HELSENORGE

Spesialisering i ortopedisk kirurgi ved Kristiansund sjukehus

Om ortopedisk avdeling i Kristiansund

Avdelinga tilbyr ortopedisk pasientbehandling til ei befolkning på om lag 60 000 innbyggjarar på Nordmøre. I helgane utvidast pasientgrunnlaget til også å omfatte Romsdalen med sine om lag 60 000 innbyggjarar sidan det ikkje er ortopedisk helgevakt ved Molde sjukehus. Vi driv bredt innanfor det ortopediske faget. Det gjerast alle typer frakturkirurgi, med unntak av rygg og bekkenkirurgi. Vi gjer protesekirurgi i hofte, kne og skulder. Det gjerast artroskopisk kirurgi i skulder, håndledd, kne, ankel og fot. Vi har spesialkompetanse innanfor barneortopedi, ryggkirurgi, fotkirurgi, handkirurgi og protesekirurgi inkludert revisjonar. Tumorkirurgi gjer vi ikkje, utanom benigne tumores. 

Vi har 8 overlegestillingar og 6 LIS-stillingar hos oss. Overlegane dekker bakvaktsjiktet i 7-delt døgnvaktturnus med heimevakt delar av døgnet både kvardag og helg. LIS-legane har 6-delt vaktsjikt med døgnvakt. Det er tilstadevakt til kl 22 på kvardager. I helgane er det tilstadevakt frå klokka 09 (10) – 14 og får klokka 16 – 20. Utanom dette er det heimevaktordning. 

Om utdanningsløpet

Du treng om lag 4,5 år for å kunne oppfylle dei læringsmåla vi kan tilby hos oss. Du treng i tillegg 18 månader ved universitetssjukehus. Vi har avtale med St. Olavs Hospital og Oslo universitetssjukehus om slik teneste.

Introduksjon av nye LIS

Etter å ha blitt ønska velkommen, vil du få følge ein meir erfaren LIS-lege dei første dagane for å gjere deg kjend med både sjukehuset, rutiner og ulike datasystem. Du vil få ei innføring i arbeidet på skadepoliklinikken, i akuttmottaket, arbeid på sengepost og elektiv poliklinikk. I tillegg vil du vere med ein meir erfaren LIS-lege på vakt. Når du startar i sjølvstendig vakt vil du alltid ha ein overlege som bakvakt. Denne kan du kontakte for råd og bakvakta vil og vere med på alle inngrep fram til du er sjølvstendig. Etter kvart vil du og få starte med elektive/ planlagde inngrep på poliklinikken og på operasjonsavdelinga.

Internundervisning og kurs

Vi har eiga internundervisning ein gong pr veke. Det er lagt opp til mykje fellesundervisning via videomøte med St. Olavs Hospital i Trondheim som vi deltek på tre gongar pr veke. I tillegg er det felles ortopedisk undervisning i foretaket om lag 14-15 gongar pr år, som og skjer på video. Totalt utgjer dette i overkant av 70 timar undervisning pr år.

Som LIS skal du delta på nasjonalt anbefalte kurs, og andre relevante kurs for spesialiteten. Du har krav på minimum 2 veker permisjon med lønn kvart år for kursaktivitet. Kursavgift samt overnatting/kostutgifter som ikkje dekkast av DNLF utdanningsfond III, dekkast av arbeidgiver dersom deltaking på kurset vert innvilga.

Simulering og ferdighetstrening

Vi har ikkje organisert simulering eller ferdighetstrening ved avdelinga.

Supervisjon, rettleiing og fagleg utvikling

Ortopedi er eit praktisk fag og utdanninga er praktisk gjennom det daglege arbeidet etter mester-svenn prinsippet. Som LIS har du selvstendig poliklinikk ein gong kvar veke. I starten vil dette vere kontrollar, men etter kvart vil du også få nyhenviste pasientar. Det vil nesten alltid vere ein overlege i naborommet på poliklinikken som du kan konsultere ved behov. Du skal assistere på operasjonar frå starten av, og etter kvart opererer du med overlege som assistent før du blir sjølvstendig.

Ved oppstart får du tildelt rettleiar som er spesialist i ortopedi. Det er formalisert samtale med rettleiar ein gong pr månad, men og enkel tilgang på samtalar utanom dette ved behov.

Det er sett av tid til fordjupning tilsvarande 4 timar pr veke.

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Forsking

Foretaket har ei eiga forskingssavdeling som er tverrgåande i foretaket med aktivitet ved alle fire sjukehusa, og frå forskingsavdelinga får ein både hjelp og rettleiing i samband med forskingsprosjekt.
 
For å dekke læringsmål knytt til forsking og kunnskapshandtering i felles kompetansemål er det sett opp kurs over 2,5 dagar med undervisning i tema innan både forsking og forbetringsarbeid og i samband med dette vil du som LIS også gjennomføre eit forbetringsprosjekt lokalt. Det er ansatte i forskingsavdelinga og seksjon for helsetenesteutvikling som deltek i undervisninga ved desse interne kursa. 

Det er høg forskingsaktivitet i avdelinga og vi legg godt til rette for dei som ønsker å drive forsking i avdelinga vår. Per i dag har vi 2 ortopedar med doktorgrad. I tillegg er det fleire som er i doktorgradsløp, der dei fleste gjer det som deltidsstilling der resten av tida er klinisk arbeid.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Individuell utdanningsplan

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutval

Det er ikkje alt vi kan føreseia i ein klinisk kvardag på sjukehus og det gjer at planar frå dag til dag gjerne må endrast og justerast. Dette er heller ikkje noko unntak for utdanninga. Målet er at vi har eit system for utdanning som gjer at du i løpet av spesialiseringa utviklar deg til ein dyktig ortoped. Vi ønsker at du samarbeider med utdanningsutvalet og bidreg slik at systemet for utdanning heile tida blir best mogleg. 

Utdanningsutvalet utgjerast av to spesialistar og ein LIS-lege. Det er spesialist som er leiar av utdanningsutvalet.

Tillitsvalde

Det er alltid høve til å ha eigen tillitsvalt for YLF i avdelinga. Sjukehuset er ikkje så stort og per no er det hovudtillitsvalt ved sjukehuset som fungerer som felles tillitsvalt for alle yngre legar ved sjukehuset. Denne hjelper deg gjerne om det skulle vere noko du treng hjelp til. I tillegg er det eigen YLF-tillitsvalt på sjukehus- og foretaksnivå.

Kontakt

For spørsmål om spesialistutdanninga, ta kontakt med:

Kirsti Sevaldsen, overlege, seksjonsleiar.

Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Fann du det du leita etter?