DPS poliklinikk Ålesund

Poliklinikken tilbyr utgreiing og behandling til menneske som har moderate til alvorlege psykiske lidingar. Med bakgrunn i tilvisinga så vil del fleste pasientar få tilbod om helsehjelp her. Pasientar med til dømes mindre lidingar kan ha god nytte av å heller møte fastlegen, kommunal psykolog eller kommunalt helseteam. Opptaksområdet vårt er kommunane Giske, Haram, Hareid, Norddal, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørskog og Ålesund. Behandlinga kan vere ulike former for samtaleterapi individuelt eller i grupper, og eventuelt medikamentell behandling. Poliklinikken har blant anna kompetanse innan psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, korttids- og langtids gruppebehandling og medikamentell behandling.

Les meir om DPS poliklinikk Ålesund

DPS poliklinikk Ålesund

Vi samarbeider med fastlegar, NAV og andre relevante instansar der det er behov for det.

I tillegg til ordinær poliklinikk har vi eit fylkesdekkande behandlingstilbod for pasientar med tvangslidingar (OCD). OCD-teamet held til i poliklinikken ved DPS Molde.


Tilvisingar

Tilvisingane til oss kjem i hovudsak frå fastlege. Alle tilvisingar blir vurdert i inntaksteam fortløpende. Pasienten sin helsetilstand blir først og fremst vurdert ut frå opplysingane i tilvisinga, og difor er det viktig at denne inneheld relevante opplysingar om sjukehistorie, symptom, og forsøk på behandling.

Innan ti arbeidsdagar frå vi har fått tilvisinga skal vi ha vurdert den og sendt svar til pasienten med vår vurdering og eventuelt tidspunkt for behandling.

Sjekkliste for tilvising:

 • Aktuelle symptom
 • Aktuell funksjonsskildring 
 • Aktuelle kartleggingar/testar (eksempelvis MADRS)
 • Kva behandling/oppfølging er gitt fram til no, og effekt så langt? 
 • Tidlegare psykiske helseplager
 • Kjente psykiske helseplager i nær familie
 • Somatisk status 
 • Medisinar (dato for siste endringar, og serumkonsentrasjon)
 • Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengigheit 
 • Cave 
 • Omsorg for barn
 • Nettverk 
 • Pasienten sin motivasjon for behandling


Ved behov for akutt hjelp kan du kontakte vårt ambulante akutteam.

Allmennteama

Allmennteama tilbyr utgreiing og behandling til menneske over 18 år. Vi diagnostiserer og gir råd om vidare handtering, anten det er tilbakeføring etter den første utgreiingsfasen eller vidare behandling i poliklinikken. Vi lagar då individuelle behandlingsavtalar der mål, behandlingstype og lengd blir fastsette. Gjennom dette inviterer vi pasienten til å vere aktiv deltakar i sin eigen behandlingsprosess.

Pasienten sine mål kan mellom anna vere å oppnå: 

 • symptomlette
 • auka innsikt i eigne problem og eigen sjukdom
 • betre meistringsevne, livskvalitet og/eller auka funksjonsnivå

Tilbodet inneheld mellom anna:

 • medikamentell behandling
 • individuelle samtalar med ulike typar psykoterapi
 • par- og familieterapi
 • samarbeid med fastlege, sosialteneste og liknande (førstelinja) gjennom ansvarsgrupper, teamreiser, telefonkontakt m.m.

Når pasienten sitt behov for opplegg endrar seg, vil vi i samråd med pasienten søkje vedkomande til rett tilbod.

Rusteamet

Vurderingsinstans

Rusteamet er ein tverrfagleg spesialisert vurderingsinstans i samarbeid med Rusbehandlig Midt-Norge, og skal:

 • Vurdere om pasientar som blir tilviste, har rett til spesialiserte tenester.
 • Fastsetje frist for når ein seinast kan gi slik helsehjelp (behandlingsgarantidato).
 • Vurdere behandlingstype (poliklinisk eller døgnopphald, korttidsopphald/langtidsopphald).

