Barneblikk

Gravide og småbarnsforeldre
med rus eller psykiske vanskar i Møre og Romsdal

Om Barneblikk

Barneblikk skal utvikle familieteam for tettare oppfølging av gravide og familiar med barn i førskulealder der ein av dei vaksne har problem med rus eller har psykiske vanskar. Familieteamet skal hjelpe foreldra med å redusere belastninga for barna. Mange familiar med rusproblem eller psykiske vanskar har behov for ulike hjelpetilbod og familieteamet skal være ein «los» og hjelpar i samarbeid med tenestene i kommune og spesialisthelsetenesta.

Barneblikk er eit utviklingsarbeid i samarbeid mellom kommunar og spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Familieteam er under planlegging i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Når nokon i familien slit med si psykiske helse eller med rusproblem, har det innverknad på alle i familien. Den som slit, kan ha nok med sin eigen tilstand og klarer kanskje ikkje bidra i familien som ønskeleg. Dei andre vaksne i familien bekymrar seg ofte for den som er «sjuk», og bruker mykje energi på at familien skal fungere godt. Det kan resultere i at det blir mindre overskot til arbeid, eige nettverk og oppfølging av borna.

Sjølv om foreldra prøver å beskytte borna frå vanskane i familiane, vil borna legge merke til sinnsstemningar og forandringar i kvardagen. Dette kan verke forvirrande og utrygt, og borna vil på sin måte bidra til at foreldra får det betre. Mange av borna tar på seg oppgåver dei ikkje er modne nok til.

Det er difor viktig at heile familien får hjelp og rettleiing når nokon slit med rus eller psykiske vanskar.

Familieteam

Familieteama som skal etablerast, skal hjelpe med det som er utfordringane for kvar einskild familie. Dette kan til dømes vere:

 • vere ein «los» i systemet og ein støttespelar for familien
 • kartlegge behovet for hjelp til kvar enkelt i familien
 • informere om kva rettar familien har 
 • informere om kva tilbod som finst 
 • formidle kontakt med ulike instansar 
 • nokon å snakke med
 • fjølge til ulike avtaler
 • rettleiing, t.d. om korleis familien kan få det betre saman

For å kome til familieteama er det ikkje behov for tilvising. Familiane kan sjølv ta kontakt eller få andre til å ta kontakt for seg. Oppfølginga kan starte allereie under graviditeten og kan halde fram til barnet begynner i 1.klasse. På den måten vil familiane ha ein fast teneste å halde seg til i heile denne perioden.

Helse og omsorgsdepartementet har pålagt alle helseføretak å etablere heilskaplege og langsiktige oppfølgingstenester for gravide og småbarnsfamiliar med rusproblem eller psykiske vanskar. I Møre og Romsdal skal familieteama ligge i kommunar som er nært knytt til lokalsjukehusa.

Det er planlagt at familieteama kjem i gong fyrste halvdel av 2018.

Barneblikk er eit utviklingsarbeid og informasjon om arbeidet vil du kunne fylgje på denne websida.

Dagens tenestetilod

Her kan du finne ut kva tilbod som finst i dag.

Ålesund

Molde

Kristiansund

Nyheiter

 • 23.02.2018
  Legane undrar: - Kven er det eg ikkje har oppdaga?

  26 % av alle norske barn under 18 år har foreldre som sliter med alkoholproblem eller har psykiske vanskar i følgje Folkehelseinstituttet. Mange av legane som «Legar med barneblikk» møtte hausten 2017 vart overraska over kor stort omfanget er.

 • 14.02.2018
  Barneblikkarane deler med kvarandre

  -Men kva meiner dei i Molde da? -Det er vel det same som Kristiansund har gjort? -Er dette mogleg da?

 • 05.01.2018
  Helsepersonell må vere talsperson for dei barna som ikkje er til stade

  – Eg blir på ein måte talsperson for dei barna som ikkje er her, men som likevel er til stede, seier Debbie Birkeland i eit intervju med BarnsBeste.

