Barneblikk

Gravide og småbarnsforeldre
med rus eller psykiske vanskar i Møre og Romsdal

Barneblikk og koronoaviruset


I denne linken finn du råd om korona til foreldre, barn og gravide: https://helsenorge.no/koronavirus/barn-og-gravide   

Dersom du er usikker på korleis du skal handtere situasjonen om koronaviruset, må du gjerne ta kontakt med oss for ein prat.
• Barneblikk familieteam Molde har telefonnummer: 932 02 166
• Barneblikk familieteam Ålesund har telefonnummer: 477 55 879

Vi kan også anbefale appen Helseinformasjon som du kan laste inn på telefonen. Her kan du få helseinformasjon tilpassa familiesituasjonen din.

Om Barneblikk

Barneblikk familieteam gir utvida oppfølging til gravide og småbarnsfamiliar som er berørt av rus eller psykiske vanskar. Nokre kan vere berørt som følge av å ha desse vanskane no eller tidlegare i livet, nokre er berørt som følge av å vere pårørande.  I familiar som er berørt av rus eller psykiske vanskar, kan både barna og dei vaksne trenge hjelp og støtte. Difor vert heile familien involvert i kontakta med Barneblikk familieteam.

Familien kan ha ulike behov

Barneblikk familieteam er opptatt av kva som er viktig for barnet, kva som er viktig for det einskilde familiemedlem, og kva som er viktig for familien som heilheit.

Familien kan få tilbod om samtalar og heimebesøk som til dømes:

 • få oversikt over familien sin situasjon og kva som kan gjere kvardagen lettare
 • styrke foreldra i foreldrerolla, om barnet si utvikling og korleis familien kan få det betre saman
 • familie-/ barne-/ søsken- og par-samtalar
 • hjelp til å meistre utfordringar på ulike livsområder
 • nokon å kontakte når ein treng ein prat

Familien kan få hjelp til å kontakte andre hjelpetenester:

 • få informasjon om aktuelle hjelpetenester, behandlingstilbod og frivillige tilbod
  hjelp til å ta kontakt
 • få ein følgjevenn i møte med andre tenester
 • hjelp med å koordinere når det er behov for andre tenester

Barneblikk familieteam tilbyr også rettleiing til samarbeidspartnarar om familiar med rus og psykiske vanskar.

Ved første kontakt mellom familien og Barneblikk familieteam:

 • familien skal vente eit barn eller ha eit barn under 1 år
 • familien skal vere berørt av rus eller psykiske vanskar hos ein eller begge foreldra (no eller tidligare), søsken eller i andre nære relasjonar
 • vanskane skal vere i ein tidleg fase eller vere «lettare til moderate» (funksjonen i kvardagen er avgjerande)
 • det skal vere få instansar i kontakt med familien

Oppfølginga startar før barnet er under 1 år og kan halde fram til barnet byrjar i 1.klasse. På den måten vil familiane ha ei fast teneste å halde seg til i heile denne perioden.

Korleis kome i kontakt

Ein treng ikkje tilvising for å komme i kontakt med Barneblikk familieteam, og tilbodet er gratis. Familiane kan sjølve ta kontakt eller få andre til å ta kontakt for seg. Sjå kontaktinformasjon under kvart av Barneblikk familieteama her på nettsida.

Tilsette i Barneblikk familieteam

Dei tilsette kan mykje om både barn og familiar, og har erfaring frå barne- og vaksentenester, frå kommune og spesialisthelsetenesta.

Kvar finnes Barneblikk familieteam?

Tilbodet er starta opp i Ålesund og Molde, og er under etablering i Ulsteinvik og Kristiansund. Den langsiktige planen er å utvide nedslagsfeltet til alle kommunane i Møre og Romsdal.

Kva skjer når familien er berørt av rus og psykiske vanskar

Når nokon i familien strevar med den psykiske helsa eller med rusproblem, verkar det inn på alle i familien. Den som slit, kan ha nok med sin eigen tilstand og klarer kanskje ikkje bidra i familien som ønskeleg. Dei andre vaksne i familien bekymrar seg ofte for den som er «sjuk», og bruker mykje energi på at familien skal fungere godt. Det kan resultere i at det blir mindre overskot til arbeid, eige nettverk og oppfølging av barna.

Sjølv om foreldra prøver å beskytte barna for vanskane i familiane, vil barna legge merke til sinnsstemningar og forandringar i kvardagen. Dette kan verke forvirrande og utrygt, og barna vil på sin måte bidra til at foreldra får det betre. Mange av barna tek difor på seg oppgåver dei ikkje er modne nok til. Det er difor viktig at heile familien får hjelp og rettleiing når nokon er berørt av rus- eller psykiske vanskar.

