HELSENORGE

Spesialisering i gastroenterologisk kirurgi ved Volda sjukehus

Om gastrokirurgisk utdanning, kirurgisk avdeling Volda

Helse Møre og Romsdal (HMR) er det sørlegaste av dei fire helseforetaka i Helse Midt-Norge, og Volda sjukehus er sørlegaste av dei fire sjukehusa i HMR. Sjukehuset ligg heilt på grensa til Vestland fylke og Helse Vest. 

Kirurgisk avdeling er ei felles kirurgisk/ortopedisk avdeling med behandlingstilbod til innbyggjarane på Søre Sunnmøre som utgjer om lag 50 000. Vi merkar og eit visst tilsig av pasientar frå Nordfjordregionen og er næraste sjukehuset for om lag 75 000 pasientar. Sjølv om det er ei felles avdeling med ortopedane, er dagaktivitet og dagarbeid atskilt for LIS. Vi har blautkirurgisk behandlingstilbod innan generell kirurgi, gastrokirurgi og urologi, med alle obligatoriske basisfunksjonar ift Legeforeninga sitt vedtak om slike. Det er fødesamarbeid med Nordfjord, slik at Volda har over 500 fødslar i året. Vi har 18 blautkirurgiske senger ved avdelinga for både akutte og elektive innleggingar. Vi er no seks overlegar ved avdelinga, der to er urologar og resten har dobbeltspesialitet i gastro- og generell kirurgi. Seksjonen har 4 LIS. I vaktsamanheng er det felles sekundærvaktlag med LIS i ortopedi slik at som LIS hos oss går du i 7-delt vaktordning der du dekker både blautkirurgi og ortopedi, men med både blautkirurgisk og ortopedisk bakvakt. Vaktsystemet for både LIS og overlegar er basert på heimevakt. Primærvakt dekkast av LIS1. LIS har aktiv vakt til kl 20, deretter passiv heimevakt. Overlegar har passiv vakt frå kl 17. Urologar har vakt 1-2 dagar i veka.

Som LIS 2/3 hjå oss får du stort volum for basale kirurgiske ferdigheiter, og vi forventar rask progresjon. Vi er ein viktig operasjonsmotor i foretaket, og du blir tidleg inkludert i dette. Du får også erfaring med høgspesialiserte kirurgiske prosedyrer etterkvart, og m.a. får du moglegheit til å fullføre alle gastro- og koloskopiar. Kirurgar skoperer 1-2 dagar i veka, og det blir satt av tid på arbeidsplanen for LIS på gastrolab. Det vil ofte være den mest erfarne LIS som blir prioritert til det. Vi har ikkje seksjonert dagkirurgi, noko som kan gi noko utfordringar med logistikk og pasientflyt. Vi har sidan 2011 arbeida med intern operasjonsflyt etter Namsos-modellen, noko som har gitt gode resultat. Vi har samarbeid med Ålesund om galle- og brokkoperasjonar, og opererer hhv ca 90 og 120 slike operasjonar årleg. Vi gjer alle slags akuttkirurgiske inngrep, samt elektive benigne tarmreseksjonar, og utvalde kreftoperasjonar, dei fleste laparoskopisk. Vi driv standard proktologisk verksemd. I HMR vert fedmeoperasjonar gjort i Volda. Tjukktarms- og endetarmskreft blir gjort i Ålesund eller Molde per i dag.

Du får også høve til å fullføre læringsmål i urologi. Vi har to urologar i full stilling, og urologisk seksjon har ca 1600 polikliniske konsultasjonar i året og betjener befolkninga på Søre Sunnmøre og dei nordlegaste kommunene i Vestland fylke. Alle vanlege urologiske problemstillingar blir utreia ved avdelinga. Den operative verksemda omfattar hovedsakleg transurethral kirurgi med 100-120 inngrep årleg. Det vert gjort alle typar dagkirurgiske inngrep. Større urologisk kreftkirurgi, til dømes nefrektomiar, skjer i Ålesund. 

Vi er akuttsjukehus med traumefunksjon, og driv eit aktivt traumearbeid etter nasjonal traumeplan. LIS tek del i praktisk øving med kasuistikk ein gong i månaden. På sjukehuset nyt vi godt av småsjukehusfordelane ifa korte avstandar og eit tett lege- og sjukepleiemiljø. Det fører til at samarbeidet er godt og drifta blir effektiv. Arbeidstida er fordelt mellom vakt, postarbeid, intensiv visitt, poliklinikk, operasjon, gastrolab og overvektspoliklinikk i Ålesund. Dette planleggast i vekentlig oversikt og i vaktplanen. I tillegg til å handtere vanlege akutte og elektive urologiske, generell- og gastrokirurgiske tilstandar, driv vi også med overvektskirurgi. Du får høve til å fullføre læringsmål som omhandlar overvektsbehandling, både operasjonar og poliklinikk. Ein blir fordelt mellom dei ulike oppgåvene i vaktplanen og i ei vekentlig oversikt. Vi har ikkje eigne MDT-møter, men har planer om å delta på Ålesund sitt møte. Enn så lenge må LIS oppfylle læringsmål som omhandlar MDT på anna sjukehus. 