Rusteamet kan også tilrå eigna behandlingsstad.

Poliklinisk behandling

Rusteamet tilbyr poliklinisk behandling til menneske over 15 år, som opplev eigen eller andre sin rusmiddelbruk som problematisk. Det kan vere misbruk av alkohol, medikament, illegale narkotiske stoff eller andre rusmiddel.

Målet for denne delen av arbeidet vårt er å gi eit individuelt tilpassa behandlingstilbod, som kan medverke til at pasienten meistrar rusproblema og dei psykiske lidingane sine, og at både livskvaliteten og funksjonsnivået dermed vert betre. 

Tilbodet kan inkludere individuelle samtalar, gruppeterapi og samarbeid med aktuelle instansar. Vi gir også råd og rettleiing til andre delar av hjelpeapparatet, og driv også med rusførebyggjande arbeid blant born og ungdom.

Teamet har eigen overlege og psykologspesialist. Personalgruppa er  tverrfagleg samansett.

Gruppebehandlingsteamet

Gruppebehandlingsteamet gir tilbod til menneske over 18 år med langvarige psykiske problem, og der gruppebehandling er mest tenleg.
I dei ulike gruppene kan pasientane medverke mykje til kvarandre sine betringsprosessar. Vaksne menneske har eit stort utviklingspotensial, og kan forandre livsførsel og åtferd med vår bistand. Særleg i samhandling med andre er det mogleg å få betre innsikt i sin eigen livssituasjon, auka livsglede, sjølvtillit, tryggleik og tilknyting., og dermed også fungere betre mellommenneskeleg.

Vi samarbeidar også med ulike etatar om hjelp til utdanning og rehabilitering til arbeid.

Gruppebehandlingsteamet i Ålesund er no tilknytt det norske nettverket av psykoterapeutiske dagavdelingar. Du finn meir om psykiatrisk dagbehandling i Ålesund på dagbehandlingsnettverk.no.


Før du kan bli deltakar:
Du må ha tilvisning frå lege eller behandlar i spesialisthelsetenesta for å delta på gruppebehandlinga. Før oppstart i gruppe vil du få ei psykiatrisk utgreiing (om det ikkje er gjort tidlegare), du og gruppeterapeuten vil saman vurdere om gruppeterapi er rett tilbod til deg no.     


Dei ulike gruppebehandlingstilboda:


Kognitiv leveregelgruppe
Målgruppe:  Personar med interesse for kognitiv arbeidsmetode, som ønsker å endre uhensiktsmessige mønster i livet sitt
Målsetting:

 • Å forstå sammenhengen mellom tidligere erfaringer og uhensiktsmessige reaksjonsmåtar i dag

Tilnærming og metode: leveregel-/skjemafokusert kognitiv terapi utvikla av Jefferey Young. Kombinasjon mellom kognitive og psykoanalytiske metodar

Rammer: Gruppene varer 2 timer og møtast ein fast dag i veka i 17 veker.
Max 8 gruppedeltakarar.

Det vert igangsett grupper når det er påmeldt mange nok deltakarar (3-4 gongar i året)

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre kognitiv leveregelgruppe


Sjølvtillitsgruppe
Målgruppe: Personar som er lite sjølvhevdande, sosialt usikre og utnyttbare.
Målsetting:

 • Betre deltakarane si evne til å kommunisere eigne ønsker og behov utan å bli sinte eller hemma av skuldkjensle.
 • Lære å uttrykke eigne meiningar og ta eigne val.

Tilnærming og metode: Hovudsakleg kognitiv og mestringsorientert tilnærming
Tema: Reaksjonsmåtar, kroppsspråk, dine rettar som menneske, korleis be om det du har behov for, korleis bygge sjølvrespekt, gi og ta imot kritikk, ulike forventningar til menn og kvinner, vegen vidare.

