Nytt om utviklingsplanen

Nyheitsartiklar om utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal.

 • 04.12.2018
  Treng meir tid før utlysing av ny konkurranse for SNR

  Evaluerings- og utredningsarbeidet knytt til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal er ikkje ferdig, og ny framdriftsplan blir dermed ikkje klar før over nyttår.

 • 28.11.2018
  Legg fram tiltaksområde for styret

  Direktøren er klar på at ei konkretisering må gjerast i nær dialog med leiing, tillitsvalde og verneteneste.

 • 24.10.2018
  Må sjå nærare på struktur og funksjonar

  Den alvorlege økonomiske situasjonen i Helse Møre og Romsdal gjer at adm.dir. og leiargruppa erkjenner at dei skisserte tiltaka i utviklingsplanen ikkje vil gi tilstrekkeleg økonomisk bereevne.

 • 16.10.2018
  Ser på både traumesystem og akuttkirurgi i oppfølginga av utviklingsplanen

  I september starta arbeidet med å sjå nærare på to viktige tema for helseføretaket: Rvisjon av traumesystemet i HMR og vurdering av akuttkirurgisk vaktordning for pasientar tilhøyrande Volda Sjukehus.

 • 14.02.2018
  Utviklingsplanen er klar for styrebehandling

  I slutten av oktober sendte Helse Møre og Romsdal eit utkast av Utviklingsplanen på høyring. Over 100 innspel tyder på stort engasjement, og planen skal opp i styret i HMR den 21. februar. Planen skal gi ei retning for utviklinga i helsefør...

 • 19.01.2018
  Ønskjer eit tettare samarbeid om utvikling av helsetenestene

  Arbeidet med utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal har engasjert både tilsette i føretaket, eksterne samarbeidspartar og brukarar. Under dagens dialogmøte i Kristiansund blei det sett fokus på alle høyringsinnspela som har kome inn til planarbeidet.

 • 11.01.2018
  Gjennomfører dialogmøter om bygningsmessig utviklingsplan

  I oktober 2017 blei arbeidet med den bygningsmessige utviklingsplanen satt midlertidig på vent. No er prosessen i gang igjen, med auka involvering av tilsette og tillitsvalde.

 • 03.01.2018
  Har mottatt nærare 100 høyringssvar

  Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal blei lagt ut på offentleg høyring den 26. oktober. Eksterne høyringsfrist var sett til den 7. desember og intern frist var den 20. desember.

 • 21.12.2017
  Dialogmøte om utviklingsplan HMR HF

  Dialogmøtet 19.januar 2018 arrangerast med bakgrunn i utviklingsplanarbeidet for Helse Møre og Romsdal HF.

 • 19.10.2017
  Utviklingsplanen er klar for styret

  Den 25. oktober skal utkast til Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2019 – 2022 leggast fram for styret. Deretter skal planen ut på seks vekers offentleg høyring.

 • 04.10.2017
  Meld deg på samhandlingskonferansen

  31. oktober er det samhandlingskonferanse med akuttmedisinske tenester i fokus.

 • 02.10.2017
  Anbefaler pediatrisk eining i SNR

  Pediatrigruppa si anbefaling er offentleggjort i dag, og ei samla gruppe er einige om konklusjonen.

 • 29.09.2017
  Meld deg på dialogmøte om utviklingsplan i HMR

  30. oktober er det klart for det tredje og siste dialogmøtet i samband med Utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal 2019 - 2022. Her blir utviklingsplanen lagt fram før den skal ut på offentleg høyring.

 • 14.09.2017
  La frem tre moglege modeller

  Torsdag var det innspelskonferanse for det framtidige barnemedisinske tilbodet i Helse Møre og Romsdal.

 • 15.08.2017
  Vi skal utvikle sjukehusa våre til det beste for pasientane

  Helse Møre og Romsdal (HMR) sitt overordna mål er å sikre alle 266 000 innbyggjarane i fylket eit best mogleg fagleg tilbod. Gjennom utviklingsplanen jobbar vi no saman med kommunane for å planleggje framtidas helsetenester.

 • 21.06.2017
  Kva gjer vi for mykje av og kva skal vi prioritere?

  Og kva helsevesen får vi dersom vi ikkje gjer nokre endringar, spurde fastlege og praksiskonsulent Stian Endresen dei 140 deltakarar frå kommunar, brukarar og helseføretak i onsdagens dialogmøte. Han var ein av tolv  foredragshalderar som g...

 • 19.05.2017
  Meld deg på dialogmøtet

  Helse Møre og Romsdal inviterer til ekstraordinært dialogmøte tysdag 20. juni. Dette er det andre av tre dialogmøte knytt til arbeidet med Utviklingsplan HMR HF 2019 - 2022.  

 • 10.04.2017
  Planlegg framtida no

  Utviklingsplanarbeidet i Helse Møre og Romsdal er for alvor i gang! Fredag før påske møtte om lag 70 deltakarar frå kommunar, brukarar og tillitsvalde på det første av i alt tre planlagde dialogmøter mellom partane i 2017.

 • 04.04.2017
  Dialogmøte om utviklingsplanen 7. april

  Kva vil vere dei viktigaste utviklingsområda som bør prioriterast i utviklingsplanen 2018 - 2021? Det står på programmet når Helse Møre og Romsdal inviterer til dialogmøte med viktige samarbeidspartar fredag 7. april.

 • 24.03.2017
  Leiar for arbeidet med det barnemedisinske tilbodet er klar

  Barnelege Marianne Nordhov skal leie arbeidsgruppa som skal evaluere dagens driftsmodell i Nordmøre og Romsdal, og greie ut framtidig organiseringa av pediatrien i heile helseføretaket.

 • 15.03.2017
  Starter planlegginga av det barnemedisinske tilbodet i HMR

  I langt tid har det vore eit stort engasjementet frå brukarar, politikarar og media rundt kva tilbod helseføretaket planlegg for barn og unge inn i SNR. Helseføretaket har vist til arbeidet med utviklingsplanen for 2017, der ein skal sjå på...

 • 30.01.2017
  SNR-prosjektet styrkar laget med to erfarne hovud

  Helse Møre og Romsdal har tilsett Hans Christian Ofstad som prosjektleiar og Olav Finnøy som hovudansvarleg for å leie arbeidet med organisasjonsutvikling i SNR-prosjektet.

 • 09.12.2016
  Klarsignal for SNR

  I styremøte i kveld ga eit einstemmig styre for Helse Midt-Norge klarsignal for oppstart av forprosjektet for nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal (SNR) i januar 2017.

 • 15.11.2016
  Tilrår å bygge SNR med eit dagkirurgisk tilbod ved Kristiansund sjukehus

  Adm. dir i Helse Møre og Romsdal, Espen Remme, legg tysdag 15.november fram si tilråding av konseptval for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Remme tilrår at styret i Helse Møre og Romsdal går inn for å bygge eit nytt felles akuttsjukehus på H...

 • 26.10.2016
  Kan unngå hovudombygging av Kristiansund sjukehus

  SNR-prosjektet har endra si vurdering av bruk av Kristiansund sjukehus som eit DMS. Prosjektet ser at ein kan unngå ei hovudombygging,  noko som gjer sjukehusalternativet vesentleg rimelegare enn først berekna.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.