HELSENORGE

Spesialisering i endokrinologi ved Volda sjukehus

​Om endokrinologisk utdanning, medisinsk avdeling Volda

Medisinsk avdeling er ei felles indremedisinsk avdeling med behandlingstilbod til innbyggjarane på Søre Sunnmøre som utgjer om lag 50 000. Vi har behandlingstilbod innan generell indremedisin, fordøyelsessjukdommar, hjertesjukdommar, lungemedisin og endokrinologi. Vi har og tilsett ein hematolog som er ferdig med si spesialisering i 2020. Avdelinga har til saman 30 senger og er inndelt i einingar etter fagfelt, men det er og mykje generell indremedisin ved alle einingane. Ved avdelinga er vi no 7 overlegar og 9 LIS-legar. Det er felles indremedisinsk vaktordning der LIS går døgnvakt med heimevaktordning og fri etter vakt. Overlegane dekke bakvaktsjiktet og har og heimevaktordning. Primærvakt dekkast av LIS1-legar.

Avdelinga kan dekke alle læringsmål i del 2 felles indremedisin og du roterer på avdelinga for å kunne få oppfylt desse.

Det endokrinologiske miljøet ved avdelinga er ikkje stort, vi har ein spesialist og ein LIS som spesialiserar seg i endokrinologi. Det meste av arbeidet er poliklinisk arbeid. Den store mengda av pasientbehandling er kvardagsendokrinologien, men vi utgreier også meir sjeldne endokrinologiske tilstander. Nokre undersøkingar må gjerast ved andre sjukehus i føretaket eller regionen. På sengeposten er vi samlokalisert med slageiniga, og det er i tillegg ein del generell indremedisin blant problemstillingane på sengeposten.

Om utdanningsløpet

Når du startar vil du, avhengig av tidlegare erfaring, vanlegvis den første tida bruke mest tid på del 2 felles indremedisin før du blir meir fast tilknytt vår seksjon for å fordjupe deg i det endokrinologiske faget. Du får oppgåver på sengepost og poliklinikk tilpassa din kompetanse med supervisjon og opplæring frå spesialist. Du vil få mengdetrening i dei vanlege endokrinolgiske tilstandene som diabetes type 1 og 2 og thyroideasjukdom, men og eit visst innblikk i fleire av teamene innan endokrinologien.

Du vil trenge rotasjonsteneste til enten sjukehuset i Ålesund eller Molde for å oppfylle læringsmål vi ikkje tilbyr hos oss. Det vil og vere behov for spesialiseringsperiode på 18 månader ved universitetssjukehus for å delta på hypofysemøter, binyre- og hypofysekirurgi, samt for å få stort nok voulm og erfaring i dei litt meir sjeldne tilstandane. Vi har avtale med St. Olavs Hospital i Trondheim og Oslo universitetssjukehus for slik teneste.

Introduksjon av nye LIS

Når du startar hos oss får du introduksjonskurs og opplæringsperiode med fokus på rutinar, prosedyrer, vaktarbeid og dataprogram før du startar i sjølvstendig vakt. Du får og tilbod om basale kurs innanfor ultralyd og enkel ultralyd cor på vakt.

Internundervisning og kurs

Internundervisning skjer i samband med morgonmøtet 4 dagar i veka og utgjer 120 timar i året. Internundervisninga er basert på eit 3-årleg undervisningsprogram som dekker læringsmål for LIS 2/3-utdanning i indremedisin. Overlegar og LIS-legar vekslar på å halde innlegg ved internundervisninga. Det er og felles undervisning for heile sjukehuset ein time kvar månad.

Du får fri til å delta på nasjonalt anbefalte kurs for spesialiteten.

Simulering og ferdighetstrening

Det er lite av våre tilstandar som er egna for simulering utanom akuttilstandar. Den beste treninga får du dagleg arbeid med pasientar. Kvar andre månad er trening i MET-team og slagteam. Vi har årleg AHLR-trening. Kvart halvår er det kurs i praktisk ultralyd på vakt (kardiologi, gastro, lunge).

Supervisjon, rettleiing og fagleg utvikling

Vi er ein liten seksjon og arbeider svært tett ilag. Det gir god tilgang på supervisjon i alt arbeidet du som LIS-lege gjer og det er lav terskel for å be om hjelp. Dette gjer og at det er god tilgang på både formelle og uformelle møter og samtaler med spesialist og rettleiar.

Vi vil samarbeide om inneliggande pasienter med felles previsitt og visitt. Ved poliklinikken er det moglegheit for diskusjon både før, under og etter konsultasjonen.

Du får tildelt rettleiar ved oppstart og det er sett av tid til rettleiing kvar månad.

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering. Det gjerast anten i dialog med rettleiar, supervisørar eller i eit evalueringskollegium. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.

Forsking

Det er ingen med PhD-grad på avdelinga. Vi har heller ingen eigne aktive forskingsprosjekt. Det er eiga forskingsavdeling i Ålesund som vi nyttar etter behov.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kolleger, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Det er laga ein felles plan for å oppfylle felles kompetansemål i Helse Møre og Romsdal. Mykje av dette lærer du medan du arbeider i eiga avdeling og med pasientretta arbeid og det er viktig å hugse på at dette er ein viktig del av det å utøve legeyrket. Utanom vanleg klinisk arbeid, skal mellom anna også alle LIS 2/3 delta på rettleiingskurs, vere med i tverrfaglege og tverrprofesjonelle faglege møter, vere med i teamarbeid der det er aktuelt, delta i pasientopplæring i eige fag, vere med på gruppevegleiing for oppsette tema og også delta på nasjonale og lokale kurs. Du skal også vere med i eit forbetringsarbeid eller forskingsprosjekt på eiga avdeling, til dømes kan dette vere å forbetre ei prosedyre eller eit pasientforløp.

Individuell utdanningsplan

Du skal ha ein individuell utdanningsplan som skildrar kva utdanning du skal gjennomføre og korleis dette skal gjennomførast. Individuell utdanningsplan er dermed både ein utdanningsplan og ein gjennomføringsplan. Denne vil til dømes skildre når du skal i spesialiseringsperiode til universitetssjukehus, og også i kva grad det er mogleg/naudsynt med rotasjon internt i vårt foretak. Eigne malar skal nyttast til dette. Rettleiar, du og din leiar vil saman lage din utdanningsplan innan to veker etter at du har starta.​

Utdanningsutval

Utdanningsutvalet utgjerast av ein overlege og ein LIS-lege. Det er overlege som er leiar av utdanningsutvalet. Utvalet planlegg gjennomføring av internundervisning, ser til at nye LIS-legar får tildelt rettleiar og arbeider for god kvalitet i utdanninga.

Tillitsvalde

Det er tillitsvalgte på både avdelings-, sjukehus- og foretaksnivå. Samarbeidet mellom dei tillitsvalte er godt og dei blir inkludert i alt som er relevant for LIS-gruppa.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanninga, kontakt:
Seksjonsoverlege Randi Revheim, tlf 70 10 50 00

Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Fann du det du leita etter?