DPS poliklinikk Ålesund

Poliklinikken tilbyr utgreiing og behandling til menneske som har moderate til alvorlege psykiske lidingar. Med bakgrunn i tilvisinga så vil del fleste pasientar få tilbod om helsehjelp her. Pasientar med til dømes mindre lidingar kan ha god nytte av å heller møte fastlegen, kommunal psykolog eller kommunalt helseteam. Opptaksområdet vårt er kommunane Giske, Haram, Hareid, Norddal, Skodje, Stordal, Stranda, Sula, Sykkylven, Ørskog og Ålesund. Behandlinga kan vere ulike former for samtaleterapi individuelt eller i grupper, og eventuelt medikamentell behandling. Poliklinikken har blant anna kompetanse innan psykodynamisk terapi, kognitiv terapi, korttids- og langtids gruppebehandling og medikamentell behandling.

Les meir om DPS poliklinikk Ålesund

DPS poliklinikk Ålesund

Vi samarbeider med fastlegar, NAV og andre relevante instansar der det er behov for det.

I tillegg til ordinær poliklinikk har vi eit fylkesdekkande behandlingstilbod for pasientar med tvangslidingar (OCD). OCD-teamet held til i poliklinikken ved DPS Molde.


Tilvisingar

Tilvisingane til oss kjem i hovudsak frå fastlege. Alle tilvisingar blir vurdert i inntaksteam fortløpende. Pasienten sin helsetilstand blir først og fremst vurdert ut frå opplysingane i tilvisinga, og difor er det viktig at denne inneheld relevante opplysingar om sjukehistorie, symptom, og forsøk på behandling.

Innan ti arbeidsdagar frå vi har fått tilvisinga skal vi ha vurdert den og sendt svar til pasienten med vår vurdering og eventuelt tidspunkt for behandling.

Sjekkliste for tilvising:

 • Aktuelle symptom
 • Aktuell funksjonsskildring 
 • Aktuelle kartleggingar/testar (eksempelvis MADRS)
 • Kva behandling/oppfølging er gitt fram til no, og effekt så langt? 
 • Tidlegare psykiske helseplager
 • Kjente psykiske helseplager i nær familie
 • Somatisk status 
 • Medisinar (dato for siste endringar, og serumkonsentrasjon)
 • Eventuell rusmiddel/legemiddelavhengigheit 
 • Cave 
 • Omsorg for barn
 • Nettverk 
 • Pasienten sin motivasjon for behandling


Ved behov for akutt hjelp kan du kontakte vårt ambulante akutteam.

Allmennteama

Allmennteama tilbyr utgreiing og behandling til menneske over 18 år. Vi diagnostiserer og gir råd om vidare handtering, anten det er tilbakeføring etter den første utgreiingsfasen eller vidare behandling i poliklinikken. Vi lagar då individuelle behandlingsavtalar der mål, behandlingstype og lengd blir fastsette. Gjennom dette inviterer vi pasienten til å vere aktiv deltakar i sin eigen behandlingsprosess.

Pasienten sine mål kan mellom anna vere å oppnå: 

 • symptomlette
 • auka innsikt i eigne problem og eigen sjukdom
 • betre meistringsevne, livskvalitet og/eller auka funksjonsnivå

Tilbodet inneheld mellom anna:

 • medikamentell behandling
 • individuelle samtalar med ulike typar psykoterapi
 • par- og familieterapi
 • samarbeid med fastlege, sosialteneste og liknande (førstelinja) gjennom ansvarsgrupper, teamreiser, telefonkontakt m.m.

Når pasienten sitt behov for opplegg endrar seg, vil vi i samråd med pasienten søkje vedkomande til rett tilbod.

Gruppebehandlingsteamet

Gruppebehandlingsteamet gir tilbod til menneske over 18 år med langvarige psykiske problem, og der gruppebehandling er mest tenleg.
I dei ulike gruppene kan pasientane medverke mykje til kvarandre sine betringsprosessar. Vaksne menneske har eit stort utviklingspotensial, og kan forandre livsførsel og åtferd med vår bistand. Særleg i samhandling med andre er det mogleg å få betre innsikt i sin eigen livssituasjon, auka livsglede, sjølvtillit, tryggleik og tilknyting., og dermed også fungere betre mellommenneskeleg.

Vi samarbeidar også med ulike etatar om hjelp til utdanning og rehabilitering til arbeid.

Gruppebehandlingsteamet i Ålesund er no tilknytt det norske nettverket av psykoterapeutiske dagavdelingar. Du finn meir om psykiatrisk dagbehandling i Ålesund på dagbehandlingsnettverk.no.

Rusteamet

Vurderingsinstans

Rusteamet er ein tverrfagleg spesialisert vurderingsinstans i samarbeid med Rusbehandlig Midt-Norge, og skal:

 • Vurdere om pasientar som blir tilviste, har rett til spesialiserte tenester.
 • Fastsetje frist for når ein seinast kan gi slik helsehjelp (behandlingsgarantidato).
 • Vurdere behandlingstype (poliklinisk eller døgnopphald, korttidsopphald/langtidsopphald).

Rusteamet kan også tilrå eigna behandlingsstad.

Poliklinisk behandling

Rusteamet tilbyr poliklinisk behandling til menneske over 15 år, som opplev eigen eller andre sin rusmiddelbruk som problematisk. Det kan vere misbruk av alkohol, medikament, illegale narkotiske stoff eller andre rusmiddel.

Målet for denne delen av arbeidet vårt er å gi eit individuelt tilpassa behandlingstilbod, som kan medverke til at pasienten meistrar rusproblema og dei psykiske lidingane sine, og at både livskvaliteten og funksjonsnivået dermed vert betre. 

Tilbodet kan inkludere individuelle samtalar, gruppeterapi og samarbeid med aktuelle instansar. Vi gir også råd og rettleiing til andre delar av hjelpeapparatet, og driv også med rusførebyggjande arbeid blant born og ungdom.

Teamet har eigen overlege og psykologspesialist. Personalgruppa er  tverrfagleg samansett.

Kontakt

Oppmøtestad
Geilebergveien 20
Telefon
70167300
måndag - fredag 08:00 til 15:30
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF, Psykiatrisk poliklinikk Ålesund,
Ålesund sjukehus, 6026  ÅLESUND
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt
Kafe Nord
Kafe ved poliklinikk-inngangen på nordsida av sjukehuset.

Opningstider:
 • Måndag til fredag: 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kiosk Syd
Kiosk med grillmeny. Du finn den ved hovudvestibylen. 

Opningstider:
 • Måndag til fredag: 09.00 - 18.00
 • Laurdag: 11.00 - 17.00
 • Søndag: 10.00 - 18.00Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.