HELSENORGE

Spesialisering i vaksenpsykiatri ved Molde sjukehus

Om psykiatrisk avdeling i Molde

I Molde finn du Avdeling for distriktspsykiatri Nordmøre og Romsdal og Avdeling for sjukehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal. Det er til saman 14 LIS som inngår i ei rotasjonsordning mellom dei ulike seksjonane. Rotasjonsordninga sikrer at du får gjennomført ulike typer teneste ved ulike seksjonar. Gjennom dette skal det være lagt til rette for at spesialistutdanninga kan gjennomførast innan normalt forventa tid. Antallet LIS ved dei enkelte seksjonane vil derfor over tid kunne variere noko utifrå den enkelte sitt utdanningsbehov.

I Molde har vi totalt seks seksjoner som driv utdanning av LIS fordelt på sjukehuspsykiatri og distriktspsykiatri. Det er no to ulike vaktordningar for LIS basert på geografisk lokalisasjon av dei ulike seksjonane, og du deltek i den som høyrer til seksjonen du arbeider ved. Ved alle seksjoner inngår LIS som en viktig del av den daglige driften gjennom deltakelse i vaktordning, mottak av pasienter samt oppfølging av inneliggende og polikliniske pasienter.

I Molde sentrum er det tre seksjonar for utdanning:

 • Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde
 • Poliklinikk psykisk helse DPS Molde
 • Seksjon for utgreiing og behandling Molde sjukehus

Seksjon for døgnbehandling har 2 tilsette spesialistar i psykiatri og vi har normalt 2 LIS i rotasjon. Ved poliklinikken er det 10 spesialistar som har sin arbeidsplass, inkludert ein godkjent rettleiar innan psykodynamisk psykoterapi og kognitiv terapi. Vi har normalt 2-3 LIS i rotasjon ved denne seksjonen. Ved seksjon for utgreiing og behandling er det tilsett 2 overlegar i til saman 1,5 stillingar. Dette vil auke med ei stilling hausten 2019. Vi har her oftast 2 LIS i rotasjon. LIS ved alle desse seksjonane deltar i ei 7-delt primærvaktordning.

Ved Hjelset, som ligg om lag 2 mil nord for Molde sentrum, er det i tillegg 3  psykiatriske seksjonar der LIS har si spesialistutdanning:

 • Akutt psykisk helse
 • Seksjon for rehabilitering psykisk helse
 • Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal.

Ved akutt psykisk helse har vi 3 overlegar og normalt 2 LIS i rotasjon. Seksjon for rehabilitering har tilsett 1 psykiater og 1 LIS i rotasjon, medan ved alderspsykiatri er det 2 spesialistar og normalt 1 LIS i rotasjon.

I tillegg til LIS-legar har vi til ei kvar tid 5-6 LIS 1 som er fordelt på seksjon for akutt psykisk helse, alderspsykiatri, døgnbehandling Molde DPS og utgreiing og behandling. LIS i rotasjon ved Hjelset og LIS1 går felles 8-9-delt primærvakt for Hjelset.

Spesialistane deltek i 14-delt bakvaktsordning. Denne dekker begge primærvaktordningane i Molde.

Om utdanningsløpet

Utdanningsløpet kan gjerast på mange ulike måtar og det er ikkje nokon standardmal for alle. Dette vert tilpassa både kva kompetanse du eventuelt har frå før, kva du manglar for å oppnå læringsmål og korleis vi får alt til å passe i hop. Det vil framgå av Kompetanseportalen kva læringsmål som kan oppnåast ved dei ulike seksjonane, og fleirtalet av læringsmål kan oppnåast ved fleire seksjonar. I tillegg vil ditt utdanningsløp også framgå av din individuelle utdanningsplan.

 • Læringsarena for læringsmål knytt til akuttpsykiatri er Akutt psykisk helse Molde eller Akutt psykisk helse Ålesund. Tenestetid her er minimum 12 månader. 
 • Læringsarena for læringsmål knytt til allmennpsykiatrisk poliklinikk er Poliklinikk psykisk helse Kristiansund, Molde, Ålesund eller Volda. Tenestetid er minimum 12 månader.
 • Læringsarena for læringsmål knytt til såkalla Eining for rehabilitering er ved følgande seksjoner: Døgnbehandling psykisk helse DPS Kristiansund, Døgnbehandling psykisk helse DPS Molde, Rehabilitering psykisk helse Hjelset(Molde), Døgnbehandling psykisk helse DPS Volda, Døgnbehandling psykisk helse DPS Sjøholt(Ålesund) og Døgnbehandling psykisk helse DPS Vegsund(Ålesund). Tenestetid er minimum 9 månader.
 • Læringsarena for læringsmål knytt til fordjupningsteneste gis ved følgande seksjonar: Alderspsykiatri Nordmøre og Romsdal(Molde) (fordypningstjeneste Alderspsykiatri), Alderspsykiatri Sunnmøre(Ålesund)(fordypningstjeneste Alderspsykiatri), Utredning og behandling psykisk helse Molde(fordypningsområde Korttidsintervensjon døgn), Poliklinikk psykisk helse Molde(fordypningsområde Traumebehandling) og Poliklinikk psykisk helse Ålesund(fordypningsområde Personlighetspsykiatri). Tenestetid er minimum 9 måneder.
  Nye læringsarenaer kan kome til etter nærare søknad. Alternative læringsarenaer for fordjupningsteneste kan vere ved godkjend seksjon innanfor spesialiteten Barne- og ungdomspsykiatri ved dei respektive sjukehusa.

