Nyheiter

 • 19.10.2017
  Utviklingsplanen er klar for styret

  Den 25. oktober skal utkast til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019 – 2022 leggast fram for styret. Deretter skal planen ut på seks vekers offentleg høyring.

 • 18.10.2017
  Kronikk: Oppklaring kring utviklingsplanar

  Sunnmørsposten har dei siste dagane hatt ein serie med artiklar i forhold til Helse Møre og Romsdal (HMR) sitt bygningsmessige planleggingsarbeid. Det er behov for ei oppklaring.

 • 16.10.2017
  Sakspapir til styremøtet 25. oktober

  Onsdag 25. oktober er det styreseminar og styremøte i Helse Møre og Romsdal. Innkalling og saksliste er no lagt ut på nett. Saksdokumenta blir lagt ut fortløpande.  

 • 12.10.2017
  Statsbudsjett 2018 og SNR

  Regjeringa la i dag fram statsbudsjettet for 2018, der lån til å starte bygginga av SNR er eit av fleire foreslåtte tiltak i Møre og Romsdal.

 • 04.10.2017
  Meld deg på samhandlingskonferansen

  31. oktober er det samhandlingskonferanse med akuttmedisinske tenester i fokus.

 • 02.10.2017
  Anbefaler pediatrisk eining i SNR

  Pediatrigruppa si anbefaling er offentleggjort i dag, og ei samla gruppe er einige om konklusjonen.

 • 27.09.2017
  Styret med tydeleg signal

  Resultatet for august månad blei 16,7 millionar kronar dårlegare enn venta.

 • 27.09.2017
  Følg styremøtet 27. september

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 22.09.2017
  Samla den fremste traumeekspertisen frå regionen

  Torsdag ble det arrangert regional traumesamling med fokus på den blødende pasienten.

 • 22.09.2017
  Populært bamsesjukehus

  Over 100 barn frå fire barnehagar stakk innom bamsesjukehuset for å få fiksa på bamsane sine.

 • 14.09.2017
  La frem tre moglege modeller

  Torsdag var det innspelskonferanse for det framtidige barnemedisinske tilbodet i Helse Møre og Romsdal.

 • 07.09.2017
  Tøff sommar i ungdomspsykiatrien

  Mangel på kompetent personell ga fleire avviksmeldingar i juni og juli.

 • 30.08.2017
  Strammar grepet

  Etter to sommarmånader som har forverra økonomien i helseføretaket, gikk eit samla styremøte inn for ei tettare oppfølging framover.

 • 30.08.2017
  Følg styremøtet 30. august

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 24.08.2017
  - Må ta fleire grep for å snu økonomien

  Juni og juli har vært to svært utfordrande månader økonomisk sett for Helse Møre og Romsdal, og  adm.dir Espen Remme er svært uroa over utviklinga.

 • 21.08.2017
  Førehandsrøysting ved sjukehusa til stortingsvalet 2017

  11. september er det stortingsval. Valgsekretariata  i kommunane sørger for at pasientar og tilsette kan førehandsrøyste ved dei fire sjukehusa i Møre og Romsdal. 

 • 15.08.2017
  Ustabile telefonliner i Molde og Kristiansund

  OPPDATERT 16.08.2017: Telefonlinene er no stabile. Dei blir overvaka utover dagen for å sjekke at linene framleis er stabile når trafikken aukar igjen.

 • 15.08.2017
  Vi skal utvikle sjukehusa våre til det beste for pasientane

  Helse Møre og Romsdal (HMR) sitt overordna mål er å sikre alle 266 000 innbyggjarane i fylket eit best mogleg fagleg tilbod. Gjennom utviklingsplanen jobbar vi no saman med kommunane for å planleggje framtidas helsetenester.

 • 10.08.2017
  Helseføretaket vedtek førelegg i Sebastian-saka

  Helse Møre og Romsdal er ilagt eit førelegg på 500.000 kroner i samband med Sebastian-saka.

 • 08.08.2017
  Solberg lovar pengar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

  Statsminister Erna Solberg bekrefter at det kjem pengar til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på neste års statsbudsjett.