Bakgrunnen for Barneblikk familieteam

Helse og omsorgsdepartementet har pålagt alle helseføretak å etablere heilskaplege og langsiktige oppfølgingstenester for gravide og småbarnsfamiliar med rusproblem eller psykiske vanskar. I Møre og Romsdal er tilbodet ei samhandlingssatsing mellom kommunar og spesialisthelsetenesta. Barneblikk familieteam er difor etablert i kommunar som er nært knytt til lokalsjukehusa.
Barneblikk er eit tilbod som fortsatt er i utvikling og informasjon om arbeidet kan du fylgje på denne websida. 

Dagens tenestetilod

Her kan du finne ut kva tilbod som finst i dag.

Ålesund

Molde

Kristiansund

Ulsteinvik

 

 

Nyheiter

 • 21.02.2020
  Konsekvensar av traume og stressrelaterte lidingar hos barn og unge

  I samband med planlagt oppstart av prosjektet Barneblikk på Søre Sunnmøre våren 2020, arrangerer vi fagdag der fokuset vert sett på dei yngste barna.

 • 13.12.2019
  Samarbeid med helsestasjonane skaper tryggleik

  Samarbeidet mellom Barneblikk og helsestasjonane i Ålesund bidreg til tryggleik, både blant helsesjulepleiarane og brukarane.

 • 03.07.2019
  Hjelper barn og ungdom i sorg

  Barn og ungdom er også pårørande ved sjukdom eller død i familien. Helse Møre og Romsdal har difor barneansvarlig helsepersonell i alle aktuelle avdelingar som følgjer opp barn og ungdom om foreldre eller søsken blir alvorlig sjuke.

 • 22.05.2019
  Legar med barneblikk – «Ingen kan gjere alt åleine»

  Fastlegar opplever at andre tenester har meir kompetanse og moglegheit til å fange opp utsette barn. Det er ein av konklusjonane frå rapporten om prosjektet Legar med barneblikk i Ålesund 2018.

 • 20.03.2019
  Nøgde brukarar: - Veit ikkje kva eg skulle gjort utan Tverrfagleg Helsestasjon

  Tverrfagleg får skryt for å strekkje seg ekstra langt for å hjelpe brukarane sine. Dei negative sidene ved lågterskeltilbodet er få ifølge brukarane sjølv.

 • 18.03.2019
  Trygg Start inn i Barneblikk-satsinga

  Trygg Start i Ulstein kommune tilbyr utvida helsestasjonsoppfølging til familiar som treng litt ekstraservice.

 • 25.02.2019
  Barneblikk familieteam - til støtte for heile familien

  Familieteamet i Molde har starta opp. Jordmor og los Ingeborg Hjertvik og medlos Siv Kvamme ved familieteamet fortel om Barneblikk si målgruppe, korleis dei arbeider og kva dei har å tilby.

 • 29.01.2019
  Barneblikk familieteam Ålesund

  Familieteamet i Ålesund har akkurat starta arbeidet sitt. Kven er dei, kva gjer dei og kven kan få hjelp av Familieteamet?

 • 05.12.2018
  Forskarar om Barneblikk

  Å lære frå kvarandre på tvers av prosessgrupper og profesjonar er det viktig å fortsette med i Barneblikksatsinga framover. Det meiner forskarane bak rapporten «Forskarblikk på Barneblikk».

 • 14.11.2018
  Pårørande og kampen for å beskytte borna

  Eg møter Marianne på kafé ein regntung ettermiddag i juni. Ho er ei blid dame med eit fast handtrykk. Vi to møtast i dag for at ho skal dele si historie som pårørande til ein alkoholikar.

 • 06.11.2018
  «Såkorn» til forskingsprosjekt

  Tysdag 16/10 var 23 aktørar med interesse for Barneblikk samla for å finne «såkorn» til forskingsprosjekt. Samlinga var arrangert av forskingsgruppa for tverrprofesjonelt samarbeid.

 • 05.10.2018
  Hjelpa går hand i hand

  Tradisjonelt sett får foreldre med rus- eller psykiske problem hjelp til anten sine personlege problem eller foreldreskapet. Hjelpa til dei to områda må gå hand i hand meiner Mette Grytten, koordinator for Barneblikk.

 • 04.10.2018
  Vil du vere med å forske på eller påverke kva det vert forska på i Barneblikksatsinga?