Rammer: Gruppene varer 2 timer og møtast ein fast dag i veka i 10 veker.
8-10 gruppedeltakarar

Det vert igangsett grupper når det er påmeldt mange nok deltakarar

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre sjølvtillitsgruppe


Gruppe for personar med sosial angst
Målgruppe:  Personar med sosial angst som hovud- eller bidiagnose, event. andre som slit i sosiale situasjonar.
Målsetting:

 • Lære å forstå angsten. 
 • Kjenne att angstutløysande situasjonar, tankar og tryggingsstrategiar. 
 • Meistre angsten via eksponering og korrigering av negative automatiske tankar.

Tilnærming og metode: Hovudsakleg kognitiv tilnærming med undervisning i kognitiv åtferdsterapi og sosial ferdigheitstrening.

Rammer: Gruppene varer 2 timer og møtast ein fast dag i veka i 10 veker.
8-10 deltakarar

Det vert igangsett grupper når det er påmeldt mange nok deltakarar

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre sosial angst


Mentaliseringsbasert pedagogisk gruppe
Målgruppe:  Personar med svekka mentaliseringsevne, dvs svekka evne til å forstå sine eigne og andre sine følelsar, tankar og motiv.
Målsetting: 
• Auke forståinga både for seg sjølv og andre i den personlige samhandlinga.

Tilnærming og metode: Pedagogisk gruppe med undervisning og øvingar med heimeoppgåver. Dette er ikkje ei samtaleterapigruppe, men i gruppa kan ein likevel utveksle eigne erfaringar som døme på dei tema det vert undervist om.

Rammer: Gruppene varer i 2 timer og møtast ein fast dag i veka i 6 veker. 
10-12 deltakarar

Gruppa går to gongar i året, haust og vår

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre Mentaliseringsbasert pedagogisk gruppeKurs for personar med bipolar lidelse
Målgruppe: Personar med diagnose innanfor bipolarspekteret, og deira pårørande.

Målsetting: 

 • Betra livskvalitet
 • Auka sjukdomsforståing og medvit om livsstil
 • Betre etterleving av medikamentell behandling
 • Unngå rusmisbruk / sjølvmordsadferd
 • Meistring av psykososiale konsekvensar av affektive episodar
 • Betre sosial fungering mellom episodane

Tilnærming og metode: Manualbasert behandling. Fast agenda på kvart møte med gruppediskusjon og heimelekse.

Tema: 

 • Teori og faktakunnskap om bipolar lidelse
 • Allment om behandling og medikamentell behandling
 • Individuell kartlegging av eigne symptom og korleis forebygge nye affektive episodar
 • Stressmeistring
 • Rus, livsførsel, kontinuitet
 • Pårørande, svangerskap og omsorg for born

Rammer: Gruppene varer 2 timer og møtast ein fast dag i veka i 10 veker
10-12 gruppedeltakarar

Deltakarane sine pårørande får tilbod om eit 10-timers kurs over to dagar i ettekant av pasientkurset, her går vi gjennom ein del av dei same temaene som i pasientkurset i tillegg til samtaler rundt det å vere pårørende.

Gruppa går to gongar i året, haust og vår.

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre bipolar lidelse 

Mentaliseringsbasert psykoterapigruppe
Målgruppe: Personar med langvarige angst- og depressive lidingar der anna behandling ikkje har ført til godt nok resultat. Personar som har store problemer med sjølvkjensla og sjølvkjensleregulering, og i forholdet til andre mennesker («personlighetsforstyrrelse»)
Målsetting:  

 • Redusere symptomer og plager
 • Auke generelt funksjonsnivå
 • Betre sjølvkjensle
 • Betre forholdet til andre mennesker
 • Betre kontroll og kontakt med kjensler
 • Betre sjølvinnsikt

Tilnærming og metode:  Mentaliseringsbasert gruppeterapi kombinert med individuelle samtaler.