 • 26.07.2017
  Ustabile telefonlinjer i Molde og Kristiansund

  Etter eit strømbrot på Molde sjukehus, har det vore nokre problem med ustabile telefonlinjer.

 • 03.07.2017
  Lungeseksjonen er førebilete i arbeidet med ventetider

  Lungeseksjonen ved sjukehuset i Ålesund fekk ros da helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte sjukehuset førre veke. Høie fekk mellom anna høyre korleis avdelinga gjennom systematisk arbeid har greidd å redusere ventetida for pasientane kraftig.

 • 23.06.2017
  Tilsett klinikksjef i klinikk for psykisk helse og rus

  Karl-Arne Remvik har i dag takka ja til stillinga som ny klinikksjef i Klinikk for psykisk helse og rus i Helse Møre og Romsdal (HMR).

 • 21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 16.06.2017
  Auka inntekter i mai

  Mai månad viser inntekter på 1,7 mill. kroner høgare enn budsjettert, medan varekostnader og lønskostnader trakk ned månadsresultatet som blei 9,2 millionar bak budsjett. Totalt er avviket mot budsjett på -57 mill. kroner korrigert for pensjonskostnader.

 • 16.06.2017
  Stor tru på å tenke nytt i utviklinga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

  Vi må våge å tenke nytt rundt dimensjonering og utvikling av tilbodet til pasientane våre, det var bodskapen både frå SNR-prosjektet og fleire styremedlemmar under møtet 16.juni.

 • 15.06.2017
  Følg styremøtet 16. juni

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 07.06.2017
  Forskingspris for fokus på samhandling

  Regionalt brukerutval i Helse Midt-Norge deler ut pris til klinikksjef Torstein Hole (Helse Møre og Romsdal) og professor Marit Kvangarsnes (NTNU Ålesund).

 • 01.06.2017
  Noko redusert drift på Hjelset fram til 12.juni

  Deler av alderpsykiatrisk avdeling på Hjelset må halde stengt inntil vidare. Bygget blei skadd da det oppstod brann onsdag føremiddag og fire sengeplassar er råka.

 • 31.05.2017
  Brannen på Hjelset er sløkt

  Det oppstod brann på kjøkkenet ved den alderspsykiatriske avdelinga på Hjelset onsdag føremiddag. - Brannen er sløkt og situasjonen er under kontroll, det seier avdelingssjef i klinikk for psykiske helsevern og rus, Berit Kalgraff.

 • 30.05.2017
  Får gode skussmål for arbeidet med pasienttryggleik

  Sjefen for pasienttryggleiksprogrammet tok turen innom Ålesund sjukehus forrige veke.

 • 22.05.2017
  Hjelp til å velje

  Når du får tilvising til undersøking eller behandling på sjukehus, har du rett til å velje behandlingsstad. Ønsker du individuelle råd før du bestemmer deg? Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp av ein pasientrådgivar!

 • 15.05.2017
  Først i Noreg med spesialistutdanning for legar innan rus- og avhengigheit

  - Ein stor milepæl for oss, seier avdelingssjef Kari Remø Nesseth.

 • 12.05.2017
  Utlysing av forskingsmidlar frå Helse Møre og Romsdal HF for 2018

  Utlysing av forskingsmidlar

 • 11.05.2017
  Halverte akuttinnleggingar i psykiatrien

  Torsdag ble seksjonsleiar Jo Volle heidra med den gjeve leiarprisen i pasientsikkerheit av helseminister Bent Høie.

 • 10.05.2017
  Held fast på strategien

  Eit uføresett dårleg resultat for mars låg som bakteppe då styret i Helse Møre og Romsdal skulle behandle statusrapport og langtidsbudsjett i dagens møte. Eit negativt avvik på 28,2 millionar i mars, og totalt 35,9 millionar for dei tre før...

 • 10.05.2017
  Nye skisser av akuttsjukehuset på Hjelset

  Planlegginga av Sjukehuset Nordmøre og Romsdal held god framdrift og er i rute. Under styremøtet 9.mai fekk styret sjå heilt nye illustrasjonar som viser utviklinga av akuttsjukehuset på Hjelset.

