HELSENORGE
Smertepoliklinikken

Sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse som skyldes eller oppleves som at kroppen din trues av, eller utsettes for, skade. Dette behandles blant annet med kognitiv behandling, trening eller aktivitetsregulering, smertestillende medikamenter og mestringsfokus. 

Ventetider

Innledning

 

Smerteopplevelse består av to deler:

  1. En fysisk (sensorisk) del som blant annet er ansvarlig for registrering av hvor i kroppen smerten oppstår, hvor sterk den er og hvilken smertetype som oppleves.
  2. En følelsesmessig (emosjonell) del som registrerer ubehaget og gir trang til flukt fra det som forårsaker smerten. Denne siste delen sier noe om smertetoleransen, det vil si hvor sterk smerte et individ kan tåle.

Henvisning og vurdering

 

Henvisning skal primært sendes av din fastlege. Henvisningen blir vurdert av et tverrfaglig inntaksteam. Dersom du vurderes til å ha rett til helseshjelp blir du satt på venteliste. For at du som pasient skal få raskest og best mulig utredning/behandling er det viktig at fastlegen gjør de nødvendige undersøkelsene og sender oss all informasjon vi trenger om deg.

Det er et mål at de fleste pasientene med sterke langvarige smerter som ikke skyldes kreft skal starte utredning senest 6 måneder etter at henvisningen er mottatt. Inntaksteamet vurderer om du trenger å få time tidligere enn innen 6 måneder.

Utredning

 

Du vil i all hovedsak få innkalling til en tverrfaglig utredning med lege, fysioterapeut og psykolog. Denne utredningen vil så bli oppsummert i et fellesmøte med deg og behandlingsteamet. Etter fellestimen blir det skrevet et oppsummerende notat fra din utredning som sendes til henviser, hvis du ikke blir tilbudt videre behandling/oppfølging.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å kalle deg inn til en avklarende engangssamtale med èn av våre behandlere: lege, sykepleier eller psykolog.

Utredningen kan foregå over flere dager. Du blir ikke innlagt under utredningen.

Før du kommer til oss vil vi spørre deg om du kan gi oss noen opplysninger om din tilstand. Opplevelsen av smerte er forskjellig. Den er vanskelig å måle. Det er bare du som vet hvordan dine smerter er, hvor de sitter og hvor sterke de er. Dine opplysninger er svært viktige for oss når vi skal vurdere ditt smerteproblem og planlegge et eventuelt behandlingstilbud.

Vi ønsker også at du tar med deg oppdatert medisinliste til første time. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette.

Behandling

 

Etter en tverrfaglig utredning og fellestime, kan det bli aktuelt med en individuell utprøving av behandling og oppfølging (som kan gå over 6-12 måneder). I denne perioden vil det som ledd i behandlingen være fokus på egenaktivitet, egentrening og egen mestring. Oppfølging vil bli jevnlig evaluert.

All behandling og oppfølging vil også avsluttes med en fellestime med deg som pasient og behandlerteam, og eventuelt fastlege.

Etter fellestimen blir det skrevet et oppsummerende notat om din behandling hos oss, som sendes til henviser/fastlege.

Oppfølging

Etter avsluttet utredning eller behandling hos oss vil du primært bli fulgt opp av fastlegen din, eventuelt andre i det kommunale hjelpeapparatet. Dette bestemmes etter dine behov og ur fra tilgang på behandlingstilbud i hjemkommunen.

Helsepersonell

Sjekkliste for utskriving - fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Faresignaler

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?