HELSENORGE

Feriestengde avdelingar

Helseføretaket har i alle år hatt eigne planar for ferieavviklinga. Dette inneber koordinert stenging og planlagt lågaktivitet ved kliniske avdelingar og seksjonar både på det einskilde sjukehus, og på tvers av sjukehusa. Også rehabiliteringsinstitusjonane og DPS er omfatta av ordninga. 

For 2023 legg ein opp til stenging og lågaktivitet i samband med påska, ferieavviklinga (veke 26 – 33) og jul/nyttår. Hensikta er best mogleg samordning av ferieavviklinga, slik at ein oppnår stabil drift resten av året og reduserer behovet for ferievikarar og overtid/ekstrahjelp.

I hovudsak startar ei stenging kl 15.00 om ettermiddagen og opnar kl 08.00 om morgonen.

Her finn du oversikt over feriestengde avdelingar (PDF)​​

I samband med ferieavviklinga blir det også redusert drift ved fleire avdelingar og seksjonar. I tillegg kan det vere lågare aktivitet i nokre avdelingar og seksjonar i samband med vinter- og haustferieveka.


Her finn du oversikt over stengde/opne rehabiliteringsinstitusjonar i Helse Midt-Norge påska 2023 (pdf)

Fann du det du leita etter?