 • 09.05.2017
  Følg styremøtet 9. mai

  Vi streamer direkte frå styremøtet. Sendinga startar kl 10.00.

 • 08.05.2017
  Omfattande forskingsprosjekt starta i dag

  Med BIOSTOP-studien starta Helse Møre og Romsdal sitt største forskingsprosjekt nokonsinne.

 • 28.04.2017
  Økonomisk nedtur i mars

  Helse Møre og Romsdal har store negative tal for drifta i mars månad, noko som gjer det nødvendig å sette i verk tiltak for å sikre fagleg tilbod og økonomisk berekraft.

 • 27.04.2017
  Nytt høyrselstilbod ved Volda sjukehus

  Torsdag 27.april var det høgtideleg opning av nytt høyrselstilbod ved Volda sjukehus. Tilbodet er i regi av høyrselssentralen i Ålesund og vil ha opent med to audiografar 2 gonger i månaden.

 • 26.04.2017
  Røykutvikling i barne- og ungdomsavdelinga i Ålesund

  Etter kl. 3 natt til 26. april oppsto det røykutvikling i kjøkkenet i 2. etg ved barne- og ungdomsavdelinga ved Ålesund sjukehus. Sju pasientar med pårørande blei evakuert og er fordelt til aktuelle avdelingar i sjukehuset og pasienthotellet.

 • 21.04.2017
  Gler seg til framtida med Helseplattformen

  Pasientar, tilsette i spesialisthelsetenesta og i kommunane ser fram til ein ny felles pasientjournal. Det fekk Helseplattformen erfare då dei besøkte Helse Møre og Romsdal med utstilling og foredrag denne veka.

 • 10.04.2017
  Planlegg framtida no

  Utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal er for alvor i gang! Fredag før påske møtte om lag 70 deltakarar frå kommunar, brukarar og tillitsvalde på det første av i alt tre planlagde dialogmøter mellom partane i 2017.

 • 07.04.2017
  Klinikksjef blir ny prosjektsjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)

  Ketil Landevåg Gaupset er tilsett som ny prosjektsjef for SNR-prosjektet. Gaupset vil saman med prosjektdirektør Helle Jensen frå Sykehusbygg, utgjere leiarduoen som får ansvaret for utviklinga og planlegginga av det nye fellessjukehuset.

 • 05.04.2017
  Påskestengde avdelingar

  Fleire avdelingar har stengt eller lågare aktivitet i høgtider og feriar. Sjå oversikta over kva avdelingar som er stengt i påska.

 • 04.04.2017
  Dialogmøte om utviklingsplanen 7. april

  Kva vil vere dei viktigaste utviklingsområda som bør prioriterast i utviklingsplanen 2018 - 2021? Det står på programmet når Helse Møre og Romsdal inviterer til dialogmøte med viktige samarbeidspartar fredag 7. april.

 • 31.03.2017
  I mål med manuell teljing i psykiatrien

  I februar i år fekk alle helseføretak i landet pålegg frå Helse- og omsorgsdepartementet å gjere ei manuell teljing av alle vedtak tvangsvedtak for årene 2014 og 2015, og å rapportere inn desse innan 1. april. I ettermiddag sendte klinikksj...

 • 27.03.2017
  Satsar i lag for ein heilskapleg behandling av eldre, multisjuke pasientar

  Heile fylket er involvert i det som er det største samhandlingsprosjektet Helse Møre og Romsdal har vore med på. Torsdag 23. mars var det samling i Ålesund, dette var den andre av fire samlingar i ein fylkesturné for å styrke heilskapen i b...

 • 24.03.2017
  Leiar for arbeidet med det barnemedisinske tilbodet er klar

  Barnelege Marianne Nordhov skal leie arbeidsgruppa som skal evaluere dagens driftsmodell i Nordmøre og Romsdal, og greie ut framtidig organiseringa av pediatrien i heile helseføretaket.

Sjå alle nyheitene

2016

2015