  Vi inviterer til såkornkonferanse for å finne fram til viktige tema å forske på og utvikle idear til forskingsprosjekt.

 • 01.10.2018
  Barneblikksatsningen - samskaping for helse

  Kronikk om Barneblikk i Romsdal Budstikke.

 • 27.09.2018
  Barneblikk på Det gode liv – heile livet

  Kvart år arrangerer Avdeling for samfunnsfag og historie eit seminar med hovudoverskrifta «Det gode liv – heile livet» som del av Forskingsdagane. Seminaret er eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Helse Møre og Romsdal og kommunane på Søre-Sunnmøre.

 • 26.09.2018
  Sterke innlegg på nasjonalt arbeidsseminar i familienettverket

  Nasjonal kompetanseteneste TSB arrangerte 3.-5. september eit arbeidsseminar i familienettverket. 4 representantar frå Barneblikk var med på seminaret.

 • 21.09.2018
  Det er alle sitt ansvar

  “Marit” kjem trillande på si vesle dotter på 1år. Begge ser ut til å vere i godt humør. Den neste timen kjem eg til å lære at ”Marit” sitt liv ikkje har vore ein dans på roser. Eg helsar, og vert straks sjarmert av den vesle tulla.

 • 28.06.2018
  Forskarblikk på Barneblikk

  No kastar forskarar blikket sitt på Barneblikk. I første omgang handlar det om å følgje prosessen for å kunne gi råd og ta opp utfordringar saman med aktørane i Barneblikk. Seinare skal dei leite etter gode tema å sjå nærare på for å fram meir kunnskap.

 • Erfaringssamling i Molde
  06.06.2018
  Viktig erfaringsdeling i Barneblikk

  - Det er viktig at du tør å la deg engasjere og ikkje berre er ein profesjonell, var erfaringsrepresentantane i Barneblikk sitt klare ønskje til dei tverrfaglege familieteama. – For om du tør å la deg engasjere, får du lettare tillit.

 • 15.05.2018
  Dei negative kjenslene av å bli forelder

  Alle snakkar om eventyret det er å få barn. Dei beskriv den store lukka og den store kjærleiken som kjem saman med barnet sjølv. Søvnlause netter er ein kjent konsekvens, men kjærleiken til barnet overdøyver alt. Eller, gjer den eigentleg det?

 • 09.05.2018
  Ikkje psykisk sjuk, berre alkoholikar

  Eg er her for å møte ei dame, vi kan kalle ho for “Anne”. Eg veit at ho ikkje har hatt noko lett liv og eg er spent på historia hennar.

 • 04.05.2018
  Deprimerte føresette treng hjelp med barneoppsedinga

  Ny amerikansk forsking viser at om mor eller far lider av depresjon, påverkar dette barneoppsedinga mykje om dei ikkje har eit godt støtteapparat.

 • 03.05.2018
  Tek i bruk studentar for å betre nettsida

  Barneblikk er eit samarbeid på tvers av instansar og kommunar i fylket, det gjer det ekstra viktig å ha ein nettstad der ein kan få samla alt som skjer.

 • 16.04.2018
  Viktigheita av tverrfagleg tidleg tiltak (TTT)

  Tverrfagleg tidleg tiltak (TTT) i Molde er eit tiltak som vart starta opp i 2002, retta mot barn under 3 år. Hensikta er å førebygge, eller rette opp skeivutvikling i psykisk helse hos barn.

 • 16.04.2018
  God tilgang på spesialkompetanse i Molde

  Har du spørsmål kring utviklinga til barnet ditt, kan ein spesialist på området vere til stor hjelp. I Molde er terskelen låg for å få hjelp av fysioterapeutar og ergoterapeutar med spesialutdanning på feltet.

 • 23.02.2018
  Legane undrar: - Kven er det eg ikkje har oppdaga?

  26 % av alle norske barn under 18 år har foreldre som sliter med alkoholproblem eller har psykiske vanskar i følgje Folkehelseinstituttet. Mange av legane som «Legar med barneblikk» møtte hausten 2017 vart overraska over kor stort omfanget er.

 • 14.02.2018
  Barneblikkarane deler med kvarandre

  -Men kva meiner dei i Molde da? -Det er vel det same som Kristiansund har gjort? -Er dette mogleg da?

 • 05.01.2018
  Helsepersonell må vere talsperson for dei barna som ikkje er til stade

  – Eg blir på ein måte talsperson for dei barna som ikkje er her, men som likevel er til stede, seier Debbie Birkeland i eit intervju med BarnsBeste.