Ved vår kirurgiske avdeling jobbar LIS og overlegar tett ilag med kvarandre, med ein lett tone og mykje rom for diskusjonar, og der fagleg fokus står i sentrum. Vi er kjent for å rekruttere godt, og vi vel å tru at det er grunna godt arbeidsmiljø, høg fagleg kvalitet og stort fokus på å gi god utdanning. Det er eit stort tilbod av fritidsaktivitetar her og som tilsett LIS hos oss blir du inkludert også i den delen av legelivet i Volda. Vi vil veldig gjerne ha deg som vår nye LIS!

Vi var nyleg omtala i «Kirurgen», og i vedlagte lenke kan du lese om oss. Vi gjengir denne artikkelen etter tillatelse frå redaktør av «Kirurgen».

Om utdanningsløpet

Avdelinga vår er ein ypperleg arena for ei brei, generellkirurgisk erfaring, men du får også erfaring med høgspesialiserte gastrokirurgiske prosedyrer. Når du startar hos oss vil du vanlegvis, med avhengig av tidlegare arbeidserfaring, starte med generell rotasjon for å kunne oppfylle læringsmåla knytt til del 2 felles kirurgi og vi estimerer at du treng om lag 2 år på å oppfylle desse læringsmåla. Dei fleste kan du gjere ved alle sjukehusa, men det er litt variasjon i behandlingstilbodet ved dei ulike sjukehusa og du kan trenge nokre hospiteringsdagar ved eit av dei andre sjukehusa, t.d overvektspoliklinikk i Ålesund. Etter kvart som du får meir erfaring og aukar kompetansen din, blir du og meir knytt til vår seksjon og får tilpassa oppgåver ut i frå din kompetanse og ferdigheter. For å kunne få oppfylt dei læringsmåla vi tilbyr både for del 2 felles kirurgi og del 3 gastrokirurgi vil du trenge minst 3 år ved vår seksjon. Du må i tillegg pårekne minst 1 år ved eit større sjukehus for å oppfylle læringsmåla vi ikkje tilbyr før du er klar for teneste ved universitetssjukehus. Dette gjeld hovedsakleg læringsmål som er knytta til kreftkirurgi.

Det er behov for 18 månader spesialiseringsperiode ved universitetssjukehus. Vi har avtale med St. Olavs hospital i Trondheim og Oslo universitetssjukehus for slik teneste. I løpet av denne tenesta skal du mellom anna ha teneste for å oppfylle læringsmål som mellom anna omhandlar lever- og pancreaskirurgi, avansert traumatologi, kreftsjukdom i øvre GI-tractus og simulatortrening. Totalt kan ein rekne at det tek minimum 7-8 år å bli ferdig med del 2 + GAK del 3. Kompetanseportalen beskriv kva slags læringsmål som må fullførast eller kompletterast ved universitetssjukehus.


Introduksjon av nye LIS

Når du startar hos oss blir du tatt godt imot og introdusert i avdelinga! Du får omvisning og nødvendig opplæring i rutiner, prosedyrer og dataprogram du skal bruke. Deretter blir du raskt sett i arbeid der overlege alltid er tilgjengelig for spørsmål. Du får og opplæring i vaktarbeid før du startar sjølvstendige vakter, også nødvendig opplæring i ortopediske prosedyrer nødvendig for vaktarbeid.

Internundervisning og kurs

Internundervisninga er tilpassa læringsmåla og vi følgjer eit undervisningsopplegg over om lag 2 år. Det blir satt opp undervisningslister for haust- og vårhalvår. Både overlegar, LIS 1,2 og 3 held undervisning. Det er 3 faste undervisningsdagar på 45 minutt kvar veke, der ein har GAK (gastrokirurgisk) tema, ein har ortopedisk tema, og ein har fellestema inkl kasuistikkar og komplikasjonsmøte. Ein gong kvar månad er det felles internundervisning for heile sjukehuset. I tillegg er det traume-fagdag 1 gong i halvåret, og fagdag for alle i avdelinga kvart 1-2 år. Vi har også eit internt operasjonsfilmarkiv under etablering, som er tilgjengelig for LIS som forbereding til operasjon, eller til bruk i sjølvstudium og internundervisning. 

