Fleire små bilde som viser noko av aktiviteten i Helse Møre og Romsdal

Utviklingsplan

Vi må planlegge framtida no

Kva er ein utviklingsplan?

Ein utviklingsplan skal peike på ønska utviklingsretning for sjukehusa i helseføretaket og kva tiltak som er nødvendige for å møte utfordringane i framtida. Planen skal seie noko om korleis helseføretak vil utvikle verksemda si for å vere klar for dei framtidige behova for helsetenester.

Formålet er å skape pasienten si helsetjeneste gjennom riktig kompetanse, nye arbeidsformer og
riktige bygg og utstyr. 

Alle helseføretak i Noreg skal lage ein utviklingsplan for si verksemd, og den skal reviderast kvart 4. år

Tidsline for utviklingsplanen 2019 - 2022

Tidsline med aktivitetar for utviklingsplanarbeidet.
Bildet er klikkbart og gir deg større versjon (pdf)

Arenaer for utviklingsplanarbeidet 

Styringsgruppe

Styringsgruppa har det overordna ansvaret for arbeidet med utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal, og er sett saman av leiargruppa i tillegg til representantar frå tillitsvalde, verneombod og brukarutval. Møta i styringsgruppa blir lagt i tilknytning til dei ordinære møta i leiargruppa.

Eigar

Espen Remme, administrerande direktør

Medlemmar

 • Helge Ristesund, assisterande direktør
 • Jo-Åsmund Lund, fagdirektør
 • Heidi Nilsen, økonomidirektør
 • Ragnhild Remøy, HR-direktør
 • Trine Kvalheim, kommunikasjonsdirektør
 • Kjersti Bergjord, klinikksjef for akuttbehandling
 • Svanhild Tranvåg, klinikksjef for diagnostikk
 • Mona Aagard-Nilsen, klinikksjef for drift og eigedom
 • Astrid Johanne Brandshaug, klinikksjef for kirurgi
 • Henrik Erdal, klinikksjef for kvinner, barn og ungdom
 • Torstein Hole, klinikksjef for medisin og rehabilitering
 • Karl-Arne Remvik, klinikksjef for psykisk helse og rus
 • Anette Lekve, føretakstillitsvalt NSF
 • Odd Frode Aasen, føretakstillitsvalt DNLF
 • Bjarte Jensen, hovudverneombod
 • Asbjørn Ringdal Gausdal, brukarrepresentant

Styringsgruppemøte

6. juni 2017

2. mai 2017

Komande møte i styringsgruppa

 • 22. august 2017
 • 17. oktober 2017
 • 14. november 2017
 • 5. desember 2017

Koordineringsgruppe

Gruppa vil legge til rette for og koordinere aktivitetar og framdrift i planarbeidet. Medlemmar i gruppa kjem frå klinikkane i tillegg til fagavdelinga og kommunikasjonsavdelinga.

Koordineringsgruppemøte

2. juni 2017

5. mai 2017

Dialogmøte

For å sikre ein gjensidig og heilskapleg planprosess, vert det stilt klare forventingar til medverknad i
utviklingsplanarbeidet. Ein av desse arenaene er dialogmøtet som vanlegvis blir gjennomført ein gong årleg. I 2017 er det lagt opp til tre dialogmøter for å sikre god medverknad og nær dialog mellom partane. Dette er i tråd med vedtatt Samhandlingsavtale (2015:punkt 5).

Partane skal «…informere og involvere den andre parten i planprosesser og annet arbeid som har
betydning for utformingen av helsetenester for den annen part, blant annet organisering og endring
av rutiner».

Dialogmøte nr. 1: Fredag 7. april 2017

Program for 1. dialogmøtet

Presentasjonar:

Oppsummering

Dialogmøte nr. 2: Tysdag 20. juni 2017

Program for 2. dialogmøtet

Presentasjonar:

Oppsummering

Dialogmøte nr. 3: Måndag 30. oktober 2017


Overordna samhandlingsutval

Overordna samhandlingsutval er eit partsamansatt, overordna, strategisk og utviklingsorientert utval mellom helseføretaket og kommunane. Utvalet vil bli halde orientert om planarbeidet i møter framover i 2017, jamfør vedtak Sak 2016/36.

Sjå saker om utviklingsplanarbeidet frå overordna samhandlingsutval

Styremøte

Styresaker knytt til utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal
(Styreadministrasjonen). Dokumenta er sortert etter møtedato.


 

Nyheiter

 • 15.08.2017
  Vi skal utvikle sjukehusa våre til det beste for pasientane

  Helse Møre og Romsdal (HMR) sitt overordna mål er å sikre alle 266 000 innbyggjarane i fylket eit best mogleg fagleg tilbod. Gjennom utviklingsplanen jobbar vi no saman med kommunane for å planleggje framtidas helsetenester.

 • 21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 19.05.2017
  Meld deg på dialogmøtet

  Helse Møre og Romsdal inviterer til ekstraordinært dialogmøte tysdag 20. juni. Dette er det andre av tre dialogmøte knytt til arbeidet med Utviklingsplan HMR HF 2019 - 2022.  

 • 10.04.2017
  Planlegg framtida no

  Utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal er for alvor i gang! Fredag før påske møtte om lag 70 deltakarar frå kommunar, brukarar og tillitsvalde på det første av i alt tre planlagde dialogmøter mellom partane i 2017.

 • 04.04.2017
  Dialogmøte om utviklingsplanen 7. april

  Kva vil vere dei viktigaste utviklingsområda som bør prioriterast i utviklingsplanen 2018 - 2021? Det står på programmet når Helse Møre og Romsdal inviterer til dialogmøte med viktige samarbeidspartar fredag 7. april.

 • 24.03.2017
  Leiar for arbeidet med det barnemedisinske tilbodet er klar

  Barnelege Marianne Nordhov skal leie arbeidsgruppa som skal evaluere dagens driftsmodell i Nordmøre og Romsdal, og greie ut framtidig organiseringa av pediatrien i heile helseføretaket.

 • 15.03.2017
  Starter planlegginga av det barnemedisinske tilbodet i HMR

  I langt tid har det vore eit stort engasjementet frå brukarar, politikarar og media rundt kva tilbod helseføretaket planlegg for barn og unge inn i SNR. Helseføretaket har vist til arbeidet med utviklingsplanen for 2017, der ein skal sjå på...

 • 30.01.2017
  SNR-prosjektet styrkar laget med to erfarne hovud

  Helse Møre og Romsdal har tilsett Hans Christian Ofstad som prosjektleiar og Olav Finnøy som hovudansvarleg for å leie arbeidet med organisasjonsutvikling i SNR-prosjektet.

 • 09.12.2016
  Klarsignal for SNR

  I styremøte i kveld ga eit einstemmig styre for Helse Midt-Norge klarsignal for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.

 • 15.11.2016
  Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

  Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legg tysdag 15.november fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Remme tilrår at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å bygge eit nytt felles akuttsjukehus på H...

 • 26.10.2016
  Kan unngå hovudombygging av Kristiansund sjukehus

  SNR-prosjektet har endra si vurdering av bruk av Kristiansund sjukehus som eit DMS. Prosjektet ser at ein kan unngå ei hovudombygging,  noko som gjer sjukehusalternativet vesentleg rimelegare enn først berekna.

Utviklingsplanen bygger på dette grunnlaget:

Nasjonal helse- og sjukehusplanRegional utviklingsplan - Strategi 2030

Mandat for lokal utviklingsplan 2018 - 2021

Rettleiar for arbeid med utviklingsplanar