Stein Kaasa

Store forventningar til samhandling

Professor Stein Kaasa forventar komplett digital samhandling i den nye helseplattforma. – Det er mange som må samsnakkast. Vi går ei spanande tid i møte, seier han.

Stein Kaasa

Stein Kaasa kjem til Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019. Konferansen finn stad 2. og 3. oktober i Kristiansund.

Komplett digital samhandling vil seie at det må samhandlast internt på sjukehusa, mellom sjukehusa, internt i kommunehelsetenesta og mellom sjukehusa og kommunehelsetenesta.

– Eg har store forventningar, seier Kaasa, som har jobba mykje med samhandling.

Han var med i ekspertgruppa som ga dåverande helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen råd i arbeidet med Samhandlingsreforma som blei lansert i ei stortingsmelding i 2009.

Kaasa leia også utvalet bak NOU-en «På liv og død – Palliasjon til alvorleg syke og døende», der samhandling var eit viktig tema.

Kaasa er professor i palliativ medisin og onkologi, med hovudstilling ved Universitetet i Oslo. Han har også ein liten stillingsbrøk som professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Kaasa har leia Kreftavdelinga ved Oslo universitetssykehus sidan 2015.

Før han kom til Oslo, gjekk han på jobb i Helse Midt-Norge i 25 år, og i 10 av dei leia han Institutt for klinisk og molekylær medisin ved NTNU. Frå 2013 til 2015 var han viseadministrerande direktør for St. Olavs hospital. Frå 2006-2013 var han også nasjonal kreftdirektør ved Helsedirektoratet.

Kaasa har ein omfattande vitskapleg produksjon bak seg, med meir enn 500 publiserte artiklar. Han har forska mykje på smerte, ernæring og underernæring, helsetenesteutvikling, og på «end of life care».

Stein Kaasa skal halde føredrag på Regional forskingskonferanse for Helse Midt-Norge 2019.

Meld deg på konferansen

Gå til hovudsida for konferansen

 • Camilla Stoltenberg

  Direktøren for Folkehelseinstituttet er også lege og forskar med doktorgrad i epidemiologi. Før direktørjobben hadde ho mellom anna ansvar for utviklinga av helseregister, biobankar og helseundersøkingar.

 • Gerd Kvale og Bjarne Hansen

  Angst og tvangslidingar kan ta månader eller år å behandle. Gerd Kvale og Bjarne Hansen vist at det lar seg gjere på berre fire dagar. Bergen 4 Day Treatment (B4DT) brer seg verda rundt, og behandlingsteam er under opplæring over heile Noreg.

 • Giske Ursin

  Det meste av forskinga er ikkje banebrytande, men dannar eit viktig grunnlag for uventa og nokre gonger revolusjonerande funn, ifølge direktøren for Kreftregisteret. Ho trur vi må bli betre til å løfte blikket frå forskinga vi alltid har gjort.

 • Jan Brinchmann

  Nye behandlingsstrategiar med stamceller vil krevje at behandlarane har veldig høg kompetanse, ifølge stamcelleforskar Jan Brinchmann. Han oppmodar til nære forskingssamarbeid mellom praktiske utøvarar i helseføretaka og spesialiserte forskingsmiljø

 • Björn Gustafsson

  Som ein av de øvste sjefane for den medisinske forskinga i Helse Midt-Norge er Gustafsson oppeteken av korleis forskingsmidlane i regionen brukast best. Kva slags prioritering kan bidra til at helsesektoren får til omstillinga mot ei berekraftig framtid?

 • Dag Arne Lihaug Hoff og Tormod Thomsen

  Bør vi organisere forskinga vår annleis for å bli betre til å tenke større, tenke på tvers og samarbeide?

 • Lise Tarnow

  Å velge ut og vektlegge visse forskingstema kan skape større forskingsfelleskap i helseføretak, og stimulere til samarbeid og nytenking. Lise Tarnow har god erfaring med denne typen satsing i Danmark.

 • Einar Vedul-Kjelsås

  Korleis kan forskarar og brukarar finne gode samarbeidsformer? Einar Vedul-Kjelsås har i fleire år kursa brukarar av helseteneter i medisinsk og helsefagleg forsking.

 • Wenche P. Dehli

  Helse- og sosialdirektøren i Kristiansand har lang erfaring med forsknigs- og utviklingsarbeid og innføring av digitale løysingar. Ho er oppteken av å styrke og betre samarbeidet mellom kommunane og helseføretaka.

 • Steinar Thoresen

  Steinar Thoresen jobbar hos Merck, med ansvar for den medisinske satsinga innan onkologi i Norden og Nederland. Thoresen har i mange år vore ein forkjempar for å auke antal og kvalitet på kliniske studiar i Noreg.

 • Eivind Lauritsen

  Debattredaktøren i forskning.no ser verdien i å hjelpe både ferske og erfarne forskarar med å hugse korleis ein skriv vanleg norsk.

 • Stein Kaasa

  Professor Stein Kaasa forventar komplett digital samhandling i den nye helseplattforma. – Det er mange som må samsnakkast. Vi går ei spanande tid i møte, seier han.

 • Anne Kjersti Fahlvik

  Ho tek over heile helseporteføljen til Forskingsrådet frå og med september 2019. Anne Kjersti Fahlvik ønsker seg fleire forskingssenter for klinisk behandling og meiner helseforskarar må samarbeide mykje meir med næringslivet.

Fann du det du leita etter?