Rammer:  Gruppene varer 1 ½ time og møtast ein fast dag i veka. Den er «slow open», dvs at ho er ikkje tidsavgrensa og tek inn nye medlemmar når nokon sluttar. Deltakarane får tilbod om å vere med i 18 månader, og kan etter ei samla vurdering utvidast med ytterligere 18 mnd. 
8 gruppedeltakarar

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre Mentaliseringsbasert psykoterapigruppeBildeterapigruppe
Målgruppe:  Personar som slit med å setje ord på vanskelege tankar og kjensler etter omsorgssvikt, kriser traumer/overgrep (individuell tilnærming bør vere prøvd først) og mobbing. Personar med langvarig angst og depressive lidingar og personlighetsforstyrrelsar.

Målsetting: Å få hjelp til å formidle tankar og kjensler gjennom å lage bilete og andre kreative uttrykksformer, og å bearbeide desse.

Redusere symptom og opne opp for personleg vekst og utvikling.

Bileta kan hjelpe ein til å nærme seg det som er vanskeleg å snakke om.

Den kreative prosessen er heilande, styrker motet, gir glede og håp.

Tilnærming og metode: 

 • Deltakarane kan uttrykke seg gjennom teikning, maling, leire, gips, plastelina, papir, collage, tekstilar og ord. 
 • Bildeterapi handlar om relasjonen mellom kunstuttrykk, pasient, terapeut og gruppa.

Rammer:  Gruppene varer 2 timer og møtast fast ein dag i veka. Den er «slow open», dvs at ho er ikkje tidsavgrensa og tek inn nye medlemmar når nokon sluttar.
6-8 gruppedeltakarar

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre billedterapigruppeAnalytisk psykoterapigruppe.
Målgruppe: Personar som slit med kjennslemessige konfliktar i mellommenneskelege relasjonar, der dette fører til angst, depresjon, fortviling, åtferdsproblem, kroppslege smertetilstander og liknande.

Målsetting: 

 • Fremme betre sjølvforståing og å etablere betre løysingar på kjennslemessige og relasjonelle problem.
 • Gjennom dette arbeidet er målet å redusere symptom og opne opp for personleg vekst og utvikling.

Tilnærming og metode:

 • Behandlingstilnærminga tek utgangspunkt i at mennesket alltid lever som eit knutepunkt i eit nettverk av relasjonar som påverkar kvarandre gjensidig.
 • Gruppa blir som ein slags minimodell av samfunnet.
 • Ved å dele personlege erfaringar, tankar og kjennsler med kvarandre, gjennom responsen frå dei andre gruppemedlemma og terapeuten, vil ein gradvis forstå og meistre ulike sider ved seg sjøl og i forhold til andre mennesker.

Rammer: Gruppene varer 1 ½ time og møtast ein fast dag ein gong i veka.
Den er «slow open», dvs at ho er ikkje tidsavgrensa og tek inn nye medlemmar når nokon sluttar.
Deltakarane må forplikte seg til å vere med i minimun 1 år, maksimum varigheit på deltaking i psykoterapeutisk gruppe er 3 år.
8 gruppedeltakarar 

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre Analytisk psykoterapigruppeGruppekurs for personer med ADHD og deira pårørande - PEGASUS
Målgruppe:  Vaksne med ADHD og deira pårørande


Målsetting: På dette kurset lærer du meir om ADHD, og kva ein kan gjere for å betre handtere dei utferdingar som ADHD kan medføre i kvardagen. Du får også møte andre i same situasjon, og kan dele erfaringar og få råd frå andre.

Tema:

 • ADHD hos vaksne – en introduksjon
 • Medikamentell- og psykologisk behandling av ADHD
 • Livsstilsfaktorar og ADHD
 • Strategiar og kognitiv støtte i kvardagen
 • Leve med ADHD
 • ADHD og relasjonar
 • ADHD i arbeidslivet
 • Støtte og tilbod frå samfunnet

Tilnærming/metode:
Undervisning frå forskjellige forelesarar om dei forskjellige tema
Det vil også vere tid til diskusjon og utveksling av erfaringar mellom deltakarane.

