Helsenorge
Folk, siluettar i blått
Vi må planlegge framtida no

Utviklingsplan

Ein utviklingsplan skal peike på ønska utviklingsretning for sjukehusa, etter nasjonale og regionale føringar. Kva retning må vi ta for å møte det samla behovet i samfunnet for helsetenester i framtida? Korleis skaper vi helsetenesta til pasienten gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer, riktige bygg og utstyr?

Utviklingsplan ​2023-2026

Det pågår no eit arbeid med å revidere utviklingsplanar i helseføretaka i regionen. Arbeidet foregår hausten 2021 og gjennom vinteren 2022.

Her kan du følgje arbeidet med revisjonen.

Oversikt tidsplan
​Tidsplan


​Mars 21 - April 21​

​Koordinering Helse Midt-Norge - felles disposisjon og etablering av regionale temagrupper med representantar frå dei lokale helseføretaka
​April 21 - Juni 21
​Arbeid med statusnotat i dei regionale temagruppene
Juni 21 - September 21​​Arbeid med framtidsnotat i dei regionale temagruppene
Oktober 21 - Desember 21​​Arbeid i lokale helseføretak med bearbeiding og aktualisering av faktagrunnlag frå temagrupper 
​Januar 22 - Februar 22
​Innspillsrunder internt i helseføretaka
2. mars 22​​Styrebehandling i HMR
​Mars 22 - Mai 22
​Ekstern høyring
24. mai 22​
Endeleg styrebehandling i HMR 
​Juni - Desember 22
Lokale utviklingsplaner leggast fram for HMN  ​​

Før jul blei vi ferdige med eit 70 %-utkast som vil danne grunnlaget for ein innspelsrunde internt og eksternt som blei distribuert rundt for ein uformell innspelsrunde til stabsdirektørar og bidragsytarar. I januar skal eit bearbeida utkast på ein brei innspelsrunde internt i føretaket. 

Styret i Helse Møre og Romsdal vil også bidra med innspel i styremøtet i februar, før høyringsutkastet skal vere klart til styrebehandling 2. mars. 

Korleis jobbar ​vi med utviklingsplan?

Alle regionale helseføretak og helseføretak som driv med pasientbehandling skal ha utviklingsplanar. Det er etablert ein regional prosjektorganisasjon for samordning av planarbeidet, med administrerande direktør som prosjekteigar. Sjølve utarbeidinga av utviklingsplanane er ein del av det samla planansvaret til dei regionale helseføretaka.

Dei regionale helseføretaka skal i samsvar med spesialisthelsetenestelovas § 2-1a sørge for at personar med bopel eller tilhaldsstad innan helseregionen får tilbod om spesialisthelseteneste i og utanfor institusjon. Ansvaret inneber m.a. ei plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere verksemda slik at omfanget og innhaldet i tenestene er i samsvar med krav fastsett i lov eller forskrift.

Utviklingsplanane i helseføretaka skal avspegle det samla ansvaret dei regionale helseføretaka har for spesialisthelsetenester i regionen, inkludert private helsetenesteleverandørar og forholdet til primærhelsetenesta, og understøtte «sørge for»-ansvaret. Arbeidet med utviklingsplanane i helseføretaka må ta utgangspunkt i det lovpålagte ansvaret til dei regionale helseføretaka, nasjonale og regionale føringar og understøtte ei tenesteutvikling i regionane i tråd med framtidig behov for helsetenester, god kvalitet og effektiv utnytting av samla ressursar.

Arbeidet med utviklingsplanar skal bygge på målbilde med basis i Nasjonal helse- og sjukehusplan, strategi 2030 og perspektivmeldinga til regjeringa. Framskrivingar skal bygge på nasjonal modell, og brukast som grunnlag for diskusjon om vegval innanfor berekraftige rammer. 

Styret i Helse Møre og Romsdal vil få utkastet til revidert utviklingsplan i styremøtet i mars 2022. Etter det vil det bli ein høyringsrunde før endeleg styrebehandling før sommaren. 

Pro​sje​​​​ktplan

I prosjektplanen er måla og rammene for regional koordinering av arbeidet med utviklingsplanar 2023-2026 skildra:


Målgruppa for dokumentet er prosjektleiar, prosjekteigar, styringsgruppe, deltakarar i prosjektet og andre som er berørt av prosjektet. Dokumentet kan sjåast på som ei arbeidskontrakt mellom prosjektleiar og prosjekteigar/styringsgruppe.

Føringar for arbeidet​ med ny utviklingsplan

Nasjonal helse- ​og sjukehusplan 2020-2023

Nasjonal helse- og sjukehusplan og oppdragsdokument/føretaksmøteprotokollar gir føringar for arbeidet med utviklingsplanen.