 • 03.01.2018
  Retningslinjer for gravide i LAR vert revidert

  I eit brev til helsetenestene ber Helsedirektoratet om at behandlingsansvarlige i LAR vektlegg føre-var-prinsippet i tråd med konsensuspanelets anbefalingar.

 • 21.12.2017
  Funksjonssirkelen – et verktøy for dialog

  Hvordan kan vi sikre at vi arbeider med familiens mest relevante utfordringer? Hvordan kommunisere dette til hverandre og til familiens andre samarbeidsparter på en enkel måte? For Lade behandlingssenter ble svaret Funksjonssirkelen.

 • 20.11.2017
  Når lyset knapt slipper inn

  Det er dyster lesing fire forskarar har lagt fram i rapporten «Når lyset knapt slipper inn».

 • 15.11.2017
  FIRE-Stiftelsen ett skritt videre

  FIRE er ein sentral samarbeidspartnar for Barneblikk i Kristiansund og snart i Molde. Difor ynskjer vi presentere organisasjonen nærare. Dei er plukka ut som månadens tiltak i november.

 • 15.11.2017
  Vi treng tid, ikkje slepp taket

  Eit mammapanel sto på scenen under Rådslag om pakkeforløp Gravide og rusmidlar i Oslo 9.november.

 • 14.11.2017
  Pårørandepris til Ålesund

  Ålesund blir den første kommunen i landet som kan kalle seg «Årets pårørandekommune».

 • 25.10.2017
  Barneblikk har hatt besøk

  Barneblikk fekk 2. oktober besøk av barnekoordinatorene frå Oslo Universitetssykehus og Sørlandet sjukehus for å dele erfaringar om korleis styrke tilbodet til gravide og familiar med små barn kor det er rus eller psykiske vanskar.

 • 20.10.2017
  Heimen er ein god arena

  I heimen er familien vertskapet og relasjonen blir meir likeverdig. Det er ein av grunnideane til Familieambulatoriet i Bergen.

 • 19.10.2017
  RUSFRI! - Handbok for ein rusfri kvardag

  I Molde kommune viste ei undersøking i 2016 at 27 rusmiddelavhengige har omsorga for 34 barn og at 31 har samvær med til saman 43 barn. Handboka Rusfri kan vere eit viktig hjelpemiddel for foreldre som slit med rusmiddelavhengigheit.

 • 17.10.2017
  Kvifor var det ingen som spurte korleis eg hadde det heime?

  Det er over 70.000 barn som har ein forelder med moderat eller alvorlig alkoholmisbruk, og talet er veldig mykje høgre om vi tek med psykiske lidingar og anna rusmiddelbruk.

 • 06.10.2017
  Kristiansund med tverrfagleg Barneblikk

  Oppdraget til Barneblikk er å styrke tilbodet til gravide og småbarnsfamiliar som omfattast av rus eller psykiske vanskar. Målet er å hindre at forelda sine vanskar belastar barna. Det er viktig med et lett tilgjengeleg og langsiktig tilbod til ...

 • 13.09.2017
  Pårørandeprosjektet møter menneskane der dei er

  - Dei har ein forståing av problema mine og livssituasjonen min som gir meg enorm støtte og hjelp til å klare kvardagane mine».

 • 12.09.2017
  Leger med barneblikk startar arbeidet

  Kommuneoverlege Inger-Lise Kaldhol synes det er vondt å tenke på at barn ikkje vert fange opp når foreldra slit med rus eller psykiske vanskar.

 • 30.08.2017
  Barn som pårørande

  Kva med barna når dei vaksne har det vanskelig? Rus og psykisk problem kan være ein del av livet i mange familiar. På kva måte kan foreldre støtte og hjelpe barna sine i ein slik situasjon?

 • 24.08.2017
  Slik kan fastlegen hjelpe barn med sjuke foreldre

  Barn som bor i familiar med ein sjuk eller stoffmisbrukande forelder opplever ikkje ein føreseieleg kvardag og dei har ofte eigne helseproblem.

 • 03.07.2017
  Barneblikk med nettside

  - Nettsida skal i første omgang vere eit verkty for dei som er involvert i Barneblikk og for samarbeidspartnarane seier koordinator Mette Grytten. Den skal gi høve til å sjå korleis samarbeidet og tilboda veks fram.

 • 30.06.2017
  Legar med barneblikk

  I samarbeid med Ålesund kommune har Barneblikk fått innovasjonsmidlar frå fylkesmannen til prosjektet «Legar med barneblikk».

