Barneblikk

Gravide og småbarnsforeldre
med rus eller psykiske vanskar i Møre og Romsdal

Om Barneblikk

Barneblikk skal utvikle familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar. Familieteamet skal hjelpe foreldra med å redusere belastninga for barna. Mange familiar med rusproblem eller psykiske vanskar har behov for ulike hjelpetilbod og familieteamet skal være ein «los» og hjelpe familiane i samarbeid med tenester i kommune og spesialisthelsetenesta.

Barneblikk er eit utviklingsarbeid i samarbeid mellom kommunar og spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Familieteam er foreløpig under planlegging i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Når nokon i familien slit med si psykiske helse eller med rusproblem, har det innverknad på alle i familien. Den som slit, kan ha nok med sin eigen tilstand og klarer kanskje ikkje bidra i familien som ønskeleg. Dei andre vaksne i familien bekymrar seg ofte for den som er «sjuk», og bruker mykje energi på at familien skal fungere godt. Det kan resultere i at det blir mindre overskot til arbeid, eige nettverk og oppfølging av borna.

Sjølv om foreldra prøver å beskytte borna frå vanskane i familiane, vil borna legge merke til sinnsstemningar og forandringar i kvardagen. Dette kan verke forvirrande og utrygt, og borna vil på sin måte bidra til at foreldra får det betre. Mange av borna tar derfor på seg oppgåver dei ikkje er modne nok til.

Det er difor viktig at heile familien får hjelp og rettleiing når nokon slit med rus eller psykiske vanskar.

Familieteam

Familieteamet som skal etablerast skal hjelpe med det som er utfordringane for kvar einskild familie. Dette kan til dømes vere:

 • kartlegge behovet for hjelp til kvar enkelt i familien
 • informere om kva rettar familien har
 • informere om kva tilbod som finst
 • formidle kontakt med ulike instansar
 • være ein «los» i systemet og ein støttespelar for familien
 • nokon å snakke med, rettleiing

 
For å kome til familieteama er det ikkje behov for tilvising. Familiane kan sjølv ta kontakt med familieteamet eller få andre til å ta kontakt for seg. Oppfølginga kan starte allereie under graviditeten og kan halde fram til barnet begynner i 1.klasse. På den måten vil familiane ha ein fast teneste å halde seg til i heile denne perioden.


Helse og omsorgsdepartementet har pålagt alle helseføretak å etablere heilskaplege og langsiktige oppfølgingstenester for gravide og småbarnsfamiliar med rusproblem eller psykiske vanskar. I Møre og Romsdal skal familieteama ligge i vertskommunane til sjukehusa.


Det er planlagt at familieteama kjem i gong fyrste halvdel av 2018.


Barneblikk er eit utviklingsarbeid og informasjon om arbeidet vil du kunne fylgje på denne websida.

Nyheiter

 • 03.07.2017
  Barneblikk med nettside

  - Nettsida skal i første omgang vere eit verkty for dei som er involvert i Barneblikk og for samarbeidspartnarane seier koordinator Mette Grytten. Den skal gi høve til å sjå korleis samarbeidet og tilboda veks fram.

 • 30.06.2017
  Legar med barneblikk

  I samarbeid med Ålesund kommune har Barneblikk fått innovasjonsmidlar frå fylkesmannen til prosjektet «Legar med barneblikk».

 • 29.06.2017
  Barneblikk med i utviklingsplanen 2019 – 2022

  Barneblikk-satsinga vart presentert på dialogseminaret 20.juni for utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF. Barneblikk vert no integrert i planen som eit samhandlingstiltak mellom kommunane og helseføretaket under delen som omhandlar barn og unge.

 • 26.06.2017
  Gravide og LAR

  Forskinga er sprikande om konsekvensane for barnet når mor bruker opioider under graviditet.

 • 09.05.2017
  Saman om eit tverrfagleg Barneblikk

  - Utrolig spennande å ha ein tverrfagleg møtestad med ulik fagkunnskapar, men med felles mål, sa ein av deltakarane i Kristiansund på samlinga der ein skulle finne løysingar på korleis ein saman kan skape Barneblikk.

Organisering av Barneblikk

Oppdraget frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er å etablere heilskaplege oppfølgingstilbod til gravide og småbarnsfamiliar der ein av de vaksne har rusproblem eller psykiske vanskar. Desse tilboda vert kalla familieteam. I Barneblikk vert helsedirektoratet sin definisjon av logterskeltilbod brukt.

Definisjon av lavterskel

 • Direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandling
 • Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne
 • Tilgjengelig for alle
 • Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en «los» videre i systemet
 • Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål
 • Ha åpningstid tilpasset målgrupper og formål
 • Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov
 • Framstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte
 • Helhetlig familieperspektiv

Det vil være krevjande for dei fleste kommunar å gjennomføre et slikt oppdrag åleine. Oppdraget er difor tildelt helseføretaket som har eit betre utganspunkt for å koordinere samarbeid mellom kommunane. Det er difor naudsynt med eit tett samarbeid på tvers av fag, etatar, forvaltningsnivå og ulike satsingar.

Forankring

I forarbeidet til Barneblikk (2015) har ei gruppe frå kommunar og helseføretaket kome fram til at tilbodet skal ha sterk forankring i kommunen.

Barneblikk er forankra hos administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, aktuell klinikkleiing, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og aktuelle tenester i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Brukarmedverkand

I familiane vil kvart enkelt familiemedlem bli påverka når nokon sliter med rus eller psykiske vanskar. Barneblikk har stor grad av brukarmedverknad og brukarar og pårørande er difor med i styringsgruppa, i plangrupper og ulike arbeidsprosesser.

Geografisk spreiing

For å sikre geografisk spreiing  skal familieteam etablerast i vertskommunane til sjukehusa i  Møre og Romsdal. I fyrste omgang gjeld dette Kristiansund kommune, Molde kommune og Ålesund kommune.

Figur: Organisering av Barneblikk

Familieteama

Familieteam skal bidra til betre oppfølging og ha eit heilskapleg familiefokus. Tverrfaglege lokale team med tilsette frå kommuna og helseføretaket skal utarbeide forslag til konkrete oppgåver for familieteama. Etter kvart skal det vurderast om familieteama skal inngå i eit interkommunalt samarbeid med kringliggande kommunar.

Arbeidsprosessen i BarneblikkFagstoff / Lover og retnignslinjer

Aktuelle nasjonale veiledere for svangerskap, barsel og småbarns-tid

Fagstoff

Styringsgruppe Barneblikk

Styringsgruppe for Barneblikk

Tjenestetilbud

 Det er mange tilbod i kommunar og helseforetak i dag. Her finner du oversikt fordelt på vertskommunane og arbeidet med å utvikle det.

Ålesund

Molde

Kristiansund

Volda

Kurs og konferanser

1.september 2017:
Barneblikk presenteres i fredagsmøte på Ålesund sjukehus
 
15. – 16. november 2017:
Nasjonal samling for koordinatorer i lavterskelsatsinger og TSB, i Oslo

26.- 28.september 2017:
Konferansen Barnet & Rusen i Sandefjord, i regi av Borgestadklinikken

29.september 2017:
Barneblikk besøker Familieambulatoriet i Bergen og forsterket helsestasjon i Bergen kommune.

Familieambulatoriet i BergenForsterket helsestasjon i Bergen

27.november 2017:
Regional konferanse Barn som pårørende i Stjørdal, i regi av Helse Midt-Norge