HELSENORGE
Utlysing av interne midlar HMR

Såkornmidlar

For å stimulere til auka forskingsaktivitet og vitskapleg publisering i Helse Møre og Romsdal HF vert det lyst ut interne forskingsmidlar.

NY utlysing såkornmidlar (pr. juni 2023)

Seksjon for forsking og innovasjon lyser ut nå ut såkornmidlar i kategori 1-5.  Du kan søke om støtte på inntil 250 000 kroner (søknadsramme 700 ​000 kroner). 

 • ​Søknadsfrist kategori 1-5: søndag 2.juli 2023 (kl. 2359) 

  Svar på søknad vil komme i løpet av veke 34 (frå 21.aug) – dette grunna ferieavvikling. Du kan likevel søke med planlagt oppstart f.o.m. veke 34.
 • I denne utlysinga har vi justert kategori 5 slik at du kan søke om å få dekt utgifter i samband med utanlandsopphald og/eller organisering av internasjonale møtepunkt i forskingsnettverka dine. 
 • For kategori 1-5 er makssummen auka til 250 000 i denne tildelinga.​ 
 • Kategori 6-7 har fortsatt løpande søknadsfrist. I kategori 7 har vi oppjustert makssum til 30 000. 
 • ​​Midlane skal i utgangspunktet brukast opp i løpet av 2023, men vi jobbar for tida med moglegheita for å justere prosjektperioden. 

  Sjå link til søknad lengre ned på sida. 

Søknadane vil bli vurdert av Innstillingsrådet HMR og ekstern evaluator. Søkar må vere tilsett i minst 50% stilling i Helse Møre og Romsdal.

Du kan søke på: 

 • Kategori 1 - skrive artikkelutkast
 • Kategori 2 - skrive protokoll til ph.d.- eller postdoktorsøknadar
 • Kategori 3 - skrive søknadar til forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 4 - dekke upårekna utgifter i oppstart av, eller undervegs i ph.d.-, postdoktor-, forskings- eller innovasjonsprosjekt
 • Kategori 5 - dekke utgifter i samband med m.a. forskingskurs, forskingsseminar, oppstartsseminar, forskingsprosjekt, nettverksmøter, utenlandsopphald, organisering av større seminar inkludert utgifter til eksterne føredragshaldarar - gjerne med internasjonal målgruppe. *

​*I samband med reise/ kurs o.l. kan du søke refusjon av utgifter til mat/kost, men vi refunderer kun basert på kvitteringar (maks opp til ca. 800 pr. dag).  Du vil ikkje få diettsats uten å ha kvitteringar.

Vi har løpande søknadsfrist i kategoriane 6 og 7:

 • Kategori 6 - Utgifter i samband med publisering ("Open access", korrekturlesing m.m. - inntil 30 000,-)
 • Kategori 7 - Utgifter i samband med presentasjon av forsking på konferansar (inntil 30 000,-)
OBS: Viktig at søkar oppfyller krava til søknad som er lista opp, m.a. obligatoriske vedlegg.  Sjå krav til søknadar nedanfor.

Klikk her for å fylle ut og sende inn søknad om såkorn​midlar 

(krev innlogging på HMR-nett)


Dersom du ikkje får opna søknadsskjema kan det hende du ikkje er autentisert/ ikkje har sikra Microsoft-kontoen din. Dette må du gjere for å få tilgang til nytt intranett. Slik autentiserer du deg.​

Spørsmål?
Kontakt Seksjon for forsking og innovasjon på forsking@helse-mr.no

Viktig: krav til søknadar (kategori 1 til 5):

Artiklar som spring ut frå såkornmidlar skal krediterast føretaket etter gitte reglar (sjå meir informasjon under kat. 6 og 7)
Rettleiar/mentor bør ha forskarkompetanse (ph.d.-nivå)

Hugs å legg ved:

 • Prosjektsøknad med tidsline (framdriftsplan)
 • Budsjett
 • Permisjonsstøtte frå seksjons-/avdelingsleiar og klinikksjef (ein kopi av e-post er tilstrekkeleg)

Viktig: Krav til søknadar (kategori 6 og 7): 

Hugs å legg ved: 

 • Kortfatta søknad og kostnad
 • Utkast av artikkel (gjeld for kategori 6)


Særskild krav for søknadar om å dekke utgifter til open access 

Nasjonalt er det forhandla fram avtalar med ulike forlag som enten gir rabatt på publiseringsavgifta ved open access eller at avgifta fell heilt bort. Sjå meir info på openscience.no.

Dersom du har ei tilknyting til ein utdanningsinstitusjon gjennom ​​t.d. phd-opptak eller kombinert stilling du sjekke om du får redusert avgift gjennom deira eksisterande avtalar før du søker såkornmiddel. Du kan nytte deg av avtalane sjølv om du skal kreditere både utdanningsinstitusjonen og helseføretaket i publikasjonen.


Arbeidet skal krediterast HMR etter gitte kriterium:

Utanlandske tidsskrift: Kristiansund / Molde / Volda / Aalesund Hospital, Møre and Romsdal Hospital Trust, Norway

​Norske tidsskrift: Kristiansund / Molde / Volda / Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal HF

Beskjed skal sendast til forsking@helse-mr.no når artikkel er godkjend for publisering

​Medlemmer og mandat Innstillingsrådet HMR

Ask, Daniel,  Brukerrepresentant,  Brukerutvalet HMR
Berge, Guro, Utdanningssjef /Postdoktor, Fagavdelinga /NTNU
Eriksen, Beate H., Seksj.overlege pediatri/ Førsteamanuensis II,  Klinikk Ålesund /NTNU
Fuglset, Tone S., Postdoktor/Forskningsrådgjevar, Klinikk psykisk helse og rus/ Fagavdelinga
Hagen, Kristen, Psykologspesialist/Førsteamanuensis, Klinikk psykisk helse og rus/NTNU
Hoff, Dag Arne L., Overlege gastroenterologi/ førsteamanuensis, Klinikk Ålesund, NTNU, Fagavdelinga
Hoff, Solveig Roth, Seksjonsoverlege radiologi/Førsteamanuensis, Klinikk for diagnostikk/NTNU
Kvangarsnes, Marit, Professor NTNU/ Forskingsrådgjevar, NTNU Ålesund / HMR
Lian, Øystein B., Overlege ortopedi/Førsteamanuensis, Klinikk SNR/ NTNU
Lund, Jo-Åsmund, Overlege onkologi/Førsteamanuensis, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering/NTNU Ålesund
Morsund, Åse Hagen, Overlege nevrologi, Klinikk SNR
Sandvik, Jorunn, Overlege gastroenterologi/Gjesteforsker, Klinikk Ålesund /NTNU
Skorpen, Anna Carina, Overlege revmatologi/postdoktor, Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering/NTNU
Valderhaug, Vibeke, Phd/Forskingsrådgjevar, Fagavdelinga
Ytre-Hauge, Sigmund, Overlege radiologi,  Klinikk for diagnostikk ​​