Mentaliseringsbasert gruppeterapi (MBT-G) - Ålesund

For personar med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, der anna behandling ikkje har gitt godt nok resultat.
Personar som har store problem med sjølvkjensla og sjølvkjensleregulering og i forholdet til andre mennesker ("personligh

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha tilvising frå lege eller psykolog for å delta i dagbehandlingsnettverket.

Kvifor delta på kurs

Redusere symptomer og plager
Auke generelt funksjonsnivå
Betre sjølvkjensle
Betre forholdet til andre mennesker
Betre kontroll og kontakt med kjensler
Betre sjølvinnsikt


Innhald

Hovudbehandling

- mentaliserings psykoterapigruppe og individuell tilnærming

Alle vil få sin behandlingskontakt. Individuelle samtaler er obligatorisk, men hyppigheita av slike samtaler vert vurdert med kvar enkelt.


Praktiske opplysningar

Målgruppe: Personar med diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, der anna behandling ikkje har ført til godt nok resultat.
Personar som har store problemer med sjølvkjensla og sjølvkjensleregulering, og i forholdet til andre mennesker ("personlighetsforstyrrelse"), men som ikkje fyller kriteriet for emosjonelt ustabil PF, kan og vurderast for deltaking i gruppa. .
Aldersgruppa 20 – 30 år vil prioriterast


Rettar og eigenandel

Sjukemelding: Dersom du treng sjukmelding, kontakt fastlegen din.
Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her


Nyttige nettsider

mentalisering.no

Fann du det du leita etter?