Resterande tenestetid kan takast valfritt som forlenga tid ved ein utvalt seksjon eller fordelt mellom fleire seksjonar.

Introduksjon av nye LIS

Vi sender skriftleg informasjon om spesialistutdanninga og seksjonane før første arbeidsdag. Da får du og informasjon om oppmøtetidspunkt og oppmøtestad. Første dag blir du tatt imot av din seksjonsleiar. Avdelingssjefen vil også ha eit introduksjonsmøte med nye LIS. På den aktuelle seksjonen du blir plassert vil dei første dagane bli brukt til introduksjon og informasjon om arbeidet det er forventa at du som LIS skal gjere der. Du får tildelt klinisk rettleiar og rettleiinga startar i løpet av dei første to vekene.

Så raskt som mogleg etter oppstart skal du delta på obligatorisk kurs i vurdering av sjølvmordsrisiko og aktuelt lovverk innan psykisk helsevern.

Du har følgevakt med introduksjon til vaktarbeid før du startar i sjølvstendige vakter.

Internundervisning og kurs

Vi har felles internundervisning kvar veke på tirsdagar frå kl 12-14 for LIS ved alle seksjonar i Molde og Kristiansund i minimum 35 veker i året. Vidare har vi såkalla litteraturmøte for både LIS-legar og spesialistar tirsdagar kl 14-15. Det blir då lagt fram ulik relevant litteratur og kliniske problemstillingar/kasuistikkar.

Kvar 4. veke er det fokus på aktuelle organisatoriske saker. Vi har ein eigen  4-årig plan for internundervisning som dekker teorigrunnlaget for dei ulike læringsmåla. Hovudansvaret for LIS-undervisninga går på omgang mellom alle spesialistane tilsett ved seksjonane i Molde og Kristiansund. Både spesialistar og LIS har framlegg.

Alle LIS oppmuntrast til å delta på dagsseminar og kurs i foretaket. Det er i tillegg obligatorisk deltaking på helseforetaket sitt etikkseminar. Som LIS får du fri med løn til deltaking på nasjonalt anbefalte grunnkurs i psykiatri, samt emnekurs og valfrie kurs etter behov. I tillegg kjem dei nasjonalt anbefalte kursa, samt moglegheit for deltakelse på eksterne kurs og kongresser. Både LIS og overlegar får støtte til å delta på viktige kurs.

Simulering og ferdighetstrening

Ferdigheter lærast best gjennom klinisk praksis på dei enkelte seksjonar. Det er ikkje lagt opp til eigen simulering eller ferdigheitstrening.

Supervisjon, rettleiing og fagleg utvikling

Alle våre seksjonar er små og oversiktlege og du vil arbeide tett ilag med spesialistane. Supervisjon av LIS inngår som ein del av arbeidsoppgåvene til den enkelte spesialist på dei enkelte seksjonar. Dette skjer i form av felles samtalar med tilbakemelding til deg, drøftingar på morgonmøte og teammøter, og diskusjonar knytt til enkeltpasientar. Supervisjonen vil vere tettare på døgnseksjonar og meir etter behov ved poliklinikkane.

Du får oppnemnd rettleiar innan 1-2 veker etter oppstart. Det blir sett av fast tidspunkt 1 time kvar veke for klinisk rettleiing. I ferier og ved fravær dekker andre spesialistar opp for fast rettleiar. Du vil bytte rettleiar når du roterer til ny seksjon.

Det er satt av tid tilsvarande 4 timar pr veke til fordjupningstid.

Dokumentasjon av oppnådde læringsmål

Dei einskilde læringsaktivitetane og læringsmåla vert fortløpande vurdert og dokumentert i Kompetanseportalen. Det er di oppgåve å registrere alle læringsaktivitetar du gjer. For å sikre at du som LIS oppnår fagleg progresjon og innfrir kompetansekrava i spesialistutdanninga, vil det verte gjennomført regelmessig kompetansevurdering slik vi har beskrive over. Leiar har overordna ansvar for at læringsmål vert vurdert og godkjent og at dette vert dokumentert i Kompetanseportalen.​

Forsking

Vi oppmodar deg som LIS til å delta i kvalitetsforbedringsprosjekt og andre prosjekt knytt til forsking. Det blir med jamne mellomrom arrangert ELF-kurs der du kan delta. Spesialistar i psykiatri med akademisk kompetanse har med jamne mellomrom innlegg på LIS-undervisninga for å understøtte og bidra til at du oppnår læringsmål knytt til forsking.