 • 29.06.2017
  Barneblikk med i utviklingsplanen 2019 – 2022

  Barneblikk-satsinga vart presentert på dialogseminaret 20.juni for utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF. Barneblikk vert no integrert i planen som eit samhandlingstiltak mellom kommunane og helseføretaket under delen som omhandlar barn og unge.

 • 26.06.2017
  Gravide og LAR

  Forskinga er sprikande om konsekvensane for barnet når mor bruker opioider under graviditet.

 • 09.05.2017
  Saman om eit tverrfagleg Barneblikk

  - Utrolig spennande å ha ein tverrfagleg møtestad med ulik fagkunnskapar, men med felles mål, sa ein av deltakarane i Kristiansund på samlinga der ein skulle finne løysingar på korleis ein saman kan skape Barneblikk.

Styringsgruppe Barneblikk

Styringsgruppe for Barneblikk

 

Prosessgruppene i Barneblikk Møre og Romsdal

Lokale prosessgrupper bidrar i utviklinga av familieteam i Ålesund, Molde, Kristiansund og Søre Sunnmøre. Prosessgruppene består av tilsette frå kommunane, helseføretaket og erfaringsrepresentantar.

Mer om prosessgruppene


Tjenestetilbud

 

 Det er mange tilbod i kommunar og helseforetak i dag. Her finner du oversikt fordelt på vertskommunane og arbeidet med å utvikle det.

Ålesund

Molde

Kristiansund

Søre Sunnmøre


Organisering av Barneblikk

Oppdraget frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er å etablere heilskaplege oppfølgingstilbod til gravide og småbarnsfamiliar der ein av de vaksne har rusproblem eller psykiske vanskar. Desse tilboda vert kalla familieteam. I Barneblikk vert helsedirektoratet sin definisjon av logterskeltilbod brukt.

Definisjon av lavterskel

 • Direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandling
 • Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne
 • Tilgjengelig for alle
 • Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en «los» videre i systemet
 • Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål
 • Ha åpningstid tilpasset målgrupper og formål
 • Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov
 • Framstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte
 • Helhetlig familieperspektiv

Det vil være krevjande for dei fleste kommunar å gjennomføre et slikt oppdrag åleine. Oppdraget er difor tildelt helseføretaket som har eit betre utganspunkt for å koordinere samarbeid mellom kommunane. Det er difor naudsynt med eit tett samarbeid på tvers av fag, etatar, forvaltningsnivå og ulike satsingar.

Forankring

I forarbeidet til Barneblikk (2015) har ei gruppe frå kommunar og helseføretaket kome fram til at tilbodet skal ha sterk forankring i kommunen.

Barneblikk er forankra hos administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, aktuell klinikkleiing, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og aktuelle tenester i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Brukarmedverkand

I familiane vil kvart enkelt familiemedlem bli påverka når nokon sliter med rus eller psykiske vanskar. Barneblikk har stor grad av brukarmedverknad og brukarar og pårørande er difor med i styringsgruppa, i plangrupper og ulike arbeidsprosesser.

Geografisk spreiing

For å sikre geografisk spreiing  skal familieteam etablerast i vertskommunane til sjukehusa i  Møre og Romsdal. I fyrste omgang gjeld dette Kristiansund kommune, Molde kommune og Ålesund kommune.

Figur: Organisering av Barneblikk

Familieteama

Familieteam skal bidra til betre oppfølging og ha eit heilskapleg familiefokus. Tverrfaglege lokale team med tilsette frå kommuna og helseføretaket skal utarbeide forslag til konkrete oppgåver for familieteama. Etter kvart skal det vurderast om familieteama skal inngå i eit interkommunalt samarbeid med kringliggande kommunar.

Arbeidsprosessen i Barneblikk


Fagstoff / Rapportar frå Barneblikk /Lover og retnignslinjer


Fagstoff

Aktuelle nasjonale veiledere for svangerskap, barsel og småbarns-tid


 


Presentasjonar

Erfaringssamling i Molde mai 2018

Barneblikk KRS erf.samling 2018 (1).pdfBarneblikk MOLDE erf.saml. 2018.pdfBarneblikk OPPDRAGET erf.saml. 2018.pdfBarneblikk Ålesund erf.saml. 2018 (1).pdfErfaringsrepresentantenes innspill til familieteamene.pdfLEGAR med barneblikk.pdfUlstein BB erf.saml. 2018.pdfUlstein FRA MAGEFØLELSE TIL HANDLING.pdfUlstein REFLEKSJONSNOTAT.pdf

 

 

 
Fann du det du leita etter?