Mor med barnet sitt på ryggen

Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande.

Her finn du komande kurs i kalendervising.

Kvifor delta på kurs og gruppetilbod?

Målet med lærings- og mestringstilbod er at du skal lære om sjukdommen din og korleis du kan meistre kvardagen. For å velge din veg må du ha kunnskap både om sjukdom, behandling, eigne ressursar og endring av levevanar.

Under kurs, opplæring eller andre lærings- og meistringstilbod vil du møte fagfolk med ulik kunnskap knytt til sjukdommen. Du vil også møte erfarne pasientar og pårørande som fortel korleis dei lev sine liv med helseutfordringar.

Korleis delta på kurs?

Tilvising

Du må ha tilvising frå lege for å delta på kurs og gruppetilbod. Det kan vere fastlegen din eller lege på sjukehuset. Legen sender tilvising til den avdelinga som arrangerer opplæringstilbodet. Ved digitale kurs treng vi at du oppgir di e-postadresse i tilvisinga.

Oversikt over kurs- og opplæringstilbod

Helse Møre og Romsdal tilbyr kurs og gruppetilbod ved Ålesund sjukehus, Molde sjukehus, Kristiansund sjukehus, Volda sjukehus, Ålesund behandlingssenter, Molde behandlingssenter, DPS Ålesund, DPS Vegsund, DPS Molde, DPS Kristiansund, DPS Volda, Mork rehabiliteringssenter og Aure rehabiliteringssenter. Vi har også fleire digitale kurs. Du kan få tilvising til kurs andre stader i landet viss vi ikkje har tilbodet hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å sjå lokale kurstilbud ved andre sjukehus må du gå inn på nettsidene til det enkelte sjukehuset.

Fritt behandlingsval

Deltaking på lærings- og mestringstilbod er ein del av ordningen for fritt behandlingsval.

Fritt behandlingsvalg


Rettar

Både pasientar og pårørande har rettar for reise og opphold i samband med opplæringstilbod.

Rettar ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper

Smitteverntiltak knytt til Covid-19

Helse Møre og Romsdal tek ekstra forholdsreglar for å unngå smittespreiing. All aktivitet skal skje på ein trygg og god måte både for deg som pasient, pårørande og for dei tilsette.

Fysiske kurs kan bli endra til digitale kurs eller avlyst dersom smittesituasjonen tilseier det.

Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du sjå eller laste ned presentasjonar som nylig er vist på eit kurs du har vore på. Presentasjonane ligg ut i omlag ein månad før dei takast vekk. 


Presentasjonar frå nylige kurs
Dato og stad
Kurs
Presentasjon
22.oktober
Molde
Besteforeldre autisme/asperger
Besteforeldrehefte
18. og 25.oktober
Molde
Diabetes

Hva er diabetes

Blodsukkermåling

Diabetes og kosthold

Diabetes og føtter

Øyekomplikasjoner

20. og 27.september Ålesund

Autisme/asperger

Autismespekter og asperger syndrom

Familieliv og søsken

Verktøy

Informasjon om rettar

1. oktober + 
17. og 9. september 2021, digitalt (Molde)
Autisme/ asperger
Presentasjon ungdommar autismespekter 1.okt (pdf) 

Presentasjon Magnus Reiestad 9.sept (pdf)

Asperger syndrom

Tilrettelegging og samarbeid hjem - skole

Verktøy for økt oversikt og forståelse, ungdom

6. september, Molde
Osteoporosekurs

Osteoporose, finnes det god behandling?

Fysisk aktivitet, trening og fallforebygging

Kosthold

Brosjyre "smått men godt"

Undervisning om dexamåling (video)

2. september, Molde
IBD-skole

Kosthald og IBD

Rettar

19. august, Ålesund

Autisme/ asperger

Familieliv og søsken

Verktøy skule - heim

Vidare oppfølging i kommunale frisklivssentralar

Når du er ferdig i behandling eller kurs/ opplæringstilbod kan du få tilbod om vidare oppfølging i kommunale frisklivssentralar. Frisklivssentralar er ein helsefremmande og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei som har auka risiko for, eller som har utvikla sjukdom og treng støtte til å endre levevaner og meistre helseutfordringar. I lenka under finn du kva kommunar som har frisklivssentral, og kontaktinformasjon til desse.

Lenke til frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Fann du det du leita etter?