Fleire små bilde som viser noko av aktiviteten i Helse Møre og Romsdal

Utviklingsplan

Vi må planlegge framtida no

Kva er ein utviklingsplan?

Ein utviklingsplan skal peike på ønska utviklingsretning for sjukehusa i helseføretaket og kva tiltak som er nødvendige for å møte utfordringane i framtida. Planen skal seie noko om korleis helseføretak vil utvikle verksemda si for å vere klar for dei framtidige behova for helsetenester.

Formålet er å skape pasienten si helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og
riktige bygg og utstyr. 

Alle helseføretak i Noreg skal lage ein utviklingsplan for si verksemd, og den skal reviderast kvart 4. år. 

Nyheiter

Organisering av utviklingsplanarbeidet 

Styringsgruppe

Styringsgruppa har det overordna ansvaret for arbeidet med utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal, og er sett saman av leiargruppa i tillegg til representantar frå tillitsvalde, verneombod og brukarutval. Møta i styringsgruppa blir lagt i tilknytning til dei ordinære møta i leiargruppa.


Styringsgruppemøte

6. februar 20189. januar 201819. desember 201714. november 201717. oktober 201722. august 2017

6. juni 2017

2. mai 2017

Komande møte i styringsgruppa

 • 6. mars 2018
 • 3. april 2018


Eigar

Espen Remme, administrerande direktør

Medlemmar

 • Helge Ristesund, assisterande direktør
 • Mariann Hagerup Gammelsæther, konstituert fagdirektør
 • Heidi Nilsen, økonomidirektør
 • Ketil Hjelset, konstituert HR-direktør
 • Trine Kvalheim, kommunikasjonsdirektør
 • Kjersti Bergjord, klinikksjef for akuttbehandling
 • Svanhild Tranvåg, klinikksjef for diagnostikk
 • Mona Aagard-Nilsen, klinikksjef for drift og eigedom
 • Astrid Johanne Brandshaug, klinikksjef for kirurgi
 • Henrik Erdal, klinikksjef for kvinner, barn og ungdom
 • Torstein Hole, klinikksjef for medisin og rehabilitering
 • Karl-Arne Remvik, klinikksjef for psykisk helse og rus
 • Anette Lekve, føretakstillitsvalt NSF
 • John Christian Høye, føretakstillitsvalt Norsk overlegeforening
 • Ida Camilla Monn Birkhaug, føretakstillitsvalt Yngre legers forening
 • Bjarte Jensen, hovudverneombod
 • Asbjørn Ringdal Gausdal, brukarrepresentant
 • Jacob Strand - vara, brukerrepresentant

Frå 22. januar ble gruppa supplert med fire kommunale representantar:

 • Kjetil Fylling, kommunalsjef Sula kommune (repr. Nordre Sunnmøre)
 • Arne Gottenberg, kommuneoverlege og fagsjef Volda og Ørsta kommune (repr. Søre Sunnmøre)
 • Cato Innerdal, kommuneoverlege Molde kommune (repr. Romsdal)
 • Siv Iren Stormo Andersson, kommunalsjef Kristiansund kommune (repr. Nordmøre)

Koordineringsgruppe

Gruppa vil legge til rette for og koordinere aktivitetar og framdrift i planarbeidet. Medlemmar i gruppa kjem frå klinikkane i tillegg til fagavdelinga og kommunikasjonsavdelinga.

Koordineringsgruppa sitt mandat

 • Rapporterer til styringsgruppa
 • Skal i hovudsak arbeide på systemnivå
 • Skal bidra i arbeidet i dei sakene som gjeld fleire klinikkar (I eit føretak- og sjukehusperspektiv)
 • Vere bindeledd mellom den enkelte klinikk og styringsgruppa
 • Kome med bidrag til tema i utviklingsplanen til styringsgruppa
 • Bidra til koordinering mot SNR
 • Gruppa skal supplerast med aktuell fagleg kompetanse i saker der det er behov for det
 • Arbeidet med utviklingsplanen må sjåast i samband med langtidsplan/langtidsbudsjett

Koordineringsgruppemøte

2. mars 20181. februar 20184. januar 201812. desember 20176. oktober 2017

21. september 2017

18. august 2017

2. juni 2017

5. mai 2017

Komande møte

 • 22. mars 2018

Medlemmar

 • Lena Bjørge Waage, rådgivar seksjon for samhandling, prosesskoordinator/leiar sekretariatet
 • Anne Strand Alfredsen Larsen, strategirådgivar seksjon for helsetenesteutvikling, prosesskoordinator
 • Trine Kvalheim, kommunikasjonsdirektør 
 • Audun Krøvel, spesialrådgivar teknologi og utvikling
 • Kari Marie Remø Nesseth,  avdelingssjef tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)
 • Manuela Strauss, avdelingssjef psykisk helsevern barn og unge
 • Inge Lode, avdelingssjef radiologi Ålesund og Volda
 • Hans-Christian Ofstad, prosjektleiar SNR
 • Trine Sperre, seksjonsleiar budsjett og analyse
 • Berit Teige, forskingssjef
 • Øyvind Eriksen, HR-rådgivar
 • Øystein Lian, seksjonsleiar ortopediske legar Kristiansund (medlem fram til 5. oktober)
 • Kristen Rasmussen, avdelingssjef AMK, luftambulanse og pasientreiser
 • Jan Ove Gravdal, rådgivar, Klinikk for medisin og rehabilitering
 • Knut Nautvik, sjukehuskoordinator Volda
 • Anita Skarshaug Kvendseth, sjukehuskoordinator Molde 