Felles kompetansemål

Felles kompetansemål er ei eiga gruppe av læringsmål som er felles for alle spesialitetar. Tema for desse læringsmåla er samhandling med pasientar og kollegaer, kommunikasjon, etikk, pasient- og pårørandeopplæring, pasient- og brukermedverknad, kvalitet og pasientsikkerheit, forskingsforståing, kunnskapshandtering og systemforståing, organisasjonsutvikling og leiing.
Felles kompetansemål vert integrert i det daglege kliniske arbeidet. I tillegg er fleire av desse læringsmåla godt egna til tema for både individuell rettleiing og grupperettleiing. Fleire av læringsmåla vert dekt gjennom felles kurs på tvers av ulike spesialitetar organisert av helseforetaket. Sistnemnte gjeld mellom anna for kunnskapshandtering, forbetringsarbeid og forskingsforståing der den enkelte LIS skal delta på ei oppsett kursrekke i regi av helseforetaket. Som del av kurs i kunnskapshandtering og forbetringsarbeid skal det gjerast ei prosjektoppgåve i forbetringsarbeid. Denne kan gjennomførast i grupper dersom dette er ønskeleg, og gjerne internt i eiga avdeling. Tema for prosjektoppgåva bør drøftast med rettleiar og skal og avklarast med nærmaste leiar. I tillegg vert fleire læringsmål i FKM dekt i eit obligatorisk kurs om supervisjon, rettleiing og kommunikasjon som alle LIS i foretaket skal delta på. 
Det er ønskeleg at felles kompetansemål vert fullført før ein reiser i rotasjonsteneste til universitetssjukehus. ​

Individuell utdanningsplan

Alle LIS skal ha ein individuell utdanningsplan. Denne skal beskrive både innhaldet i spesialistutdanninga og ein plan for korleis den einskilde skal gjennomføre sitt spesialiseringsløp. Den individuelle utdanningsplanen skal vere eit verktøy for planlegging og oppfølging av deg som LIS. Ved tilsetjing av ny LIS har arbeidsgjevar ansvar for å lage ein individuell utdanningsplan. Det er naturleg at denne vert utarbeidd i samråd med deg som LIS og rettleiar. I den individuelle utdanningsplanen skal det framgå mellom anna når ein ser føre seg å gjennomføre dei ulike rotasjonane, sentralteneste ved universitetssjukehus og teneste ved indremedisinsk avdeling. Dette kan naturleg nok endre seg undervegs, men for best mogleg samkjørt planlegging av utdanninga til LIS-legane i avdelinga er det naudsynt å kunne legge overordna planar litt fram i tid.​

Utdanningsutval

Dei psykiatriske avdelingane ved Molde og Kristiansund sjukehus har felles utdanningsutval. Dette består av 3 overlegar, 1 LIS, 1 psykoterapirettleiar og ein avdelingssjef. Det er overlege som er leiar av utdanningsutvalet.

Utdanningsutvalet møtest om lag 3 gonger kvart semester. Ulike saker knytt til spesialistutdanning og LIS blir drøfta. I tillegg blir det arrangert samling for alle LIS og overlegar i psykiatri i Molde og Kristiansund to gonger pr. semester der ulike aspekt ved spesialistutdanning blir drøfta. LIS har eiga samling først, deretter samling for alle og til slutt samling for berre overlegane. LIS har til ei kvar tid høve til å kome med innspel og forbetringsforslag. Endrings- og forbetringsforslag blir drøfta både i utdanningsutvalet og ved dei to samlingane kvart semester der alle deltar.

Tillitsvalde

Det er felles YLF-tillitsvalt for Molde/Kristiansund. Denne sit og som fast medlem i utdanningsutvalet og har såleis ei viktig stemme med omsyn til utdanninga. YLF-tillitsvalt er og involert i ei rekke ulike fora saman med tillitsvalt for overlegane. Tillitsvalt handterer og andre saker og spørsmål som LIS ved avdelinga måtte ha. I tillegg er det YLF-tillitsvalt på sjukehus- og foretaksnivå.

Kontakt

Har du spørsmål knytt til spesialistutdanninga, kontakt
Overlege og leiar av utdanningsutvalet Molde sjukehus og Avdeling for DPS Nordmøre og Romsdal, Geir Magne Nødtvedt, tlf 71 12 00 00

Her finn du ei oversikt over andre spesialistutdanningar i Helse Møre og Romsdal.
Fann du det du leita etter?