Område som særskilt må vurderast i utviklingsplanane:

 • Prioritere utvikling av tenester til pasientar som treng tenester frå både spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta. Dette arbeidet skal vere basert på felles planlegging og utvikling i helsefellesskapa. Barn og unge, vaksne med alvorlege psykiske lidingar og rusproblem, skrøpelige eldre og personar med fleire kroniske lidingar skal prioriterast i dette arbeidet (sjå òg nedanfor under helsefellesskap og utviklingsplanar)
 • Avklare kapasitetsbehov og organisering av psykiske helsevern
 • Gjennomgå akuttmedisinske tenester utanfor sjukehus saman med kommunane
 • Gjennomgå organisering, leiing og kompetanse i akuttmottaka
 • Sette eigne mål i utviklingsplanane for å flytte spesialisthelsetenester heim til pasientane ved hjelp av teknologi
 • Lage ein plan for å sikre tilstrekkeleg kompetanse. Det skal leggast til rette for livslang læring og ein heiltidskultur. Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar skal ha prioritet i dette planarbeidet
Tiltak for få meir helse ut av ressursane:

 • Vere i tråd med overordna prioriteringar
 • Redusere uønska variasjon
 • Yte tenester meir effektivt
 • Redusere pasientskadar

Inv​​​olvering

Hels​efellesskap og utviklingsplanar

Helsefellesskap skal bidra til at helseføretak og kommunar saman kan planlegge og utvikle meir samanhengande, heilskaplege og berekraftig helse- og omsorgstenester for pasientar som treng tenester frå både spesialisthelsetenesta og den kommunale helse- og omsorgstenesta. Både utviklingsplanane og den kommunale planlegginga må avspegle forventningar til gjensidig, felles planlegging innan aktuelle område. Det gjeld særleg utvikling av heilskaplege, koordinerte tenester til:

 • Barn og unge
 • Personar med alvorlege psykiske lidingar og rusproblem
 • Skrøpelige eldre og personar med fleire kroniske lidingar
Helseføretaka og kommunane har òg felles ansvar for førebygging, og utviklingsplanen bør omtale bidraget helseføretaka har til det felles ansvaret for å fremma folkehelse og førebygga sjukdom og skade. Dette ansvaret bør gjenspeglast i dei kommunale planane, for å sikre at heilskapen blir ivaretatt i tråd med nasjonale føringar.

Dialog og rammer for planarbeidet

Arbeidet med utviklingsplan startar med ein førebuande fase der ein har ei formalisert avklaring med det regionale helseføretaket knytt til premissar og føringar for utviklingsplanen. Vidare skal det vere dialog med det regionale helseføretaket undervegs i prosessen. Styret i det regionale helseføretaket kan legge overordna føringar for utviklingsplanane.

Helseføretaka og kommunane skal samarbeide i helsefellesskap om ein felles strategi for helsetenesta, som skal munne ut i ein utviklingsplan for helseføretaka og føringar for aktuelle kommunedelplanar. Risiko- og moglegheitsanalyse blir laga saman med dei som endringane involverer og analysen skal dekke både føretaket og kommunane sine perspektiv. Det skal vidare vere ein høyringsprosess før endeleg behandling i helseføretaket. Utviklingsplanen blir vedtatt av styret i helseføretaket og blir lagt fram for det regionale helseføretaket

​Rettl​​eiar

I januar 2016 ga helse- og omsorgsdepartementet dei fire regionale helseføretaka i oppdrag å utarbeide ein rettleiar for arbeidet med utviklingsplanar. På bakgrunn av dette har styret i Helse Midt-Noreg RHF vedtatt ein rettleier som blir brukt i arbeidet med utviklingsplanar.


Regional samordning og organis​​ering

Organisering av arbeidet

Det er etableret delprosjekt for kvart av temaområda. Kvart delprosjekt vil bestå av ein regional prosjektleiar frå Helse Midt-Noreg RHF og prosjektdeltakarar frå kvart HF. Det er òg etablert ei arbeidsgruppe for kommunikasjon. Som det kjem fram av figuren nedanfor er arbeidet med utviklingsplanane tredelt, Utviklingsplan HF, Regional utviklingsplan og eit regionalt koordineringsprosjekt. Arbeidet med Utviklingsplan HF og Regional utviklingsplan skjer i linjeorganisasjonane og dei rapporterar til administrerande direktør og styret for sitt helseføretak. Koordineringsprosjektet rapporterar til styringsgruppa og utøvar koordineringa i prosjektgruppa der dei som leiar arbeidet med utviklingsplanane er representerte.

Organisasjonskart, organisering av utviklingsplanarbeidet

Prosjektgruppe​

Prosjektgruppa har det operative ansvaret for å sikre samordning av utviklingsplanarbeidet i regionen, sikre ei koordinert framdrift og følgje opp arbeidet innanfor temaområda. Prosjektgruppa legg leveransane for prosjektet fram til styringsgruppa for godkjenning.