 • 03.01.2018
  Retningslinjer for gravide i LAR vert revidert

  I eit brev til helsetenestene ber Helsedirektoratet om at behandlingsansvarlige i LAR vektlegg føre-var-prinsippet i tråd med konsensuspanelets anbefalingar.

 • 21.12.2017
  Funksjonssirkelen – et verktøy for dialog

  Hvordan kan vi sikre at vi arbeider med familiens mest relevante utfordringer? Hvordan kommunisere dette til hverandre og til familiens andre samarbeidsparter på en enkel måte? For Lade behandlingssenter ble svaret Funksjonssirkelen.

 • 20.11.2017
  Når lyset knapt slipper inn

  Det er dyster lesing fire forskarar har lagt fram i rapporten «Når lyset knapt slipper inn».

 • 15.11.2017
  FIRE-Stiftelsen ett skritt videre

  FIRE er ein sentral samarbeidspartnar for Barneblikk i Kristiansund og snart i Molde. Difor ynskjer vi presentere organisasjonen nærare. Dei er plukka ut som månadens tiltak i november.

 • 15.11.2017
  Vi treng tid, ikkje slepp taket

  Eit mammapanel sto på scenen under Rådslag om pakkeforløp Gravide og rusmidlar i Oslo 9.november.

 • 14.11.2017
  Pårørandepris til Ålesund

  Ålesund blir den første kommunen i landet som kan kalle seg «Årets pårørandekommune».

 • 25.10.2017
  Barneblikk har hatt besøk

  Barneblikk fekk 2. oktober besøk av barnekoordinatorene frå Oslo Universitetssykehus og Sørlandet sjukehus for å dele erfaringar om korleis styrke tilbodet til gravide og familiar med små barn kor det er rus eller psykiske vanskar.

 • 20.10.2017
  Heimen er ein god arena

  I heimen er familien vertskapet og relasjonen blir meir likeverdig. Det er ein av grunnideane til Familieambulatoriet i Bergen.

 • 19.10.2017
  RUSFRI! - Handbok for ein rusfri kvardag

  I Molde kommune viste ei undersøking i 2016 at 27 rusmiddelavhengige har omsorga for 34 barn og at 31 har samvær med til saman 43 barn. Handboka Rusfri kan vere eit viktig hjelpemiddel for foreldre som slit med rusmiddelavhengigheit.

 • 17.10.2017
  Kvifor var det ingen som spurte korleis eg hadde det heime?

  Det er over 70.000 barn som har ein forelder med moderat eller alvorlig alkoholmisbruk, og talet er veldig mykje høgre om vi tek med psykiske lidingar og anna rusmiddelbruk.

 • 06.10.2017
  Kristiansund med tverrfagleg Barneblikk

  Oppdraget til Barneblikk er å styrke tilbodet til gravide og småbarnsfamiliar som omfattast av rus eller psykiske vanskar. Målet er å hindre at forelda sine vanskar belastar barna. Det er viktig med et lett tilgjengeleg og langsiktig tilbod til ...

 • 13.09.2017
  Pårørandeprosjektet møter menneskane der dei er

  - Dei har ein forståing av problema mine og livssituasjonen min som gir meg enorm støtte og hjelp til å klare kvardagane mine».

 • 12.09.2017
  Leger med barneblikk startar arbeidet

  Kommuneoverlege Inger-Lise Kaldhol synes det er vondt å tenke på at barn ikkje vert fange opp når foreldra slit med rus eller psykiske vanskar.

 • 30.08.2017
  Barn som pårørande

  Kva med barna når dei vaksne har det vanskelig? Rus og psykisk problem kan være ein del av livet i mange familiar. På kva måte kan foreldre støtte og hjelpe barna sine i ein slik situasjon?

 • 24.08.2017
  Slik kan fastlegen hjelpe barn med sjuke foreldre

  Barn som bor i familiar med ein sjuk eller stoffmisbrukande forelder opplever ikkje ein føreseieleg kvardag og dei har ofte eigne helseproblem.

 • 03.07.2017
  Barneblikk med nettside

  - Nettsida skal i første omgang vere eit verkty for dei som er involvert i Barneblikk og for samarbeidspartnarane seier koordinator Mette Grytten. Den skal gi høve til å sjå korleis samarbeidet og tilboda veks fram.

