Mentaliseringsbasert Psykopedagogisk gruppe (MBT-P) - Ålesund

For personar som ynskjer å jobbe med å forstå eigne og andre sine kjensler, tankar, handlingar og motiv betre.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Før oppstart i mentaliserings-basert psykopedagogisk gruppe må du ha fast behandlar spesialist-helsetenesta eks. ved Vaksenpsykiatrisk poliklinikk.

Fastlegen din kan tilvise deg til slik behandlar som i samråd med deg tilviser til behandling i mentaliseringsbasert pedagogisk gruppe dersom det er aktuelt for deg.
Kvifor delta på kurs

Vi ynskjer å auke forståinga både for deg sjølv og andre i situasjonar der ein samhandlar.

Mentalisering gir oss betre hjelp til å regulere følelsar gjennom å auke forståing av eigne og andre sine intensjonar og reaksjonar. På den måten kan ein unngå å misforstå kvarandre og ikkje legge til grunn anna hensikt enn det som var meint. 

Mentalisering kan beskrivast som evna til å sjå seg sjølv utanfrå, og å sjå andre innanfrå.


Innhald

Pedagogisk gruppe med undervisning og øvingar gjennom heimeoppgåver.

Fokus på 4 tema:

• Mentalisering
• Tilknytning
• Kjensler
• Gruppeterapi

Det er ikkje ei samtaleterapigruppe, men i gruppa kan ein likevel utveksle eigne erfaringar som døme på dei tema som det vert undervist om.


Praktiske opplysningar

Gruppa møtast ein dag i veka à 45 min x 2 og 15 min pause over 6 veker.

8 – 10 deltakararRettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

Fann du det du leita etter?