Samhandlingsperspektivet

Prioriterte utviklingsområde innanfor samhandlingsperspektivet har si forankring i dialogmøtet mellom kommunane og helseføretaket 7. april.

Prioriterte utviklingsområde innan samhandlingsperspektivet:

 1. Barn og unge
  • Arbeidsgruppe: Barn og unge
 2. Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling
  • Arbeidsgruppe: Prioritere psykisk helsevern og rusbehandling
 3. Styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus
 1. Strategi og handlingsplan for forsking, innovasjon, utvikling og kompetanse (FIUK)
  • Arbeidsgruppe: Forsking
  • Arbeidsgruppe: Innovasjon
  • Arbeidsgruppe: Utvikling
  • Arbeidsgruppe: Kompetanse
 2. Framtidsretta pasientforløp for den eldre multisjuke

Føretaksperspektivet

Tema i føretaksperspektivet er knytte til område som er felles for fleire klinikkar, og som ikkje naturleg fell inn i utviklings- eller verksemdsplanen for ein klinikk åleine.

Prioriterte utviklingsområde innan føretaksperspektivet:

 1. Pediatri
 2. PET
  • Arbeidsgruppe PET
 3. PCI
  • Arbeidsgruppe: PCI (frå januar 2018)
 4. Desentralisering av tenestetilbod i spesialisthelsetenesta - inklusiv avtalespesialistar
  • Arbeidsgruppe: Desentralisering av tenestetilbod i spesialisthelsetenesta - inklusiv avtalespesialistar
 5. Operasjonsrobot
  • Arbeidsgruppe: Operasjonsrobot (frå januar 2018)
 6. Bygningsmessig utviklingsplan

Klinikkperspektivet

Klinikkperspektivet handlar om dei interne utviklingsområda klinikken sjølv eig og ønsker å satse på i planperioden.

Organiseringa har vore opp til den enkelte klinikk, der ein har oppfordra til å nytte etablerte fora i klinikken som t.d. klinikkråd, fagnettverk etc. Utviklingsplanen har også vore tema på møta mellom administrerande direktør og klinikken i samband med leiinga sin gjennomgang.

 1. Klinikk for akuttbehandling
 2. Klinikk for diagnostikk
 3. Klinikk for drift og eigedom
 4. Klinikk for kirurgi
 5. Klinikk for kvinner, barn og ungdom
 6. Klinikk for medisin og rehabilitering
 7. Klinikk for psykisk helse og rus

Møteplan

2018

 • 4. januar 2018, koordineringsgruppemøte
 • 9. januar 2108, styringsgruppa utviklingsplan
 • 16. januar 2018, dialogmøte med tilsette Volda, bygningsmessig utviklingsplan
 • 17. januar 2018, dialogmøte med tilsette Ålesund, bygningsmessig utviklingsplan
 • 18. januar 2018, møte med tillitsvalde
 • 19. januar 2018, dialogmøte Kristiansund
 • 1. februar 2018, koordineringsgruppemøte
 • 6. februar 2018, styringsgruppa utviklingsplan
 • 21. februar 2018, styremøte HMR
 • 1. mars 2018, koordineringsgruppemøte
 • 6. mars 2018, styringsgruppa utviklingsplan
 • 22. mars 2018, koordineringsgruppemøte
 • 3. april 2018, styringsgruppa utviklingsplan

2017

 • 8. september 2017, Lokalt samhandlingsutval Molde
 • 8. september 2017, Arbeidsgruppa barn og unge, samhandlingsperspektivet
 • 12. september 2017, Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal
 • 14. september 2017, Innspelskonferanse, barnemedisinske tilbodet HMR
 • 15. september 2017, Samhandlingsgruppa, Sunnmøre regionråd
 • 21. september 2017, Koordineringsgruppa utviklingsplan
 • 26. september 2017, Arbeidsgruppa styrking av akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus
 • 3. oktober 2017, FIUK (Forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse)
 • 6. oktober 2017, Koordineringsgruppa utviklingsplan
 • 17. oktober 2017, Styringsgruppa utviklingsplan
 • 24.oktober 2017, Formannskapet Ålesund kommune
 • 25. oktober 2017, Styreseminar og styremøte HMR (også tilgjengeleg via streaming)
 • 30. oktober 2017, Dialogmøte
 • 31. oktober 2017, Samhandlingskonferanse
 • 10. november 2017, Seminar for tillitsvalde
 • 17. november 2017, Romsdal regionråd
 • 21. november 2017, Leiarsamling alle leiarar HMR
 • 22. november 2017, Overordna samhandlingsutval
 • 24. november 2017, Sunnmøre regionråd
 • 27. november 2017, Seminar tillitsvalde
 • 28. november 2017, Møte lokalt samhandlingsutval Volda
 • 29. november 2017, Styremøte HMR
 • 5. desember 2017, Møte med inviterte fagfolk og tillitsvalde/verneombod Kristiansund sjukehus
 • 12. desember 2017, Koordineringsgruppa utviklingsplanen
 • 12. desember 2017, Møte med inviterte fagfolk og tillitsvalde/verneombod Molde sjukehus
 • 14. desember 2017, Møte med inviterte fagfolk og tillitsvalde/verneombod Ålesund sjukehus
 • 18. desember 2017, Møte med inviterte fagfolk og tillitsvalde/verneombod Volda sjukehus
 • 19. desember 2017, Styringsgruppemøte utviklingsplan


