Pasient- og pårørandeopplæring

Kurs og gruppetilbod.

​Rettigheiter ved pasient- og pårørande­opplæring

Pasientar og pårørande har rettigheiter knytt til reise- og opphaldsutgifter, kostpengar og opplæringspengar.

Permisjon/fri frå jobb
Pasienter har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Dei fleste arbeidsgivarar gir tilsette permisjon med løn når den tilsette har fått tilvising av lege til pasientkurs. Vi tilrår at du tek kontakt med arbeidsgivaren din, eventuelt fagforeining om du er fagorganisert. Det kan være at du kan nytte deg av velferdspermisjon, eigenmelding eller sjukmelding.

Reise- og opphaldsutgifter
Du har dei same rettigheitene til dekning av utgifter til reise til pasientkurs, som du har til polikliniske timar på sjukehus. Hovudregelen er at pasientreiser vert dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også naudsynte tilleggsutgifter dekkast.
Les meir om pasientreiser på helsenorge.no

Opplæringspengar ved barns sjukdom og tapt arbeidsforteneste
Du kan få opplæringspengar dersom du har inntektstap når du deltek på kurs eller annan opplæring som er naudsynt for at du kan ta deg av og behandle eit langvarig sjukt eller funksjonshemma barn som du har omsorg for.

Les meir om opplæringspenger hos NAV

Kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i Helse Møre og Romsdal. 

Kurs og gruppetilbod

Under kurs og gruppetilbod finner du ei liste organisert etter dato og under ei liste over kurs som går fast fleire gongar i året. Klikke på lenka så finner du praktisk informasjon. Her ligger også ein katalog over kurs og gruppetilbod som er lett å laste ned og skrive ut.

Lærings- og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si. Læringstilbodet blir planlagt og gjennomført i samarbeid med brukarar og helsepersonell.

Presentasjonar frå kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande

Her kan du laste ned presentasjonar som nylig er vist på eit kurs du har vore på.

Tabell: Presentasjonar frå kurs

Kursdato​​Kursnamn​StadVedlegg
11.06.2020​ADHD foreldre, Hva er ADHD? v/Astrid Urdshals​Molde​PowerPoint
​11.06.2020ADHD foreldre, Om ADHD Norge - Her for deg!  ​MoldePDF-fil
11.06.2020ADHD foreldre, Utfordringer i hverdagen.  v/ E Hagstrøm og B A GlimsdalMolde​​PowerPoint


Frisklivssentralar i Møre og Romsdal

Frisklivssentraler er ein helsefremmende og førebyggande kommunal helseteneste. Målgruppa er dei som har økt risiko for, eller som har utvikla sjukdom og treng støtte til å endre levevaner og meistre helseutfordringar. I lista under finner du kontaktinformasjon til dei frisklivssentralane som er i Møre og Romsdal.

AukraEide Fræna GiskeKristiansund Molde NorddalRauma SmølaSunndalUlstein VanylvenVolda Ørsta


Katalog over kurs og gruppetilbod

Katalog over kurs og gruppetilbod våren 2020


 

 

Praktisk informasjon

  • Avbestille kurs

    Dersom du skal avbestille kursplass, må du ta kontakt med avdelinga som eig/har ansvar for kuset.

  • Reise og tilkomst

    Kollektivtransport til sjukehusa.

Fann du det du leita etter?