HELSENORGE

Aure rehabiliteringssenter

Aure Rehabiliteringssenter er ein del av den spesialiserte rehabiliteringstenesta i Helse Møre og Romsdal HF. Vi gir eit individuelt tilpassa tilbod til pasientar med komplekse og samansette funksjonsvanskar. Rehabiliteringstilbodet byggjer på ei tverrfagleg samhandling med pasienten, pårørande og omgjevnadane. 

Tilvising og vurdering

Tilvising frå fastlegar og andre avdelingar på sjukehus. Søknadane blir i hovudsak vurdert i inntaksnemnd kvar tysdag.


Søknadar skal sendast elektronisk til:
Helse Møre og Romsdal

Ålesund sjukehus

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabiltering

Felles inntaksnemnd

Fann du det du leita etter?