HELSENORGE

Simulering

Simulering gjer at helsepersonell kan trene på realistiske pasientsituasjonar i verkelege omgjevnadar, og kan vere alt frå ferdigheitstrening til fullskalasimulering. For å styrke auka fagleg kompetanse og betre pasienttryggleiken satsar HMR på simulering som pedagogisk verkty. 


Prosess In situ Teamsimulering med ansatte og studenter NTNU/HMR - Hovedside (helse-mr.no)
Eit viktig mål med simuleringsarbeidet er å trene på realistiske pasientsituasjonar og på denne måten styrke utdanning og kompetansebygging for helsepersonell. Som ein konsekvens av dette aukar også pasienttryggleiken. I tillegg bidreg standardisert simulering til å bygge kompetanse på tvers av fagområda. I fleire scenarier vil ein til dømes trene i eit tverrprofesjonelle team.

​Simulering er ein viktig del av læringssløyfa for spesialisert helsepersonell. I fjor høst blei det gjennomført eit pilotprosjekt, kjend som SimiLis, med simulering på alle sjukehusa. 

Kvart sjukehus vil har ein VirtSim-koordinator, som vil jobbe tett opp mot teamleiar for VirtSim, Elisabeth Forberg.  Desse fire er:

- Volda sjukehus: intensivsjukepleiar Bodil Helle
- Ålesund  sjukehus: anestesisjukepleiar Trine Larsen
- Molde sjukehus: intensivsjukepleiar Bjørn Ove Hagset (akuttmottak) 
- Kristiansund sjukehus: intensivsjukepleiar Stine Sagli


Fann du det du leita etter?