Kvalitetssikring

Utviklingsplanen skal gå gjennom ei ekstern kvalitetssikring. Dette arbeidet blir koordinert regionalt, og er lagt opp som ei følgjeevaluering. Føremålet med kvalitetssikringa er å sikre at prosessen kring utarbeiding av utviklingsplanen følgjer rettleiaren for utviklingsplanar.

Kvalitetssikring lokal utviklingsplan - Rapport januar 2018Kvalitetssikring lokal utviklingsplan - Delrapport oktober 2017Kvalitetssikring lokal utviklingsplan - Delrapport august 2017


Arenaer for medverknad i utviklingsplanarbeidet

Sjukehusvise møte

Interne høyringsmøte for kvart sjukehus i Helse Møre og Romsdal.

Program og presentasjon for møtaOppsummering Kristiansund sjukehusOppsummering Molde sjukehusOppsummering Volda sjukehusOppsummering Ålesund sjukehus

Les også: Gjennomførte dialogmøte om bygningsmessig utviklingsplan

Brukarutvalet

Utviklingsplanarbeidet skjer i nært samarbeid med brukarutvalet. Brukarane er representerte i styringsgruppa, og skal vere med i alle arbeidsgruppene. Brukarutvalet blir orientert om, og kan kome med innspel til planprosessen.

Orienteringssaker som er lagt fram for brukarutvalet kan du lese her


Dialogmøte

For å sikre ein gjensidig og heilskapleg planprosess, vert det stilt klare forventingar til medverknad i
utviklingsplanarbeidet. Ein av desse arenaene er dialogmøtet som vanlegvis blir gjennomført ein gong årleg. I 2017 er det lagt opp til tre dialogmøter for å sikre god medverknad og nær dialog mellom partane. Dette er i tråd med vedtatt Samhandlingsavtale (2015:punkt 5).

Partane skal «…informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet arbeid som har
betydning for utformingen av helsetenester for den annen part, blant annet organisering og endring
av rutiner».

Dialogmøte nr. 1: Fredag 7. april 2017

Program for 1. dialogmøtet

Presentasjonar:

Oppsummering

Dialogmøte nr. 2: Tysdag 20. juni 2017

Program for 2. dialogmøtet

Presentasjonar:

Oppsummering

Dialogmøte nr. 3: Måndag 30. oktober 2017

Program for 3. dialogmøtet

Presentasjonar:

Oppsummering

Dialogmøte 19. januar 2018

Program og presentasjonar frå møtet

Oppsummering

Overordna samhandlingsutval

Overordna samhandlingsutval er eit partsamansatt, overordna, strategisk og utviklingsorientert utval mellom helseføretaket og kommunane. Utvalet vil bli halde orientert om planarbeidet i møter framover i 2017, jamfør vedtak Sak 2016/36.

Sjå saker om utviklingsplanarbeidet frå overordna samhandlingsutval

Styremøte

Styresaker knytt til utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal
(Styreadministrasjonen). Dokumenta er sortert etter møtedato.

Offentleg høyring

Utviklingsplanen vart lagt ut på offentleg høyring 26. oktober.

Høyringsbrevet og innkomne høyringssvar kan du lese her

 

Om utviklingsplanen

Utviklingsplanen er ein samla plan som skal sørge for at underliggande planer støttar opp om eit felles overordna formål. Ut frå planen skal ein så peike på tiltak for å sikre gode tenester i framtida. Slike tiltak kan vere alt frå at ein vel å utvikle eit konkret fagområde, til å bygge eit nytt sjukehus.

Det nye sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR) er altså eit slikt tiltak, og har no sin eigen planprosess.

Utviklingsplanen bygger på dette grunnlaget:

Nasjonal helse- og sjukehusplanRegional utviklingsplan - Strategi 2030 Utviklingsplanar Helse Midt-Noreg

Mandat for lokal utviklingsplan 2018 - 2021

Rettleiar for arbeid med utviklingsplanar

Fann du det du leita etter?