Rollefiguren Margot er ansiktet til kampanjen "Respekt for reseptformidlaren"

Pasienttryggleik

Margot er det nyaste tilskotet i pasienttryggleiksarbeidet i Helse Møre og Romsdal. Med hennar reise i reseptformidlaren skal både helsepersonell og pasientar få eit innblikk i kor viktig det er med orden i e-reseptane.

Kva er pasienttryggleik?

Helsetenesta skal videreutviklast slik at pasientar og brukarar i større grad får, og opplev å få, trygg og god helsehjelp. Gjennom metoden kontinuerleg forbetring jobbar Helse Møre og Romsdal med å redusere pasientskadar, forbetre pasienttryggleikskulturen og bygge varige strukturar for pasienttryggleik gjennom mellom anna standardiserte pasientforløp.

Pasienttryggleik handlar ofte om det helsepersonell gjer kvar einaste dag i sjukehusa. Pasientane skal vere sikre på at tenestene verkar, er trygge og at dei heng godt saman når ein er avhengig av helsehjelp frå fleire instansar.

Pasienttryggleik - definisjon

"Vern mot unødig skade som følge av helsetenestens ytelser eller mangel på ytelser"

-Kunnskapssenteret-

Nyheiter om pasienttryggleik

Fann du det du leita etter?