Billedterapigruppe - Ålesund

For personar som slit med å sette ord på vanskelege tankar og kjensler.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvising frå lege for å delta i gruppebehandlinga.
Fastlegen kan tilvise deg til behandling i spesialhelsetenesta.


Kvifor delta på kurs

Vi ynskjar at du skal få hjelp til å formidle tankar og kjensler gjennom å lage bilete og andre kreative uttrykksformer, og å bearbeide desse. Redusere symptom og opne opp for personleg vekst og utvikling.

Bileta kan hjelpe ein til å nærme seg det som er vanskeleg å snakke om. Den kreative prosessen er heilande, styrker motet, gir glede og håp


Innhald

Deltakarane kan uttrykke seg gjennom teikning, maling, leire, gips, plastelina, papir, collage, tekstilar og ord.
Billedterapi er basert på kunnskapen om at eitkvart menneske, uavhengig av om det kan å teikne, har ei latent evne til å la indre tankar, kjensler og eventuelle konfliktar få eit visuelt uttrykk.
Billedterapi handlar om relasjonen mellom kunstuttrykk, pasient, terapeut og gruppa.


Praktiske opplysningar

Gruppesamlingar kvar onsdag
Kl.12.15 – 14.00
(90 minutt + 15 minutt pause).

Max 8 deltakarar og to terapeutar.

Ikkje tidsavgrensa, åpen for nye medlemmer undervegs.

Evaluering kvart halvår.


Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige

Fann du det du leita etter?