Det prioriterast at LIS skal få delta på nødvendige kurs så langt mogleg, og hovudregelen er at dersom ein får plass på kurs, så får ein reise/delta. 


Simulering og ferdighetstrening

Vi har simulering med traumeteamet første fredag kvar månad. Katastrofeøving i foretaket rullerer mellom dei fire sjukehusa, altså kvart 4. år på dei ulike sjukehusa. Her deltek m.a. alle tilknytta kirurgisk avdeling.

Ved avdelinga har vi D-box og det er høve til dagleg trening på denne. Du får og tilbod om å vere med i strukturert utdanningsprogram på D-box.

Vi har også hatt kursdagar i regi av industrien med trening på D-box, organ og utprøving av nytt utstyr.

I heile foretaket arbeider vi med å strukturere inngrep og utstyr. Mellom anna vil vi definere kvart inngrep som ein serie av etappar, der du kan gjere ulike etappar av eit inngrep ut i frå erfaring og kompetanse. Dette trur vi gir betre og raskare operasjonstrening.

Supervisjon, rettleiing og fagleg utvikling

Vi er ei lita og oversiktleg avdeling og alle jobbar tett i lag. Det er kort veg for å be om hjelp når ein treng det. Vi har kontinuerlig, tett kontakt i klinisk arbeid kvar dag. På sengepost er det supervisjon med overlege, og på poliklinikken god tilgang på spesialist ved behov. Nye prosedyrer gjer du ilag med spesialist dei første gongane. På operasjonsstova opererer du alltid ilag med overlege til du er sjølvstendig, og du skal alltid avklare inngrep med overlege etter kvart som du blir meir sjølvstendig. Du tildelast rettleiar når du starter og vi tilstreber at du beheld same rettleiar så lenge du er her. Det er tett og dagleg kontakt mellom deg og rettleiar og lav terskel for både formelle og uformelle samtalar ved behov. Saman med rettleiar skal du og oppdatere utdanningsplanen din. Det settast av tid til rettleiing ein gong i kvartalet i undervisningsplanen, og oftare ved behov mellom den enkelte LIS og rettleiar. I tillegg blir evalueringskollegium, der aktuelle rettleiarar, supervisørar og næraste leiar deltek, gjennomført ein gong i halvåret. Her gjennomgår vi kvar enkelt LIS etter eit fast skjema, og rettleiar følger opp i samtale med LIS i etterkant. 

Vi prøver å legge til rette for at våre LIS kan delta i alle tilgjengelege faglege møter. Det er sett av tid til fordjuping tilsvarande 4 timar kvar veke.​


Dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Forsking

Det er ingen legar i avdelinga med PhD-grad. Foretaket har ei forskingsavdeling i Ålesund og vi bruker denne ved behov. Det er god tilgang på elektroniske tidsskrift i foretaket. Vi har ikkje noko pågåande forskingsprosjekt i avdelinga no. LIS blir oppmoda til å drive enkle registreringsarbeid, kvalitetsforbedringsprosjekt, eller skrive artiklar og ha innlegg på kirurgisk haustmøte eller andre faglege møter.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Individuell utdanningsplan

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutval

Utdanningutvalet ved avdelinga er sett saman av 2 overlegar (ein generell/ gastrokirurg og ein ortoped) og 2 LIS (ein i blautdelskirurgi og ein i ortopedi). LIS er involvert i organisering og forbetring av LIS- utdanninga gjennom arbeidsgrupper og vil i framtida vere involvert gjennom revisjonsarbeid, der tilbakemeldingar frå LIS vil bety mykje. Utdanningsutvalet skal sørge for at det blir lagt til rette for at LIS kan oppnå læringsmål, at LIS får rettleiing og vurdering, og utarbeide internundervisningsplan. 

Etterutdanning

Alle overlegar/ spesialistar i avdelinga får høve til og oppmodast til å halde seg oppdatert ved deltaking på nasjonale- og internasjonale kurs og kongressar. Slik deltaking blir liberalt innvilga. Alle deltek aktivt i internundervisning, undervisning av medisinstudentar og sjukepleiarar. Overlegepermisjon blir avvikla så sant drifta tillet det. Det skal foreligge ein plan for innhaldet i overlegepermisjonen. 

Tillitsvalde

Det er tillitsvalgte på både avdelings-, sjukehus- og foretaksnivå. Samarbeidet mellom dei tillitsvalte er godt og dei blir inkludert i alt som er relevant for LIS-gruppa.​​

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanninga, kontakt:
Seksjonsoverlege Olav Skjærpe Brattli, tlf 70 10 50 00


Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.


Fann du det du leita etter?