HELSENORGE

Overvektspoliklinikken har fått kvalitetspris

Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N) har tildelt overvektspoliklinikken ved Ålesund sjukehus og Sykehuset Innlandet SOReg-prisen for mest komplette innmeldingar av operasjonar i 2016.

Anne Berit Dalhaug og Mona Uggedal
Anne Berit Dalhaug og Mona Uggedal

Sjukepleiarane Mona Uggedal og Anne Berit Dalhaug står for registreringa som har gitt pris til Ålesund sjukehus. Dei starta med denne registreringa i slutten av 2015, då det vart bestemt at Ålesund sjukehus skulle delta i SOReg-N. Dei skildrar det som ei grundig registrering som kan bidra til å utvikle tilbodet til pasientane.

Prisen kom som ei positiv overrasking på dei to sjukepleiarane. Den blei utdelt 6. april på den årlege SOReg-dagen i Bergen. 

Fakta om SOReg

  • Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg) vart først utvikla og tatt i bruk i Sverige (SOReg-S) i 2007.
  • Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N) er bygd opp i nært samarbeid med og på same måte som det svenske registeret
  • SOReg-N skal kartlegge kor mange som blir fedmeoperert i Noreg, og gi eit bilete av kvaliteten på behandlinga.
  • Det er eit mål at alle som utfører fedmekirurgi i Noreg skal kunne legge inn opplysingar om pasientane dei behandlar.
  • Å delta i kvalitetsregisteret er frivillig, og pasienten blir spurt om han/ho samtykker til at opplysingane blir registrert i databasen
  • Eit felles skandinavisk register gjer det mogeleg å samle inn opplysingar frå fleire land og dermed oppnå eit større samanlikningsgrunnlag for å kunne vurdere kvaliteten på og effekten av kirurgi

Kilde: helse-bergen.no