 • 30.06.2017
  Legar med barneblikk

  I samarbeid med Ålesund kommune har Barneblikk fått innovasjonsmidlar frå fylkesmannen til prosjektet «Legar med barneblikk».

 • 29.06.2017
  Barneblikk med i utviklingsplanen 2019 – 2022

  Barneblikk-satsinga vart presentert på dialogseminaret 20.juni for utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF. Barneblikk vert no integrert i planen som eit samhandlingstiltak mellom kommunane og helseføretaket under delen som omhandlar barn og unge.

 • 26.06.2017
  Gravide og LAR

  Forskinga er sprikande om konsekvensane for barnet når mor bruker opioider under graviditet.

 • 09.05.2017
  Saman om eit tverrfagleg Barneblikk

  - Utrolig spennande å ha ein tverrfagleg møtestad med ulik fagkunnskapar, men med felles mål, sa ein av deltakarane i Kristiansund på samlinga der ein skulle finne løysingar på korleis ein saman kan skape Barneblikk.

Organisering av Barneblikk

Oppdraget frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) er å etablere heilskaplege oppfølgingstilbod til gravide og småbarnsfamiliar der ein av de vaksne har rusproblem eller psykiske vanskar. Desse tilboda vert kalla familieteam. I Barneblikk vert helsedirektoratet sin definisjon av logterskeltilbod brukt.

Definisjon av lavterskel

 • Direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandling
 • Kan oppsøkes av brukere uten betalingsevne
 • Tilgjengelig for alle
 • Kan tilby tidlige og adekvate tiltak, samt være en «los» videre i systemet
 • Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål
 • Ha åpningstid tilpasset målgrupper og formål
 • Høy grad av brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker/behov
 • Framstår som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte
 • Helhetlig familieperspektiv

Det vil være krevjande for dei fleste kommunar å gjennomføre et slikt oppdrag åleine. Oppdraget er difor tildelt helseføretaket som har eit betre utganspunkt for å koordinere samarbeid mellom kommunane. Det er difor naudsynt med eit tett samarbeid på tvers av fag, etatar, forvaltningsnivå og ulike satsingar.

Forankring

I forarbeidet til Barneblikk (2015) har ei gruppe frå kommunar og helseføretaket kome fram til at tilbodet skal ha sterk forankring i kommunen.

Barneblikk er forankra hos administrerande direktør i Helse Møre og Romsdal, aktuell klinikkleiing, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og aktuelle tenester i Ålesund, Molde og Kristiansund.

Brukarmedverkand

I familiane vil kvart enkelt familiemedlem bli påverka når nokon sliter med rus eller psykiske vanskar. Barneblikk har stor grad av brukarmedverknad og brukarar og pårørande er difor med i styringsgruppa, i plangrupper og ulike arbeidsprosesser.

Geografisk spreiing

For å sikre geografisk spreiing  skal familieteam etablerast i vertskommunane til sjukehusa i  Møre og Romsdal. I fyrste omgang gjeld dette Kristiansund kommune, Molde kommune og Ålesund kommune.

Figur: Organisering av Barneblikk

Familieteama

Familieteam skal bidra til betre oppfølging og ha eit heilskapleg familiefokus. Tverrfaglege lokale team med tilsette frå kommuna og helseføretaket skal utarbeide forslag til konkrete oppgåver for familieteama. Etter kvart skal det vurderast om familieteama skal inngå i eit interkommunalt samarbeid med kringliggande kommunar.

Arbeidsprosessen i BarneblikkFagstoff / Lover og retnignslinjer

Aktuelle nasjonale veiledere for svangerskap, barsel og småbarns-tid

Fagstoff

Styringsgruppe Barneblikk

Styringsgruppe for Barneblikk

Tjenestetilbud

 Det er mange tilbod i kommunar og helseforetak i dag. Her finner du oversikt fordelt på vertskommunane og arbeidet med å utvikle det.

Ålesund

Molde

Kristiansund

Søre Sunnmøre

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.