 • Sverre B. Midthjell, Helse Midt-Noreg RHF
 • Olav Bremnes, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Tom Christian Martinsen, St. Olavs hospital HF
 • Hege Hegle, Helse Møre og Romsdal HF
 • Lars Henrik Hegrenæs, Helse Midt-Noreg RHF

Styringsgruppe​

Styringsgruppa har det overordna ansvaret for arbeidet med utviklingsplanar og er sett saman av administrerande direktørar i helseføretaka i tillegg til representantar frå konserntillitsvalde, konsernverneombod og regionalt brukarutval.

 • Stig A. Slørdahl, adm. direktør Helse Midt-Noreg RHF – leiar
 • Tor Åm, adm. direktør Helse Nord-Trøndelag HF
 • Grethe Aasved, adm. direktør St. Olavs hospital HF
 • Øyvind Bakke, adm. direktør Helse Møre og Romsdal HF
 • Nils Kvernmo, eigardirektør Helse Midt-Noreg RHF
 • Lindy Jarosch-Von Schweder, konserntillitsvald
 • Bjarte Jensen, konsernverneombod
 • Snorre Ness, representant Regionalt brukarutval
 • Bjørnar Lien, representant Regionalt brukarutval

Tema for regional samordning

Utviklingsplanen skal skildre dagens situasjon, utfordringar og moglegheiter som verksemda står overfor. Basert på analyse og vurdering av utfordringar og moglegheiter blir utviklingsretning for verksemda valt, sentrale strategiske val og prioriterte tiltak. Planane skal bygge på og ta utgangspunkt i felles metodikk for framskrivning, med nødvendig tilpasning til lokale forhold.

Temanotat kjem.
Delprosjektgrupper
​Tema
HMN​
HNT​STO​
HMR​
​Framskrivingar
Linda Midttun​
Rolf Tørring​
Hilde Aareskjold​Trine Sperre​
​Kvalitet og pasienttryggleik
Ragnhild Johansen​
Hilde Fossland​Helge Hårstad​
Vidar Hagerup​
​Samhandling og helsefellesskap
Daniel Haga​​​​
​Olav Bremnes
​Hans Olav Siljehaug
​Lena Waage
​Utdanning og kompetanse
​Ruben Angell
​Kari Hynne Skjærpe
Guro Karlsholm​​Guro Berge
​Teknologi og digitalisering
​Per Olav Skjesol
Erik Jørgensson​
Knut Jørgen Rotabakk​​Odd Arne Maridal
​Forsking og innovasjon
​Siv Mørkved
​Hege Selnes Haugdahl/Åsmund Bang
​Johan Skomsvoll
​Tone S. Fuglset/Christer Jensen
​Beredskap
Ole Magnus Nyheim​
Per Martin Øfsti​
Erlend Vanvik​
Hans Olav Ose​
​Kommunikasjon
​Mari Kleppan
Berit Røflo Indgul​
​Marit Kvikne
​Hege Hegle

​​​Korleis ka​​n e​g ​​g​​i innspel​? 

Vi jobbar med å få på plass eit digitalt skjema. Inntil vidare kan du sende e-post til postmottaket. Merk innspelet med utviklingsplan. E-post: postmottak@helse-mr.no​ 

Offen​​tl​​​eg​​​ hø​​yring

Frå januar til mars 2022 skal utviklingsplanen for helseføretaka ut på høyring.

​Frå august til oktober 2022 skal den regionale utviklingsplanen ut på høyring. ​​ 


Framdriftsplan for utviklingsplan

 1. September 2020

  Oppstart av arbeidet med utviklingsplan og workshop med ressursar frå HF og RHF.

 2. Oktober 2020

  Innleiande prosess og diskusjon i direktørmøtet. Her blei det jobba med rammene for utviklingsplanarbeidet.

 3. November 2020

  Premissar - forslag til direktørmøte.

 4. Desember 2020

  Arbeidet med den regionale utviklingsplanen har vore prega av brei involvering og forankring. Forslag til premissar vart lagt fram for styra i helseføretaka.

 5. Februar 2021

  Regionale føringar for utviklingsplanarbeidet i helseføretaka vart vedteke av styret i Helse Midt-Noreg.

 6. Mars 2021

  Styringsgruppa vedtok prosjektplan for utviklingsplanar.

 7. Februar - desember 2021

  Prosess utviklingsplanar i helseføretaka.

 8. Januar - mars 2022

  Høyring for utviklingsplanar i helseføretaka.

 9. April - mai 2022

  Styrebehandling HF

 10. Juni 2022

  Føretaksmøtebehandling utviklingsplanar HF

 11. Januar - juli 2022

  Prosess regional utviklingsplan

 12. August - oktober 2022

  Regional utviklingsplan skal ut på høyring til kommunar, brukarutval, fylkeskommunar, pasient- og brukarorganisasjonar, utdanningsinstitusjonar og ideelle verksemder.

 13. November - desember 2022

  Styrebehandling regional utviklingsplan

 14. 1. januar 2023

  Regional utviklingsplan 2023-2026 er klar

​​

Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019-2022

​Utviklingsplanen rullerast kvar fjerde år. Her finn du utviklingsplanen som gjeld fram til 01.01.2022.​​

Fann du det du leita etter?