Utviklingsplan

Styret for Helse Møre og Romsdal vedtok i 2012 ein utviklingsplan for spesialisthelsetenesta i Møre og Romsdal. Planen peikar fram mot 2030, og tek for seg korleis vi skal utvikle både den helsefaglege verksemda og dei bygga som vi driv i.

Helseføretaket greidde ut om alt frå kor mange vi blir i Møre og Romsdal i 2030 og kva sjukdomar vi vil få, til korleis den medisinske utviklinga går og kva som er planlagd av nye vegløysingar i fylket. Kort oppsummert:

  • Vi blir 50 000 fleire i Møre og Romsdal
  • Behova for sjukehustenester aukar vesentleg
  • Dette kan det vere mogleg å løyse dersom ein i større grad legg om drifta til poliklinikk og dagbehandling
  • Ei slik omlegging er i tråd med den medisinskfaglege utviklinga

 

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2030 (pdf)

Nytt felles sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Prosessen i 2012 handla mykje om sjukehusstruktur i Nordmøre og Romsdal. Styret har vedteke at det skal vere eitt felles akuttsjukehus i nordfylket, mellom anna for å sikre robuste fagmiljø også i framtida. Sjukehuset skal ligge på aksen mellom Hjelset nord for Molde, og søre enden av Frei, sør for Kristiansund.

I 2014 gjennomførte Helse Møre og Romsdal idéfasen for nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal, og greide samtidig ut tomt for det nye sjukehuset. Dette førte fram til vedtak om nytt felles sjukehus på Hjelset utanfor Molde, i desember 2014.

Les meir om nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal (SNR)

Sunnmøre

For Sunnmøre har ein førebels sagt at ein legg til grunn dei same faglege prinsippa som for Nordmøre og Romsdal, og at Ålesund sjukehus har ein funksjon som nr 2-sjukehus i Helse Midt-Noreg, etter St. Olavs Hospital. Når det gjeld samarbeidet mellom Ålesund sjukehus og Volda sjukehus tok ein høgde for at Storfjorden ikkje let seg krysse med bilveg i det tidsrommet som her er snakk om, fram mot 2030.

Alle skal ha ein utviklingsplan

Alle helseføretak i Noreg skal lage ein utviklingsplan for si verksemd. Ut frå planen skal ein så peike på tiltak knytt til fag og bygg for å sikre gode tenester i framtida. Slike tiltak kan vere alt frå at ein vel å utvikle eit konkret fagområde, til å bygge eit nytt sjukehus. Det nye akuttsjukehuset i Nordmøre og Romsdal er altså eit slikt tiltak, og har no sin eigen planprosess.

Utviklingsplanen skal reviderast kvart 4. år

Mandat for lokal utviklingsplan 2018 - 2021Rettleiar for arbeid med utviklingsplanar


Les også: Styresaker knytt til utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal (Styreadministrasjonen). Dokumenta er sortert etter møtedato.