HELSENORGE

Rettar ved pasient- og pårørandeopplæring

Pasientar og pårørande har rettar knytt til reiseutgifter og eventuelt nødvendige tilleggsutgifter. Rettane omfattar også reglar om opplæringspengar og rett til val av behandlingsstad.

​Eigenandel på pasientopplæring

Du betalar eigenandel for pasientopplæring, tilsvarande poliklinisk takst i sjukehuset.
Eigenandelen er pr. i dag (januar 2023): 375 kroner.


Les meir om betaling for helsetenester på H​elsenorge.no

HUGS: Eigenandelstak 1 og 2 er frå 2021 slått saman.​

Ved manglande oppmøte uten å ha meldt frå, kan du bli belasta med tredobbel takst og den tel ikkje inn i opptjening til frikort. Dette gjeld ikkje pasientar innan psykisk helsevern og rus. 

Pårørande betaler ikkje eigenandel. Eigenandelen er ein del av frikortordninga for pasienten. Barn har ikkje eigenandel.

Reiseutgifter

Om du kan køyre, eller bli køyrt, til behandling, så oppfordrar Pasientreiser deg til det. 
 

Pasientar og pårørande har rett til dekning av reiseutgifter ved opplæring i sjukehuset. Fastlege eller sjukehuslege avgjer om pasient og pårørande skal tilvisast til opplæring.

Eigenandel på reise er ein del av frikortordninga for pasienten. Dette gjeld ikkje for pårørande. Som hovudregel blir reiseutgifter dekt med ein standardsats pr. km uansett kva transportmiddel ein nyttar.

Du kan levere reiserekning elektronisk til Pasientreiser. Dersom du skal reise med fly, båt eller tog må du bestille reisa via Pasientreiser. Har du spørsmål om reisa, ta kontakt med Pasientreiser i Møre og Romsdal telefon 05515 .

Les meir om rettigheiter, eigenandeler og satsar for reise på Helsenorge.no

Opphaldsutgifter

Du kan også ha rett til å få dekt nødvendige tilleggsutgifter. Det er eigne satsar og reglar for godtgjersle til utgifter til mat og overnatting. Har du spørsmål om opphaldsutgifter, ta kontakt med Pasientreiser i Møre og Romsdal telefon 05515

 

Les meir om opphaldsutgifter på helsenorge.no​

Utgifter utover desse satsane må du betale sjølv.

Permisjon frå jobb, og opplæringspengar ved barns sjukdom og tapt arbeidsforteneste 

  • Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Dei fleste arbeidsgivarar gir tilsette permisjon med løn når den tilsette har fått tilvising av lege til pasientopplæring. Vi anbefalar at du tar kontakt med arbeidsgivar, eventuelt fagforeining om du er fagorganisert. Det kan vere at du kan bruke velferdspermisjon, eigenmelding eller sjukemelding
  • Er du pårørende til ein vaksen pasient kan du søke arbeidsgivar om velferdspermisjon for å delta på kurset
  • Er du yrkesaktiv foreldre/har dagleg omsorg for barn og deltek på opplæring, kan du ha rett på opplæringspengar.​

Rett til å velge behandlingsstad 

Deltaking på pasientopplæring inngår i ordninga for rett til å velge behandlingsstad

Les om rett til val av behandlingssted på helsenorge.no

Les om rett til val av behandlingssted på HM​R sine nettsider

Informasjon til lege og sjukehus

For å utløyse dei omtala rettane må opplæringsprogrammet oppfylle krava i særkode A0099 i innsatsstyrt finansiering, ISF (PDF). Sjå side 53 og side 70.

Kilder

HelsedirektoratetLovdata PasientreiserNav

Fann du det du leita etter?