Rammer: Gruppene går over 2 ½ time ein fast ettermiddag/kveld i 8 veker.
10-12 deltakarar som kan ta med sine pårørande.
Det vil vere lett servering og kaffi.

Gruppa går to gonger i året, haust og vår.

Lenke til utskriftsvennlig brosjyre Gruppekurs for personer med ADHD og deira pårørande - PEGASUS

 Gruppereglar
Konfidensialitet (teieplikt)  Det er svært viktig at ting det vert snakka om i gruppa ikkje vert       fortalt utanfor gruppa. Du kan sjølvsagt ønske å snakke om viktige ting med personar som står deg nær, men det er viktig at det ikkje vert nevnt namn og heller ikkje spesiell informasjon som kan identifisere andre personar i gruppa. Vår erfaring er at det svært sjeldan skjer brot på teieplikta i terapigrupper.
Oppmøte til rett tid Du vil sjølv merke at gruppa fungerer best når alle er tilstades og møter presis. Viss det av ein eller annan grunn ikkje er mogleg for deg å kome til gruppemøtet, gi beskjed i god tid på førehand slik at gruppa slepp å sitte og vente på deg!
Sosialisering med gruppemedlemmene   Å ha sosial kontakt med gruppemedlemmene utanom terapitida vil lett føre til at du utviklar spesielle forhold som det blir vanskeleg for deg å vere åpen om i gruppa, og vil derfor virke som eit hinder på di utforsking av forholdet til dei andre. Derfor blir du tilrådd å avstå frå kontakt med andre gruppemedlemmer i fritida. I den grad du likevel har slik kontakt, er det viktig å snakke om det i gruppa.
Rusmidlar Når du er påvirka av rusmidlar vil du i større eller mindre grad endre deg som person, og vil ha ein endra måte å forhalde deg til deg sjølv og andre på. Dette vil vere forstyrrande for andre, og vil heller ikkje gi deg utbytte av behandlinga. Du vert vanlegvis beden om å gå heim dersom du er påvirka.
Fråver i gruppebehandling  Viss du av ein eller annan grunn er borte frå gruppebehandlinga, ønskjer vi at du gir beskjed til ekspedisjonen. Dette er viktig fordi då veit terapeutane om det er noko spesielt som trengs å bli gjort. For gruppa er det viktig fordi tomme stolar utan at dei andre veit kvifor, som oftast skaper litt uro og unødvendig bekymring. Når du gir beskjed om fråver, slepp du også å betale eigendelen.
Viss du er borte to gongar etter kvarandre utan å gi beskjed, antan det gjeld gruppe eller dei individuelle timane, vil din individuelle terapeut/ kontakt ringe deg for å spørje om årsaka og snakke om eventuelle vanskar med å kome til terapien.       Eigenandel:
Du betaler ein eigenandel opp til frikort som ved eit anna poliklinisk besøk.


Etter at du har avslutta gruppeterapi:
For å få best nytte av behandlinga er det viktig at deltakarane engasjerer seg, bidreg i gruppene og er førebudd på å gjere endringar som hjelper dei å få det betre i livet. Utviklinga og endringsprosessen fortsetter etter behandlinga er over, deltakarar som er instilt på å sjølve ta ansvar for vidare tilfriskning vil få best resultat. Etter fullført gruppeterapi vil mange vere klar til å avslutte behandling, andre vil ha behov for meir behandling i spesialisthelsetenesta eller oppfølging frå kommunal helseteneste.Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Geilebergveien 20
Telefon
70 16 73 00 . Forløpskoordinator pakkeforløp 70 16 73 00
måndag - fredag 08:00 til 15:30
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF, Psykiatrisk poliklinikk Ålesund,
Ålesund sjukehus, 6026  ÅLESUND
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Arrangement

Fann du det du leita etter?