler og handlingsmønster, slik at du kan bli betre i stand til å meistre avhengigheiten din.

Med yngre pasientar kan behandlingsprosessen òg inkludere foreldre/pårørande. Skule, fastlege og NAV kan involverast etter behov og ønske.Tilvising og vurdering

Desse kan tilvise deg til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)

 • Sosialtenesta/NAV
 • Barneverntenesta
 • Fastlege/allmennpraktiserande lege
 • Privatpraktiserande legespesialist
 • Lege ved andre deler av spesialisthelsetenesta
 • Lege i fengselshelsetenesta
 • Anna helsepersonell som har rett til å tilvise til spesialisthelsetenesta

Ordinær tilvising

Tilvisingar til spelavhengigheit skal sendast til følgjande adresse:
Avdeling for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Ålesund behandlingssenter
Vestmoa 27
6018 Ålesund

Innhald i tilvising

Før

Før behandlinga startar vil behandlaren din saman med deg, basert på opplysningane i tilvisninga, danne seg eit bilete av kor alvorlege speleproblema dine er. Det vil deretter bli stilt diagnose og utarbeidd ein behandlingsplan.

Du vil også få ein SMS med ein lenke til NORSE for å fylle ut ein kartlegging i forkant av timen din.

Under

Behandlinga vil bestå av polikliniske samtalar individuelt, i gruppe, eller med ein kombinasjon av desse. I desse samtalane vil vi snakke om følgjande:

 • forholdet ditt til spel/speling
 • forsøke  å forstå kvifor du speler
 • undersøke kva funksjon spelinga har for deg
 • undersøke korleis spelinga påverkar kvardagslivet ditt
 • snakke om motivasjonen din for å gjere endringar med tanke på spelinga di
Det kan variere kor ofte du møter til samtalar. Det er vanleg med ein gang i veka.

  Vi har og tilbod om par- og familiesamtalar.

Kor lang tid tar behandlinga?

Behandlingsperioden vil variere i lengde, intensitet og hyppigheit ut frå følgjande: 
 • har du andre psykiske lidingar i tillegg
 • kor klar du er til å gjere endringar
 • i kva grad du har tru på at du kan få til endringar 


Ved behov og ønske frå deg samarbeider vi med andre instanser for å samordne tiltaka. Vi kan til dømes stille på samarbeidsmøte.

Etter

Etter avslutta poliklinisk behandling sender vi ei epikrise til deg og til den som tilviste deg. Epikrisa oppsummerer innhaldet i behandlinga og forslag til vidare behandling og/eller andre tilbod.

Kontaktinformasjon

Slik kjem du deg til Ålesund behandlingssenter

 Ålesund behandlingssenter ligg ca 5 minutts gange nordvest for bussterminalen på Moa. Gå mot Spjelkavik kyrkje.

ÅlesundBS_Nyefarger.jpg 

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Endre/avbestille time

Endre/avbestille time

Skulle du ha behov for å endre time kan du ringe 70 17 13 62 mandag - fredag i tidsrommet 08.00 – 16.00. Det er viktig at du ringer så snart som råd dersom oppsett time ikkje passer.

Internett/WiFi

Ta kontakt med personalet for informasjon om trådlaust nett.

Preste- og samtaletenesta

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Fann du det du leita etter?