Rettigheiter ved pasient- og pårørandeopplæring

Pasientar og pårørande har rettigheiter knytt til reiseutgifter og eventuelt naudsynte tilleggsutgifter. Rettigheiter omfatter også reglar om opplæringspengar og fritt sjukehusval.

​Eigenandel på pasientopplæring

Pasienten betalar eigenandel for pasientopplæring, tilsvarande poliklinisk takst i sjukehuset.
Eigenandelen er pr i dag (januar 2021): 375,-

HUGS: Eigenandelstak 1 og 2 er frå 2021 slått saman.

Les meir om betaling for helsetenester på Helsenorge.no

Ved manglande oppmøte uten å ha meldt frå, kan ein bli belasta med tredobbel takst og den tel ikkje inn i opptjening til frikort. Dette gjeld ikkje pasientar innen psykisk helsevern og rus.

Pårørende betaler ikkje eigenandel. Eigenandelen er ein del av frikortordninga for pasienten. Barn har ikkje eigenandel.

Reiseutgifter

OBS: Om du kan kjøre, eller bli kjørt, til behandling, så oppfordrar Pasientreiser deg til det. 

Les meir HER

Pasientar og pårørande har rett til dekning av reiseutgifter ved opplæring i sjukehuset. Pasientens fastlege eller sjukehuslege avgjer om det er naudsynt at pasient og pårørande tilvisast til opplæring.

Eigenandel på reise er ein del av frikortordninga for pasienten. Dette gjeld ikkje for pårørande. Som hovudregel blir reiseutgifter dekt med ein standardsats pr. km uansett kva transportmiddel ein nyttar.

Reiserekning leverast elektronisk til Pasientreiser. Dersom du skal reise med fly, båt eller tog må du bestille reisa via Pasientreiser. Har du spørsmål om reisa kontakt Pasientreiser Møre og Romsdal telefon 0 55 15.

Les meir om rettigheiter, eigenandeler og satsar for reise på Helsenorge.no

Opphaldsutgiftar

Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter dekkast. Det er eigne satsar og reglar for godtgjersle til utgifter til mat og overnatting. Har du spørsmål om opphaldsutgifter kontakt Pasientreiser Møre og Romsdal telefon 0 55 15.

Les meir om opphaldsutgifter på Helsenorge.no

Utgifter utover disse satsene må du betale sjølv.

Permisjon frå jobb, og opplæringspengar ved barns sjukdom og tapt arbeidsforteneste 

  • Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Dei fleste arbeidsgivarar gir tilsette permisjon med løn når den tilsette har fått tilvising av lege til pasientopplæring. Vi anbefalar at du tek kontakt med arbeidsgivar, eventuelt fagforeining om du er fagorganisert. Det kan være at du kan nytte deg av velferdspermisjon, eigenmelding eller sjukemelding.
  • Er du pårørende til en vaksen pasient kan du søke arbeidsgivar om velferdspermisjon for å delta på kurset.
  • Er du yrkesaktiv foreldre/har dagleg omsorg for barn og deltek på opplæring, kan du ha rett på opplæringspengar.

Les meir på NAV om opplæringspengar

Fritt behandlingsval

Deltaking på pasientopplæring inngår i ordninga for fritt behandlingsval.


Fritt behandlingsval

Informasjon til lege og sjukehus

For å utløyse dei omtala rettigheitene må opplæringsprogrammet oppfylle krava i særkode A0099 i innsatsstyrt finansiering, ISF (PDF). Sjå side 53 og side 70.

Kilder

Helsedirektoratet
Lovdata 
Pasientreiser
Nav


Fann du det du leita etter?