HELSENORGE

Parkinson - Molde

For personar som har hatt Parkinson i 5 år eller meir og deira pårørande

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Tilvising skal sendast elektronisk til Nevrologisk inntakskontor, Molde sjukehus.

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med fastlegen din for tilvising.

Kvifor delta 

Med kurset ønsker vi at du og dine pårørande skal få auka kunnskap om Parkinson sjukdom. Vi ønsker å skape auka tryggleik, forståing og meistring i det å leve med Parkinson.

Vi ønsker også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppfordrar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Behandlingsmetodar, medisinar og oppfølging
  • Fysisk aktivitet og rehabilitering
  • Hjelpemidlar i kvardagen og kvardagsmestring
  • Ernæring, symptom – tips og råd
  • Ta vare på stemmen og svelgfunksjonen!
  • Tankar rundt det å ha ein kronisk sjukdom
  • Kvardagen og moglegheiter


Praktiske opplysningar

Bevertning: Vi serverer kaffe/te, frukt og lunsj. Faktura sendes i etterkant kurset. Gi beskjed dersom du ikkje ønsker bevertning.

Det er bindende påmelding.
Ved ikkje møtt uten å ha gitt beskjed vil den enkelte bli belastet med eit gebyr.

Parkering må den enkelte ordne med sjølv.

Tenk gjerne over spørsmål du ønsker å belyse, før du kommer på kurset.

Vi ber deg gi beskjed i god tid dersom det er spesielle behov vi skal ta omsyn til, for eksempel kost, hørsel etc.


Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.
Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Parkinsonforeninga

Fann du det du leita etter?