HELSENORGE

Oversikt pasient- og pakkeforløp

Her finn du mellom anna informasjon kring pasient- og pakkeforløp samt ei oversikt over godkjende forløp.

Helsedirektoratet har innført omgrepet pakkeforløp, som er nasjonalt bestemte og beskrivne standardforløp for undersøkingar og behandlingar for bestemte diagnosar, med faste forløpstider. Målet er å bidra til rask utgreiing og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Pasient- og pakkeforløp skal bidra til gode, koordinerte og samanhengande tenester til brukarane. Dei skal sikre samhandling mellom brukar​, pårørande, fastlege, spesialisthelsetenesta, kommunale helse- og omsorgstenester og andre relevante aktørar.

Illustrasjonsbilete pasientforløp

Illustrasjonsbilete heilskaplege pasientforløp - frå FHI.

Helse Møre og Romsdal har sterkt fokus på standardisering av pasient- og pakkeforløp for å sikre forutsigbarheit og tryggleik for pasientar og pårørande. Det er stor vekt på at pasientane skal sikrast informasjon og brukermedverknad. Pasientforløpa er skrivne for fagpersonell, men er opne for alle. I oversikta under finn du ​godkjende pasientforløp med relevante prosedyrar som er forankra i nasjonale rettleiarar og regionalt standardiserte pasientforløp.​

Nasjonale anbefalinger, råd, pakkeforløp og pasientforløp

​​
Relevant informasjon frå Helse Møre og Romsdal om pasient og pakkeforløp:

Samla oversikt over godkjente pasient- og pakkeforløp i Helse Møre og Romsdal

Pakkeforløp Psykiske lidingar hos vaksne​


Pasientforløp for den eldre multisjuke pasient i Møre og Romsdal


Oversikt over forløpskoordinatorar i kommunane


Relevante lenker frå Helsedirektoratet:

Les meir om heilheitlege pasientforløp på Helsedirektoratet​

Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Spiseforstyrrelser hos barn og ungeMistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser for barn, unge og voksneUtredning og behandling av tvangslidelse (OCD)

Pakkeforløp hje​m for​ pasienter med kreft​

Relevante lenker frå HelseNorge:

Nasjonale pasientforløp for psykisk helse og rus - pasientinformasjon

Pakkeforløp for kreft - pasientinformasjon

Fann du det du leita etter?