HELSENORGE

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløp

Pakkeforløp for psykiske lidingar hos vaksne skal bidra til at du får tilpassa og heilskapleg hjelp utan at du må vente unødvendig. I pakkeforløpet legg vi til rette for at du skal få vere med å bestemme i behandlinga, og at behandlinga skal vurderast undervegs.